Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖAANDHƐ- 16

Dhbho -wɛ ˈsɔɔnpoʋn- an nʋn ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi -ɛ?

Dhbho -wɛ ˈsɔɔnpoʋn- an nʋn ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi -ɛ?

Biiman

ˈDhe ɲɔnsoagbu ˈdhi

-Bobhlaa- a ˈˈdhruigboɛ-

ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu aˈ dɩ ˈˈduɛ-

Ɲʋn -an ˈˈdua ɲɔnsoagbu aˈ dɩ ɛ, Biiblʋ ˈnaan ʋaˈ kpɛ -nɩɛn- ˈsɔɔn: ‘ɲʋn ˈˈjhriɛbhoduʋn- -e ʋaˈ sʋnbhopoʋn- -e.’ (Filipi 1:1) ˈDhe -aaˈ ɲɔnsoagbi aˈ -da -duuˈˈ ˈdhi ɛ, ɲankɔʋn- -e ʋaˈ ˈsɔɔnpoʋn- -an nʋn ɲɔnsoagbu aˈ dhbho. Dhbho -wɛ ˈsɔɔnpoʋn- an nʋn ʋa ˈˈɲɩn -aʋ -ɛ?

Ʋa poɛ ɲankɔʋn- sʋn bho. ˈSɔɔnpoʋn- -nɩɛn- ɲʋn -ʋʋ -nɩn Zoova -jhbhɛɛ- -kajɔɔnka. Ʋʋ -nɩɛn- -gwlɩˈˈ -de ka, ʋʋ kuɛ i. -ˈNʋʋn -nɩɛn- -goaˈˈ, -ˈnʋʋn -nɩɛn- ɲʋnjɔʋn-. Dhbho ʋa nʋan an, ɔ -kɔndɩ. Dhɩ aˈ ˈkpapoɛ- -e ɩanˈ dɩ ˈˈduɛ- ʋa nʋn ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi. Ɛɛ nʋɛnˈ ɲankɔʋn an yea ˈe ʋaˈ ɲʋndhɛtɔɛn- -e ˈdhoudhi -ˈˈwe bho i-jhii dhbho ˈˈjhri kpʋn.

Ʋa za ɲʋn sʋn. Ɲʋn -an jhia ˈe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ, ˈsɔɔnpoʋn- an ˈjhaa ʋbʋ ˈˈɩ -wɛeˈ ʋa -ˈˈɲɩn ʋbʋ -deɩn. -ˈNʋʋn an ˈˈduɛ bhle -gbau- aˈ dɩ, ʋa gbleɛ ˈsɛɩ-, ʋa zroɛ ˈghwɛi, ʋa tɔɔn ɲʋn -da ɲʋn ˈyea bo -bhlaa a. Ʋa ˈˈduɛ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu aˈ dɩ -ka ʋn -saˈ ˈkɔ ɔ. Ɲankɔʋn ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈyʋbʋ dhbho ʋʋ ˈye gɩlɩˈˈ sʋn bho po. Dhbho ˈˈoo dhbho ˈsɔɔnpoʋn- an nʋan an, ʋa nʋɔnˈ ˈdhe -pɛɛ ˈjɛɛn ˈmʋn. Ɛɛˈ dɩ ɲʋn nɩan ˈe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ, ʋa ˈjhʋbʋ ŋwɔn.

Ɛ kletiɛn -ʋa- to ˈo ˈgɔ ˈdhɔɛe. Ʋaˈ kplɩn ˈdhɔɛe aˈ dɩ ɲʋn pʋbʋ ˈsɔɔnpoʋn. -Bho ʋa sa bo bhla ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛˈ, ʋa kuuɛ -aaˈ dhɛgwlɩdeɛ- i. -Bho ʋa sa ˈe -bobhladhbho ɔˈ ɲan zi ɛˈ, ʋa poɛ -aʋ ˈkpɩ. Dhɛ ʋʋ nɩn- ɲankɔʋn- an ˈŋwɔɔan ghluˈ i ɛ, ɛɛ jha ˈmʋnan -e ghluˈ iˈŋwɔɛn-. (Ɛfɛzɩ 4: 16) ˈBho ɲan an, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye ɲankɔʋn- ˈkpa.

  • Dhbho -wɛ ˈsɔɔnpoʋn- an nʋn ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi -ɛ?

  • Ka ˈsɔɔnpoʋn an nʋn ɲʋn sʋn -za sʋn ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi -ɛ?