Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖANDHƐ- 8

Dhɛɛdɩ- -bho -a -ˈye ɲɔnsoagbu ˈdhi mun ɛnˈ, -aa paa dhɩ ˈmʋn -kajɔɔnka -a?

Dhɛɛdɩ- -bho -a -ˈye ɲɔnsoagbu ˈdhi mun ɛnˈ, -aa paa dhɩ ˈmʋn -kajɔɔnka -a?

Isilandɩ

Mɛsikɩ

Gine Biso

Filipinɩn

Zoova aˈ -Bobhlaʋn- -an muan ɲɔnsoagbu ˈdhi -man -ˈjhea ˈnɔn ˈsɛɛ- nɛn ɛnˈ fete ˈdhi ɛ, -ka ʋʋ -paa dhɩ ˈmʋn -kajɔɔnka a, -man -ˈjheɛˈ? Dhɛɛdɩ- -a -ˈbhle dhɛmʋnpasʋn- ˈjɛʋn- -ɛn?

-Aa -ˈbhɛɛ Ɲɔnsoa ˈˈɩ. Ɛ tɔˈdɩ-, Ɲɔnsoa aˈ -ŋmʋn ˈo ku ˈˈbun. (1 Samuel 16:7) ˈKlaa -bho -aa seɔ ˈˈɲɩn ɛnˈ, -a -ˈyeɔ ˈˈɩˈbhɛɛ-, -a -ˈye -aaˈ ˈdhoudhi -ˈˈwe ˈbho de -ke. Ɛmɛn- -aa ˈbɔn -a -ˈye nʋn. -Bho ɲɔn ˈye ˈo ˈbhlʋa -jhei- ˈˈjhibhaˈ mun ɛnˈ, ɔɔ ˈˈduɛ ɔɔˈ dhɛmʋnpaasʋn anˈ dɩ. Ɛmɛn- dɩ Ɲɔnsoa Zoova nɩan ‘ˈBhlʋa aˈ klɛɛ ɛˈ zaezii-’ ɛ, -aa -ˈbhɛɛɔ ˈˈɩ ˈˈdhe -ka ɔɔˈ ˈˈgbu ˈdha dhɛ ˈdhe -a ˈˈjhri ˈdhe ɛ, -aa toɛ ˈdhe -aaˈ dhɛmʋnpaasʋn ˈmʋn.—Gbɔ I Deˈan 18:25.

-Aa toɛˈ -ka -aa naan ˈe kplɩn ˈdhɔɛe ˈdhi ɛ. Biiblʋ aˈ poɛ kletiɛn kpɩ ɔ ˈye ‘dhɛ ˈmʋn -paa -kajɔɔnka, ˈklaa ɛ ˈbhɔ -jeˈˈ -ziɛ.’ (1 Timotee 2:9, 10) Ɲɔn ‘-paa dhɛ ˈmʋn -kajɔɔnka’ a, ɔɔˈ ˈmʋnpaadhɩ aˈ nɩn- ˈˈflee -flee, ˈˈjhriɛ ɛˈ cɛn ˈe ɩn ˈmʋn ˈˈdie. -Kenɛnˈ ɛn, ˈsrɩn -ɩn -ˈnaan -aaˈ dhɛmʋnpaasʋn- ‘ˈbhɔ -jeˈˈ -ziɛ’ ɛ, ɩan poɛ -aʋ sʋn bho ˈsʋ -aaˈ ˈmʋnpaadhɩ aˈ nɩn- -vlankaan- ˈˈdhe ˈdhe ɩanˈ ˈˈjhrii -nmɔɛn- ɛnˈ dɩ ˈdhi ɛ, -aaˈ -zii dhɛ -jeˈˈ. Ɩanˈ ˈsrɩn tu aˈ dɩ ɛ, ɲɔn ˈˈo ɲɔn ˈbhɛɛˈ ɔ ˈye ɔɔˈ dhɛmʋnpaasʋn ˈbhle. -Ka -bo -aa bhla a ˈbhɛɛa Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈˈɩn ɛn, ˈkamɔn- -aaˈ dhɛmʋnpaasʋn an ‘ˈbhɛɛ ɔɔˈ ˈɲnɩn ˈˈɩn’ -ke. (Titɩ 2:10; 1 Piɛɛ 2:12) -Bho -a -ˈye ɲɔnsoagbu ˈdhi mun -wɛeˈ -aa sa dhɛ ˈmʋn paa -kajɔɔnka a, ɛɛ ˈˈtun ɲʋn -dhee -ˈnʋʋn ˈmɛn ʋa yea Zoova ˈˈɲɩn -ke.

ˈKlaa -bho -ˈye ˈe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi jhi ɛˈ, ˈmʋnpaadhɩ aˈ -zɔɔnˈ ˈbhɔ -ʋn je dhe -kaan. Ɛ se ˈmʋnpaadhɩ- ɲʋn -dɩɩan- ˈghwɛi -duuˈˈ -e ˈmʋnpaadhɩ- klaeˈˈ mɩn- -anˈ dɩ -kmanˈ nɩn-. ˈKlaa dhɛ -ɛˈ dɩ kman an, ɛmɛn- -nɩn ɩn ˈye ɲʋn i-nmɔn, ɩn ˈye ˈpepe nɩn- ˈˈdhe ɩn ˈye bhaeˈ -kpa ka nɩn-.

  • ˈMʋnpaadhɩ- -aa kpa ˈe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ, dhɛɛdɩ- -a -ˈye ɩanˈ dɩ ˈˈdu -ɛ?

  • Biiblʋ aˈ ˈsrɩn -wɛ -ɛ po -aʋ- sʋn bho ˈdhe -aaˈ dhɛmʋnpaasʋn anˈ dɩ ˈdhi -ɛ?