Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖAANDHƐ- 25

Dhɛɛdɩ- -aa po ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi -ɛ, ˈˈdhe ka -aa nʋn ɩanˈ po sʋn -ɛn?

Dhɛɛdɩ- -aa po ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi -ɛ, ˈˈdhe ka -aa nʋn ɩanˈ po sʋn -ɛn?

Bolivi

Nizeria, Tɛnˈˈ -e -kaan -e

Taiti

-Aaˈ ˈˈgbi -aa ˈgbooa ˈˈdhrui ˈe ˈdhi ɛ, -aa -ˈdhɩɩ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu, dhɛ nɩan ˈo ɛ, ɛmɛn- -nɩn dhɩ -aa -ˈcɩaan an, ɩanˈ klɛɛ tbha ˈo Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ dɩ ˈˈkpe i. Ɛmɛn- -nɩn Zezi ɔˈ -bo ɔ bhla a, ɔɔˈ ˈˈdhru -ke.—Lukɩ 8:1.

Ɛ -da ɲɔn ɔn ˈˈɲɩɩan Ɲɔnsoa -kajɔɔnka a. ˈDhe ɩn ˈdhi Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an poo -bobhladhbho -ɔɔ nʋʋan ˈbho glɔ ˈdhi ɔˈ dɩ. (Matie 24:14) ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi -aa poa a, ɩanˈ klɛɛ se ˈbhɛsʋn- dhueˈ ˈbhle. Ɩanˈ ˈˈjhriinmɔɛn- -e ɩanˈ ˈbhɛsʋn anˈ zi -jeˈˈ. Igboocɛ ɛˈ kpɛ ˈsɔɔn taan ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu dhueˈ i-plaan. -Bobhlaʋn- anˈ ˈˈɩ-diɛ- ɛˈ dɩ ɛ, ˈdhe -zɩn -ɩn zia ˈdhi ɛ, ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi -dhee -a poa a, ɩn ziɛ -glʋ dhueˈ i (-ka ɲɔn ɔnˈ poa ˈˈgbi -mmˈˈ ˈdhe zɔn ˈdhi ɛ). Ka dhbho -ˈnɔn ɔn nʋn -nʋɛn- sʋn -ɛn?—Matie 19:26.

-Baanˈ- ɲʋn an nʋan an, ɔmɔn- -aa poo ˈˈgbi -ˈnɩn. Dhɩ ɲʋn an toa ˈo ɛ, ɩan muɛn ˈe Betɛɛ ɛˈ. ˈGhwɛi -ˈnɩn mɩn- ʋa poo ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi ˈˈdhe ʋa poo -ˈnɩɩn ˈkpa.

Ɲʋn -an poa ˈˈgbi -ˈnɩn ɛn, ʋa ˈghlʋɛ ˈbhlʋɩ ˈdhii, ɲɔn ɔnˈ zʋbʋ geiˈˈ. ˈBhlʋɩ -duuˈˈ ˈdhii ɛ, -a -ˈbhleɛ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi -poʋn- anˈ kpɔ. Ɲʋn nɩan ˈe ˈˈgbi -po dhbho ˈdhi -e ɲʋn -ˈŋwɔɔan ʋaˈ sʋn bho -poɛ- ɛˈ dɩ ɛ, ʋa muɛn ˈbhlʋɩ -e gwlɛ ˈdhii ʋa yea -bobhlaʋn- nɩan ˈo glɔ ˈdhi sʋn bho po ʋa yea ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu po. ˈBhlʋɩ- -dhee -ˈnɩɩn ˈdhii ɛ, Zoova aˈ -Bobhlaʋn-, -ʋʋ jhibha ˈˈgbi -po dhbho ɛ, ʋbʋ- ɲɔn ɔn de ˈo -ʋʋ -ˈye ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi aˈ poaˈ -e ɩanˈ ˈkpa -poɛ- ˈˈjhriɛ ˈˈdu ˈdhe ˈbhlʋa aˈ ˈfɔ dhueˈ bho. ˈKlaa ˈbho ˈbhlʋa aˈ ˈfɔ -ˈnɔn ˈdhi ɛ, ɲʋn -ˈbhlea ˈsrɛ ˈbho ˈˈgbu aˈ dhbho ˈˈbun ɛn, ʋa jhiˈ. ˈDhoudhi -ˈˈwe nɩan ˈo glɔ ˈdhi ɛ, ʋa diɛ ˈˈɩ ʋa yea jhi -ke ʋa yea dhbho nʋn. Zoova aˈ -zuu -e ɔɔˈ ˈcɛ ɛˈ -pɛɛ ˈkwla -zaa -e, ɩmɩn- -an nʋɛn -wɛeˈ dhbho -ˈnɔn ɔnˈ klɛɛ ɛ nʋʋɛn.—Psaume 127:1; Kolɔsɩ 3:23.

  • ˈˈGbu -aa ˈgbooa ˈˈdhrui ˈe ˈdhi ɛ, dhɛɛdɩ- -aa -ˈdhaaʋ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu -ɛ?

  • -Ɛɛ po -aʋ- sʋn bho -wɛeˈ -aa po ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi da ˈbhlʋa aˈ klɛɛ ˈˈkpe -ɛ?