Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖAANDHƐ- 26

Ka -aa nʋn ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi aˈ dɩ ˈˈdu sʋn -ɛn?

Ka -aa nʋn ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi aˈ dɩ ˈˈdu sʋn -ɛn?

Ɛsitoni

Zinbabue

Mɔngoli

Pɔɔto Riko

ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi aˈ klɛɛ Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an ˈgbooa ˈˈdhrui ˈe ˈdhi ɛ, Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn -nɩɛn- ˈo ɩn ˈˈkpe. -ˈMɛn ˈbho -a -gwlɩˈˈ ɛ, -bho -aa sa ˈˈgbi -ˈnɩn anˈ dɩ ˈˈdu ˈˈdhe -aa sɩ ˈkpa po ɛˈ, ɛ nɩn ˈmʋnan -dɩ. Ɲɔnsoa aˈ ˈˈjɛ -aa -ˈbhɛɛ ˈˈɩ. ˈBho ɩanˈ dɩ ˈˈdua aˈ dɩ ˈˈbhli ɛ, ɲʋn anˈ klɛɛ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye dhbho nʋn.

-Bho -a gwɛ ˈˈdhruigboonanˈ anˈ, -aa poɛ dhɩ ˈkpa. -Bho ˈˈdhruigboɛ- ˈˈoo ˈˈdhruigboɛ- -jra ˈˈdhru ɛˈ, ˈdhoudhi -ɲmai- -e ˈdhoudhi -ɲnʋnkpaeˈ a ghwooɛ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhii. ˈBho ɛ ˈdhe -ke ɛ, -aaˈ klɛɛ ɛ ˈjheeˈ kpɔ dhueˈ ˈdhe ˈcʋ ˈdhi -wɛeˈ -aa nʋn ˈe ɔˈ dhbho -kajɔɔnka. Dhbho -ˈyea -nʋɛn- ɛn, -bho ɛ se ɲankɔin- nɩn- ɛnˈ, -ˈmɛn ˈsɔɔnpoi- dhueˈ, -ɔɔ tʋɔn ɲʋn. -Bho ɲʋn an sa ighwoo ɛˈ, -ˈnʋʋn an za saan -dɩnˈˈ, ʋa ˈbhelɛ i, ʋa ghwɔɔ -dhreedhɩ ˈdhii. -Aaˈ ˈˈɲnuun an nʋɛn dhbho -ke, ɛmɛn- -ɛn pʋbʋ sʋn bho -wɛeˈ da -aa -ˈˈɲɩɩan Ɲɔnsoa a, ˈbho ɔ ˈdha dhɛ ˈdhʋbʋ ˈˈjhri ˈdhe.—Ecclésiaste 5:1.

Dhɩ -ˈkɔa ˈdhe ɩn ˈdhi ɛ, -aa pʋɩ ˈkpa. Dhɩ -ˈyea ˈkpa -poɛ- ˈdhe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi -e ˈdhe ˈˈkpae ɛ, ɲɔn ɔn ŋmʋɛn ɩanˈ dɩ kpɔ dhueˈ ˈdhe zʋn ˈdhi. Ɛmɛn- -ɛn nʋɛn -wɛeˈ-bho dhɛ ɛ sa ˈkɔ ɔˈ, ɲɔn ˈˈdoo ɲɔn ɔn poɛ ˈkpa, ˈˈdhe ɲɔn ɔnˈ po ˈghwɛi -duuˈˈ ˈdhe dhɩ ˈkpapoɛ- ˈdhi. (2 Chroniques 24:13; 34:10) ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ɲʋn ˈyea Ɲɔnsoa ˈˈɲɩn ˈdhe ˈdhi ɛ, ʋn ˈye ˈpepe nɩn- jheejhee. -Bho -aa sa ˈo sʋn po -ke -wɛeˈ -aa sa dhbho nʋn ɛnˈ, -aa toɛˈ -ka -a kman Zoova -e ɔɔˈ ˈˈgbu aˈ dɩ ɛ. (Psaume 122:1) Ɛɛ nʋɛnˈ -ke ɲʋn jhia -aʋ ˈdhei ɛ, ʋa poɛ -aaˈ ɲɔnsoagbu dɩ bho.—2 Kolɛntɩ 6:3.

  • Dhɛɛdɩ- ɲɔnsoagbu aˈ dɩ ˈˈduɛ- se -aaˈ ˈplʋ ˈbhle -ɛ?

  • Dhɩwɛ- -aa nʋn -wɛeˈ -aa ˈˈdu ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu aˈ dɩ -ɛ?