Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖAANDHƐ- 1

Ɲʋnwɛ- Zoova aˈ -Bobhlaʋn- nɩn- -ɛn?

Ɲʋnwɛ- Zoova aˈ -Bobhlaʋn- nɩn- -ɛn?

Danemakɩ

Taiwanɩn

Venuzuela

Ɛndɩ

Zoova aˈ -Bobhlaʋn- diɛ- jhibho- -ɛ? Ɛgwɛ -aaˈ -ˈnʋʋn an ŋmɛinˈˈ -e -manˈ ŋmɛinˈˈ ˈˈkwaan- in, -ˈnʋʋn nɩn- -man nʋɛn dhbho -da dhueˈ, -ˈnʋʋn nɩn- -man pa klainˈˈ. Ɛgwɛ -ˈnʋʋn nɩn- -ˈtmʋɛn Biiblʋ aˈ dɩ. Ɲʋnwɛ- -a nɩn- ˈgbo -ɛ, ˈˈdhe dhɛɛdɩ- -aa jhii ŋmɛinˈˈ ˈdhii -ɛ?

-Ka ɲʋn anˈ klɛɛ nɩan an, ˈka -a -nɩn. -A -ˈghlʋɛ ˈbhlʋɩ- -duuˈˈ ˈdhii, -aaˈ -ˈnʋʋn ˈbhleɛ ˈˈghwliɛ- ˈˈdhe -ˈnʋʋn se dhɛ ˈbhle. ˈDhe -a ˈˈklun ɛn, -ˈnʋʋn -nɩɛn- ɲɔnsoagbi -ˈnɩɩn ˈdhii -dhe tɛnˈˈ, -ˈnʋʋn anˈ pa ɲɔnsoagbu ˈdhi -dhe. -A -ˈyea Zoova aˈ -Bobhlaʋn- ˈkpa a, -a -ˈˈdhuɛ- nɔnˈˈ ˈmʋn -a ye Biiblʋ ˈcɩan -kajɔɔnka. (Nʋʋdhɩ- 17:11) Dhɩ -a -ˈcɩaan an, ɩmɩn- -a -ˈŋwɔn in -wɛeˈ -aaˈ ˈˈjɛˈkpa -za ˈo Ɲɔnsoa Zoova aˈ ˈˈɲɩan.

-A -nɩɛn- Biiblʋ ˈcɩaʋn-. -Ka ɲʋn anˈ klɛɛ ˈbhlea ˈkledɩ ˈˈdhe ʋʋ sea dhɩ -ˈnɩɩn ˈˈŋwɛn ˈbhɛɛ- ɛ, ˈkamɔn- -a -nɩn -ke. -Aa poɛ ˈe ˈkpɩ -aa yea Biiblʋ aˈ ˈsrɩn ˈˈjhriɛ ˈˈdu, ɛmɛn- -ɛn po -aaˈ ˈkmʋn ˈkpa. (Psaume 128:1, 2) Ɛɛˈ dɩ dhɩ ˈdhɔɛe -aa -ˈcɩaan ˈdhe Biiblʋ ˈdhi ɛ, -aa tɔɔn ɩn ɲʋn -ke.

-Aa naan ˈdhe kplɩn -ˈsrɛa ˈˈɩ ˈdhi. Biiblʋ a tɔɔn -aʋ- kplɩn ˈjɛɩn-. Kplɩn -ˈnɩn ɛn, ɩanˈ -ˈnɩɩn mɩn- -nɩn -ka -a -ˈyea nʋn ˈˈdhe -aaˈ ˈkmʋn ˈyea -kajɔɔnka nɩn- -e dhɛŋwɔnjheɛ- -e ˈˈɩˈsrɛɛ- ˈdhe dhɩ aˈ klɛɛ ˈdhi -e ˈdhiŋwɔnmɔɛn- -e. Biiblʋ aˈ ˈsrɩn -ˈnɩɩn an poɛ -aʋ sʋn bho -aa yea ku ˈzɔn iflɔn-, -aa yea ˈe -aaˈ dhbho ˈˈjhri kpʋn. Ɩan tɔɔn -aʋ ghluˈ iˈŋwɔɛn- -e -nansʋn- ˈjɛʋn ˈbhleɛ- ˈbho ˈˈgbuzɔn. -Ka ‘Ɲɔnsoa aˈ ˈcra ɲʋn in’ ɛn, -a -ˈŋwɔɛn in ˈmɛn. Ɛɛˈ dɩ -a -nɩn ˈdhoudhi -glibha- dhueˈ ˈˈdhe -aaˈ -ŋmʋn bha aˈ ku jha, -aaˈ nʋn poitikɩ. -Ka ɲʋn anˈ klɛɛ nɩan an, -bho -a -nɩn kaˈ mɔn ˈdhe- ɛˈ, -aaˈ -glibha- -nɩɛn- ɔɔˈ -ka.—Nʋʋdhɩ- 4:13; 10:34, 35.

  • Ka Zoova aˈ -Bobhlaʋn- nɩn- ɲʋn anˈ klɛɛ nʋn goɔ- sʋn -ɛn?

  • Kplɩn ˈdhɔɛe -wɛ Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an ˈcɩan ˈdhe Biiblʋ ˈdhi -ɛ?