Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖAANDHƐ- 13

Ɲɔnwɛ- ɲɔn ɔn ˈdhaa -jezai- -ɛ?

Ɲɔnwɛ- ɲɔn ɔn ˈdhaa -jezai- -ɛ?

Kanada

Ŋmɛinˈˈ ˈdhii.

Biiblʋ ˈcɩaan-.

Nɩn- dhueˈ ˈcɩan Biiblʋ

Ɲɔn ɲɔn ɔn ˈdhaa “-jezai-” ɛ, ɛ ɲɔn -ɔn za dhɛ ɛˈ je, -ɔɔ deea dhɛ tɛnˈˈ ˈˈdhe ɲʋn an klɛɛ ˈghwla ˈo ˈdhe i ɛ. Ɲʋn ˈbhɛɛˈ ɲʋn ˈye ka nʋn Zezi -nɩɛn- -jezai- -ke ˈdhe-. Dhɛ nɩan ˈo ɛ, ɔ jhi da ˈbhlʋa ˈˈkpe ˈmɛn -wɛeˈ ɔ ˈye -bɔyaˈˈ bo bhla ˈˈdhe ɔ ˈye -aaˈ ˈpʋ je -za. (Matie 20:28) ˈNɔn -aaˈ nɔnˈˈ ɔn, Zezi ɔˈ dhɛcɩaʋn an bhla ˈo ɔɔˈ ˈgɔ ˈdhe, ʋa ‘nʋɛn dhɛcɩaʋn-’ -ˈnʋʋn. (Matie 28:19, 20) Ɲʋn -ˈnʋʋn -nɩn ˈnɔn -a ˈˈklun -ʋʋ -nɩn -bobhladhbho ɔˈ -jezaʋn-.

Ɛ nɩn ɲɔn -ɔn bhla bo jheejhee. Ɛ tɔˈdɩ-, Zoova aˈ -Bobhlaʋn- anˈ klɛɛ -nɩɛn- -bɔyaˈˈ -bobhlaʋn-. ˈKlaa -ˈnʋʋn -nɩn ˈo -ʋʋ -nɩn -jezadhbho ɔˈ ˈˈɩdeʋn-, -ʋa- nʋn ˈjhrʋ aˈ bhɩ aˈ 70 ˈcʋ ˈˈo ˈcʋ. -Bho ʋaˈ -ˈnʋʋn ˈyeɛ nɩn- ɛnˈ, ʋa nʋɛn dhbho -ɔɔˈ ˈˈdhuo- nɔnˈˈ -duuˈˈ ˈmʋn. Ɲɔn ɔn za ˈo ɲʋn -dhee -ˈnʋʋn ʋa yea -jezaʋn- ˈkpa ˈˈdhe ɲɔn ɔn kpʋbʋ -da ˈBheɔglɔ ɔˈ -bobhlaʋn- -duuˈˈ sea nɩn- ɛn. Ʋa nʋɛn jhrʋ aˈ bhɩ klaeˈˈ aˈ 130 ˈdhe ˈcʋ ˈdhi ˈdhe -bobhlaaˈ, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye ˈo izi -ke. -Jezaʋn- deɛ ˈe Zoova ˈkwa -gwlɩˈˈ, ˈˈdhe dhɩ -ɩn kɔan dɩ ˈdhe ɲiɔn ɔnˈ ˈkmʋn ˈdhi ɛ, ɔ ˈyʋbʋ ˈˈɲɩn. Ɛɛˈ dɩ ʋaˈ ˈbɔn dhɩ -duuˈˈ. (Matie 6:31-33; 1 Timotee 6:6-8) Ɲʋn sea ˈbhɛɛ- -ʋʋ -ˈyea -jezaʋn- nɩn- nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ ɔn, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye -jezaʋn- anˈ sʋnbhopoʋn- nɩn- ˈˈdhe ʋʋ ˈye bo bhla ˈdhe ˈjhrʋ aˈ bhɩ klaeˈˈ aˈ 30 ˈdhi ˈcʋ ˈˈoo ˈcʋ, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ˈjhrʋ aˈ bhɩ klaeˈˈ aˈ 50 nɩn-.

Ɛ nɩn ɲɔn Ɲɔnsoa -e -boɲiɔn- ɔnˈ dɩkmaan- an ˈˈtun -wɛeˈ ɔɔ bhla bo. Dhɛ Zezi dea ˈˈjhriɛ ˈˈkpe ˈdhe ɔɔˈ nɔnˈˈ ɔn, ɛmɛn- -a de ˈˈjhriɛ ˈˈkpe ˈzɩan -ke. Ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ se Ɲɔnsoa jhbho-, ʋʋ se ɔɔˈ -glʋˈdɩ jhibho- -ke. (Makɩ 6:34) Dhɛjhibhɛ-, -ɛ -ˈyʋbʋ sʋn bho po ˈzɩan ˈˈdhe -ɛ -ˈyʋbʋ -pɛɛ ˈˈɩtbhadhɛ- ˈˈɲɩn ɛn, ɛmɛn- -a -ˈbhle. Ɲʋndɩkmaan- an ˈˈtun -jezai- ˈmɛn ɔɔ yea ɔɔˈ nɔnˈˈ -e ˈkpɩ ˈmʋn ˈˈdhuo ɔɔ yea ɲʋn jhiɔ ˈdhei sʋn bho po ˈdhe ɲɔnsoadhɛ ˈdhi. (Matie 22:39; 1 Tesalɔsɩ 2:8) Ɛmɛn- -ɛn nʋɛn -wɛeˈ -jezai- ɔˈ dhɛgwlɩdeɛ- ɛ kui, ɔɔ ˈˈkwaan Ɲɔnsoa i ˈˈdhe ɔɔ ˈjhe ˈmʋnan- -duuˈˈ.—Nʋʋdhɩ- 20:35.

  • Ɲɔnwɛ- ɲɔn ɔn ˈdhaa -jezai- -ɛ?

  • -Ɛɛ -ˈˈtun -jezaʋn- ˈˈdhe ʋa bhla bo jheejhee -ɛ?