Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈdhe -ɛ?

Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈdhe -ɛ?

Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈbhlʋa ˈye -bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa ˈˈdhe -a -ˈye ˈe kupeɛideɛ- -e ˈmʋnan ˈdhi nɩn- jheejhee!

-ˈBhɛɛˈ -ˈye -manˈ ˈˈjɛ idee-: ‘-ˈMɛn ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -nʋɛn- ˈjɛɛn- -ɛn?’ Ɛɛn, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -nʋɛn-. Biiblʋ ˈnaan Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muɛn nʋn-. Ɛɛˈ dɩ Ɲɔnsoa a ˈbɔn ɲɔn ˈˈoo ɲɔn ˈye Ɔɔˈ -glʋˈdɩ -e ˈBheɔglɔ- -ˈnɔn ɔnˈ dɩ iˈŋwɔn.—Psaume 37:11, 29; Isaïe 9:7.

Ɲɔnsoa a ˈbɔn -a -ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe.

-Ka ˈˈbho nmɔan ˈdhi ŋwɔn ɔn ˈbɔan ɔɔˈ ˈˈɲnuun anˈ dhɛjɛɛn ɛn, ˈkamɔn- -aaˈ ˈˈBho nɩan ˈe jhaʋn ˈdhi nɩn- -ke. Ɔɔ ˈbɔn -a -ˈye -bɔyaˈˈ sea ˈˈtian ˈbhle ˈjhe. (Isaïe 48:17, 18) Ɔ cɛn ghlu ɔ ˈnaan: ‘Ɲɔn -ɔn nʋan Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ɛ, ɔɔ muɛn ˈkmʋn nɩn- jheejhee.’—1 Zan 2:17.

Ɲɔnsoa a ˈbɔn -a -ˈye ˈo ɔɔˈ -jeˈˈ -naan.

Biiblʋ ˈnaan Ɲɔn -ɔ nʋan -aʋ ɛ, ɔɔ ˈbɔn ɔ ˈye ‘-aʋ dhɛ -tɔɔn’ -wɛeˈ -a -ˈye ‘ˈo ɔɔˈ -jeˈˈ naanˈ.’ (Isaïe 2:2, 3) ‘Ɔ -za ˈo ɲʋn -ʋʋ -ˈye ɔɔˈ ˈɲnɩn ˈbhle’ ˈˈdhe -ʋʋ -ˈye ɲʋn ɔɔˈ -glʋˈdɩ -tɔɔn da ˈbhlʋa aˈ klɛɛ ˈˈkpe.—Nʋʋdhɩ- 15:14.

Ɲɔnsoa a ˈbɔn -aaˈ klɛɛ ˈye -da dhueˈ ˈkpa -a -ˈyeɔ ˈˈɲɩn.

ˈˈƝɩnsʋn- -ˈghlʋa Zoova ˈˈɩ ɛ, ʋanˈ zela- ɲʋn in, ʋan pʋbʋ -da dhueˈ ʋa yea bha aˈ dɩ kman -kajɔɔnka. (Zan 13:35) Da ˈbhlʋa ˈˈkpe ˈzɩan ˈdhee, -ɔɔ mun ɲʋn bho i, -ɔɔ tɔɔn ʋbʋ Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ aˈ nʋanˈ -an? -Aa poɛ -ʋn ˈkpɩ -ˈye ideedɩ- -ˈnɩn anˈ iˈŋwɔɛn- iˈbɔn ˈnɔn ˈsɛɛ- nɛn ˈdhi.