-ˈYe ka nʋn...

  • ɲiɔn ɔnˈ ˈtmʋʋndɩ-?

  • sɩ -nɩnɩnˈˈ?

  • Ɲɔnsoa aˈ Ghlu?

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN Ɛ KA

‘ˈCreedhɩ aˈ klɛɛ -nɩɛn- Ɲɔnsoa aˈ -fɔɔnghlu-.’—2 Timotee 3:16, ˈˈDuudɩ Dheeˈ Sɛɛ-.

-BHO DE GHLU NƲN -GWLƖˈˈ Ɛˈ, DHƖ -ˈYEA ˈO ˈJHEE-

ˈKmʋn ˈˈkpe -dɩ klaeˈˈ aˈ iˈŋwɔnsʋn- ˈjɛʋn-.—Iiˈˈbhlaadhɩ- 2:1-5.

-Nansʋn- ˈjɛʋn anˈ jhibhɛ- -zɔn ˈˈoo -zɔn. —Psaume 119:105.

ˈDhe ˈkmʋn anˈ ɲan anˈ -pɛɛ ˈˈɩ -tbhaa.—Wlɔm 15:4.

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN AN, -A -ˈBHEƐˈ -A -ˈYEƐ -GWLƖˈˈ DE ˈJƐƐN-?

Ɛɛn, dhɩ aˈ kpɛ taan nɩn anˈ dɩ:

  • -Ka ʋanˈ ˈtmʋʋndɩ aˈ klɛɛ ˈyea -je dhueˈ kpa a, ɲʋn seɛ -gwlɩˈˈ de -dhe. Ɲʋn anˈ 40 -ˈcre Biiblʋ ˈdhe zɩn anˈ 1.600 ˈdhi. Ɲʋn -ˈnʋn anˈ -da -duuˈˈ ˈse bha ˈˈjhriɛ tbha dhueˈ. ˈˈDhe dhɩ aˈ klɛɛ ʋʋ ˈcrea -ɩn nɩan ˈe ɛɛˈ ˈsɛɛ- tu ˈdhi ɛ, ɩan kpa -je dhueˈ. Dhɛ dhueˈ gbai ɛˈ dɩ ɩan ˈtmʋn!

  • -Bo ʋan bhla -nɩɛn- tɔˈdɩ-. Ɲʋn -ʋa- bhla ʋaˈ ˈˈbhliɲʋn anˈ tɛnˈˈ bo ɛ, -bho ʋa sɔ bhla -wɛeˈ ʋʋ ɲnin ɔɔˈ -da ʋaˈ ˈcɛ -vɔan ˈˈdhe ɲʋn -zii ʋbʋ ŋwɔn ɔnˈ, ʋa ziiɛ ˈbhomɔnˈ ˈˈkpe. Ɲʋn -ʋʋ -ˈcrea Biiblʋ ˈse ˈan nʋn. Dhɩ ʋaˈ ˈˈjɛ nʋan -ɩn sea ˈˈɩˈsrɛ -e ʋaˈ ˈcɛ ɛˈ nɩn -e, ʋʋ ˈsɩ i ˈˈdu.—2 Chroniques 36:15, 16; Psaume 51:1-4.

  • Dɩ -zaa ɲan -ɩn -ˈtmʋan ˈdhe ʋn ˈdhi ɛ, ɩn -nɩɛn- tɔˈdɩ-. Babilɔnɩn -glɔ -soa- ˈyea izaa- a, Biiblʋ- siɛ zɩn anˈ 200 ɲan ʋn yɩ ˈtmʋn. (Isaïe 13:17-22) Ʋn ˈse ˈo Babilɔnɩn glɔ ɔˈ kpʋnsʋn bho ˈˈtii-. Ʋn munˈ -kenɛnˈ ˈsʋ tʋvɔin- klaaˈˈ -ˈyea -glɔ -ˈnɔn kpʋn ɛn, ʋn yeɔ ˈɲnɩn ˈˈsi!—Isaïe 45:1-3.

    Dɩ -duuˈˈ -ˈnɩɩn Biiblʋ -zaa ɲan ʋn ˈtmʋn -ɩn ɲnin ˈo -ka ɩn nʋan ˈtmʋɛn- sʋn -gba. Ɩanˈ dhɛ dhueˈ ka ˈse ˈbhlʋɔ -sie-. Ɛ se dhɛ ɲʋn -deea Ɲɔnsoa aˈ Ghlu -glwɩˈˈ ɛ?—2 Piɛɛ 1:21.

 -NAAN TƆˈ I

Ka Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈye -manˈ ˈkmʋn ˈkpa -po sʋn nʋn -ɛn?

Biiblʋ a za ˈe ideedɩ- nɩn ˈmɛn ˈdhe ISAÏE 48:17, 18 ɛmɛn- -e 2 TIMOTEE 3:16, 17 ˈdhi.