Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

Da ɲʋn ˈye ˈˈbhile- -wɛeˈ ɲʋn ˈye ˈkmʋn anˈ dɩ iˈŋwɔn -ɛn?

Da ɲʋn ˈye ˈˈbhile- -wɛeˈ ɲʋn ˈye ˈkmʋn anˈ dɩ iˈŋwɔn -ɛn?

-ˈYe ka nʋn...

  • ˈdhe klainˈˈ?

  • ˈdhe ɲʋn ˈjɔʋn- bho?

  • ˈdhe Biiblʋ ˈdhi?

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN Ɛ KA

‘-Manˈ ghlu -nɩɛn- tɔˈdɩ-.’—Zan 17:17, ˈˈDuudɩ Dheeˈ Sɛɛ-.

Biiblʋ a poɛ ɲʋn -duuˈˈ sʋn bho da ˈbhlʋa aˈ klɛɛ ˈˈkpe ʋa yea dhɛˈ iˈŋwɔn.

-Man ˈbɔn -ˈye ʋaˈ ɲɔn dhueˈ nɩn-?

Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- jw.org ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -ʋn sʋn bho po.

ZRO dhɩ nɩn ˈdhii ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe

-ŊMƲN video tbha ˈo Biiblʋ ˈˈkpe jha

 IDEEDƖ- NƖN ANˈ -JƖNWƐ- Ɛˈ ˈDHE -ZAAˈ -MAN ˈBƆN -ƆN?

  • Dhɛ ɲʋn jhi nʋanˈ ˈnɔn ˈkmʋn -ɛn?

  • Ɲɔnsoa -nɩn -e ɲiɔn ɔnˈ ˈklejheɛ- ˈzɔn?

  • -Ɛ -nɩn ˈo ˈmɛan ˈdhe -ɛ?

-Ka Biiblʋ a nʋan ideedɩ- -ˈnɩn anˈ ˈdhe -zasʋn ɛn, -ˈbhɛɛˈ -ˈyeɛ ˈjhe ˈbho jw.org ˈˈkpe..

(Mun ˈe LA BIBLE ET VOUS › QUESTIONS BIBLIQUES ˈdhi.)