Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

2017 Dhruigbooɛ ɛ desʋn

Samedi

Samedi

“Aʋ nʋn mʋnan dhe dhɛ pɛɩtbhaa dhi. Aʋ kpʋn pɛɛ dhi dhe mʋnan dhi.”—WLƆM 12:12

GLAEPƐƐN

 JIEJHRƲBHO