Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dhɛ Biiblʋ a tɔɔn ɲʋn -ɛn?

 ˈCƖAANDHƐ- -ˈˈMANAN

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -ɔ?

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -ɔ?

1. Bhaeghlu- -wɛ ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ jhibho- -ʋanˈ dɩ -aa jhi ˈtmʋan -an?

ƝƲN -duuˈˈ jhibho- bhaeghlu- ɲɔn ɔn ˈdhaa “-A ˈˈBho nɩan ˈe ˈˈjha” ˈmɛn. ˈBho bhaeghlu- -ˈnʋn ˈˈkpe Zezi -jhii -wɛeˈ ɔ -tɔɔn ɔɔˈ dhɛcɩaʋn -ka ɲɔn ɔn nʋan bhae- sʋn ɛn. Dhɛ ɔ ˈtmʋn ˈdhe bhaeghlu- -ˈnʋn ˈdhi -ɛ? Dhɛɛdɩ- ʋn -kɔndɩ ˈzɩan -an?

2. Dhɩ taan -wɛ -kɔndɩ -ɩanˈ dɩ Zezi ˈnaan -a -ˈye bhae- -ɛ?

2 Zezi ˈnaan: “ˈKa ɩn ˈye bhaesʋn nʋ ka: -A -Bhaˈ nɩa ˈdhe jaʋn ˈdhi ɛ, -nʋɛ nyʋ ˈye -anˈ ˈnynɩ ja de. -Anˈ ˈbheɔda ˈye ji. -Anˈ wwlʋaˈ ˈbɔɔndhɛ ˈye nʋʋɛ da ˈbhlʋa- kɩn -ka ɛɛ nʋa nʋʋɛ ˈdhe jaʋn ˈdhi ɛ.” (Zro Matie 6:9-13.) Dhɛɛdɩ- Zezi ˈnaan -a -ˈye bhae- dhɩ taan -ˈnɩn anˈ dɩ -ɛ?—Zro Dhebhɔɔjhibhodhɛ- 20.

3. Dhɛ -a -ˈye jhibho- ˈdhe Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ dɩ ˈdhi -ɛ?

3 -A jhibhiˈ -ka Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn nɩan Zoova a. ˈˈDhe -ka Ɲɔnsoa a ˈbɔan -glɔɲiɔn- ɔnˈ ˈkmʋn ˈyea nɩn- da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, -a ˈjheɛˈ -ke. -Da Zezi ˈnaan: “-Anˈ ˈbheɔda ˈye ji” ɛ, dhɛ ɔɔ ˈbɔn ɔ ˈye ˈtmʋn -dhe -ɛ? Dhɛ nɩan Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -e, dhɛ ˈBheɔglɔ- -ˈnɔn ɔn muan nʋn- -e, -ka ɔ ˈyea Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈˈɩˈbhɛɛ- sʋn nʋn ɛn, ɛmɛn- -aa mun ˈjhe-.

-Ɛ -NƖN ƝƆNSOA Aˈ ˈBHEƆGLƆ -Ɔ?

4. -Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -ɔ, ˈˈdhe -ɔ -nɩn ɔɔˈ ˈBheɔ -ɔ?

4 Zoova ˈbhleɛ ɔɔˈ -glibha- ˈdhe jhaʋn ˈdhi , ɔ deɛ ˈo Zezi i ɔ ˈye ˈBheɔ nɩn-. Biiblʋ a ˈdhaa -glibha- -ˈnɔn  Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ-. Zezi -nɩn “ˈˈdhrujuei klaaˈˈ dhueˈˈ gbɛkli, ˈbheɔia ˈbheɔ, jueiaˈ Juei.” (1 Timotee 6:15) Zezi ˈbhɛɛˈ ɔ ˈye dhɩ ˈjɛɩn- -duuˈˈ nʋn ɛ ˈye ɲʋnbhleʋn- nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe ʋaˈ klɛɛ -zii, ɔ -kman ˈˈɩn -ke ɔ ye ʋaˈ klɛɛ -zii.

5. Da Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ nɩn- -ɛn? Ɲɔn ɔ ˈye je bho po -ɛ?

5 Zezi jhia ˈkmʋn dhe ɛ, ɔ nʋɛn ˈghwɩ aˈ -kwla ɲiɛn -wɛeˈ ɔ mun ˈe jhaʋn ˈdhi. (Nʋʋdhɩ- 2:33) ˈDhe jhaʋn ˈdhi Ɲɔnsoa aˈ -glibha- ˈye -nɩn -wɛeˈ ɔ ˈye ˈbhlʋa je bho po. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 11:15) Ɛmɛn- dɩ Biiblʋ a ˈdhɔɔ Ɲɔnsoa aˈ “ˈbheɔda -nɩa ˈdhe jaʋnˈ” ɛn.—2 Timotee 4:18.

6, 7. Dhɛɛdɩ- -wɛeˈ Zezi -e ɲʋnbhleʋn- nɩan ˈzɩan se dhɛ dhueˈ nɩn- -ɛn?

6 Biiblʋ ˈnaan Zezi -kman ˈˈɩn ɔ ye ɲʋnbhleʋn anˈ klɛɛ -zii. Dhɛbhleɛ ɛ, “ɔ dhueˈˈ gbɛkli -ɔˈɔ ˈmɛ.” (1 Timotee 6:16) Ɲʋnbhleʋn- nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, ʋa ˈbhɔɔɛ ˈmɛan, ˈklaa Zezi -ˈmɔn ɔnˈ ˈmɛn. Dhɩ ˈdhɔɛe aˈ klɛɛ Zezi ɔ muan -aʋ- ˈˈjhrii nʋn- ɛn, ɩn ˈse ˈˈtian ˈbhleiˈ.

7 Biiblʋ ˈnaan Zezi ɔ muɛn ˈbheɔ -ɔ ˈsrɛa ˈˈɩ ˈˈdhe -ɔ nɩan -ghwɛe ˈdhi nɩn-: “Zoova aˈ -zuu a muɔn ˈˈkpe nɩn-, tɔˈ ˈdhi -nɩɛn- -e dhɛ iˈŋwɔɛn- ɛnˈ -zuu, ɲʋn ˈsrɩn ˈˈduɛ- -e ˈˈɩkmaan- anˈ -zuu, dhɛjhibhɛ- -e Ɲɔnsoa -pleɛ- ɛˈ -zuu. Zoova aˈ -pleɛ- ɛ muɔn ˈtʋn nʋn-. Ɔ ˈse ˈo dhɩ ˈˈjhriɛ ˈjhea aˈ ˈsʋ ˈˈkpe -tbha i -wɛeˈ ɔ ˈye ˈpee ˈjhe, ɛ ˈse ˈo dhɛ -dheinˈˈ an ˈŋwɔan anˈ ˈsʋ ˈˈkpe nɩn- in -ke. Ɔɔ muɛn ˈˈkwiejhu ɔˈ zae -zi ˈdhe ˈˈɩˈsrɛɛ- ˈdhi.” (Isaïe 11:2-4) -Man ˈbɔn -manˈ ˈbheɔ ˈye kaˈ -nɩn?

8. -Ka Zezi ɔˈ ˈsʋ ˈsea ˈbheɔ -nɩn in ɛn, ka -a nʋn ɛɛˈ jhibho- sʋn -ɛn?

8 Ɲɔnsoa -za ˈo ɲʋn -ʋʋ -nɩn Zezi ˈye ˈbheɔ nɩn- ˈdhe jhaʋn ˈdhi. Dhɛ dhueˈ Pɔʋ ˈtmʋan ˈdhe Timotee bho ɛ, ɛ ka: “-Mɔ -a -kpɩɩɛn ˈkpɩ i ˈɛ, ɔ maa- e -a mue [ɲʋn ˈbhle-].”  (2 Timotee 2:12) Ɲʋn diɛ- -nɩn Zezi ˈye ˈbheɔ nɩn- -ɛn?

9. Ɲʋn diɛ- -nɩn Zezi ˈye ˈbheɔ nɩn- -ɛn? -Bhlaa Zooova -dee ʋaˈ iˈcraa -a?

9 ˈDhe ˈcɩaandhɛ ɛˈ 7 nɛn ˈdhi ɛ, jha dhbhoi- Zan jha a, -a -ˈtmʋɛn ɔɔˈ dɩ. ˈDhe ɔ ˈdhi ɛ, ɔ ˈjheɛ Zezi -e ɲʋn anˈ 144.000 ˈdhe jhaʋn ˈdhi -ʋʋ -nɩn ɔ nɩn- ˈbheɔ -ke. Ɲʋn nɩan 144.000 ɛn, ɛ ɲʋnwɛ-? Zan ˈnaan: Ʋʋ “ˈbhle [Zezi] ɔɔˈ ˈnynɩ, ɛ mɔ e ɔɔˈ Bhaaˈ ˈnynɩ -ɩ ˈcreɛ- ˈdhʋ ˈˈjuei.” ˈˈDhe ɔ de ˈo ɔ ˈnaan: “-Ʋ ˈna, ʋ mɔ -ʋa zi ˈ bhlaaju kleiˈˈ -da ˈˈoo -da ɛɛ mua. -Ʋ ˈna, ʋ -dɩɩn ˈɛ ˈdhe nyʋ ˈˈkwlu.” (Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 14:1, 4) Ɲʋn nɩan 144.000 -ˈnʋn ɛn, ɛ kletiɛn -ˈˈwe -ˈbhlea dhɛgwlɩdeɛ ˈˈdhe Ɲɔnsoa ˈcrai -wɛeˈ “ʋ ˈye bhlʋa- [ˈbhle]” ʋbʋ -e Zezi -e. -Bho ʋʋ ˈmɛn ɛnˈ, ʋa jhiɛ ˈkmʋn dhe ˈdhe jhaʋn ˈdhi. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 5:10) -Ɛ -ˈghlʋa ˈe Zezi ɔˈ dhbhoʋn anˈ nɔnˈˈ ɔn, Zoova a ˈcra kletiɛn -ˈnʋʋn -ˈbhlea dhɛgwlɩdeɛ- i -wɛeˈ ʋʋ ˈye eˈ ɲʋn nɩan 144.000 ˈˈklun nɩn-.

10. Dhɛ Zezi -e ɲʋn anˈ 144.000 ɛn muan -aʋ je bho po ɛ, kɛɛ nʋn Zoova aˈ ɲʋndɩkmaan -to sʋn -ɛn?

10 Zoova a ˈˈduɛ -aaˈ dɩ ˈjɛɛn-. Ɛmɛn- dɩ ɔ nʋɛn -wɛeˈ ɲʋn -ˈnʋn, ʋʋ nɩn- Zezi ˈye ˈbheɔ nɩn-. Zezi -nɩɛn- ɲʋnbhlei- ˈjɔɔn-. Dhɛbhleɛ ɛ, ɔ jhibho- -aʋ- ˈmɛn -kajɔɔnka, ɔ jhibho- -aaˈ ˈkledɩ ˈmɛn. -Ka -a nʋan -desʋn da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, ɔ jhibhɛˈ -ke. -Ka Zezi ɔ naan -aaˈ dɩ tɔˈ i ɛ, Pɔʋ ˈtmʋɛnˈ. Ɔ ˈnaan: Ɔ “ji -a we ˈdhe -aaˈ blɔɛ ˈdhi,” ˈˈdhe ɔ “dhao ˈɛ ˈdhe dhɩ -duuˈˈ ˈʋn -ka -a -nɩa -ke.” (Eble 4:15; 5:8) Ɲʋn nɩan 144.000, ʋʋ jhibho- -glɔɲiɔn- ɔnˈ dɩ ˈmɛn. Ʋʋ seaˈ ˈdhe dhɛsaʋn- -e ˈghwɛ ˈkwa -ke. -ˈMɛn -a -ˈbhɛɛˈ -a -ˈyeɛ -gwlɩˈˈ de, ɛ se dhɩ nɩan ˈo -a -gwlɩˈˈ aˈ ˈsʋ Zezi -e ɲʋn nɩan 144.000 ɛn, ʋa mun jhibho nɩn-, ʋa muɛn -aaˈ ˈklejheɛ iza- -ke.

 DHƐ ƝƆNSOA Aˈ ˈBHEƆGLƆ Ɔ MUN NƲN- -ƐN?

11. Dhɛɛdɩ- Zezi ˈnaan ɔɔˈ dhɛcɩaʋn bhae- -wɛeˈ Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- ˈdhe jhaʋn ˈdhi -ɛ?

11 Zezi ˈnaan ɔɔˈ dhɛcɩaʋn bhae- ˈˈdhe Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- ˈdhe jhaʋn ˈdhi. Dhɛɛdɩ- -ɛ? -Ka Satan ˈsea Zoova ŋwɔn ˈjhe ɛ, -a -ˈtmʋn -ɛɛˈ dɩ ˈmɛn ˈdhe ˈcɩaandhɛ ɛˈ 3 nɛn ˈdhi. Satan ˈkpa ˈe dhɛsaʋn- ˈdhi ɛ, Zoova ˈˈtaiɛ- ɔmɔn -e ɔɔˈ -ziisaɩn- in ʋʋ ye nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan nʋn ˈdhe jhaʋn ˈdhi. ˈSʋ ˈdhe nɔnˈˈ -ˈnɔn ˈdhi ɛ, ɛ se ɲʋn anˈ klɛɛ nɩan ˈe jhaʋn ˈdhi -ʋa- nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ nɩn-. ˈDhe ˈcɩaandhɛ ɛˈ 10 nɛn ˈdhi ɛ, -aa muɛn dhɩ -duuˈˈ iˈŋwɔn- ˈdhe Satan -e -ziisaɩn- anˈ dɩ ˈdhi.

12. Dɩ aˈ kpɛ klaeˈˈ ˈsɔɔn -wɛ -ɩanˈ dɩ ˈtmʋɛn- ˈdhe Gbɔˈwlʋdhɩ- 12:10 ˈdhi -ɛ?

12 Biiblʋ ˈnaan -da Zezi ˈkpa Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈBheɔ ɔ, ɔ vɔɛn Satan bho. (Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 12:7-10.) ˈˈJhri -mɩɩnˈˈ 10 -nɩn an ˈtmʋɛn dɩ aˈ kpɛ klaeˈˈ ˈsɔɔn ɔnˈ dɩ. Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- Zezi Klisɩ ɔ poa je bho -dee ɲʋn ˈbhlea ˈmɛn. ˈBho ɛ ˈdhe ˈsʋ ɲʋn poɛ Satan ˈzɔn ɔ ye ˈe jhaʋn ˈdhi ˈghlʋ. -Ka -aa muɛn ˈcɩan- ˈdhe ɲan an, dhɩ -ˈnɩn anˈ klɛɛ -nʋɛnˈ see.

13. -Da Satan -poa- ˈzɔn ɔn, -ɛ -nʋɛn- ˈdhe jhaʋn ˈdhi -ɛ?

13 Satan -e ɔɔˈ -ziisaɩn- ˈghlʋa ˈe jhaʋn ˈdhi ɛ, Biiblʋ ˈnaan ˈmʋnan nʋn dhbhoozii- kpʋan ˈo Ɲɔnsoa ˈˈbun in ˈmɛn. -Kʋn ˈdhaa ˈka ka: “Ɩn ˈkpa ˈmʋna-ˈ jaʋn-, ɛ mɔ e nyʋ ˈˈtia ˈɔn e.” (Gbɔˈwlʋdhɩ- 12:12) -Kaan bhla a, kupeɛideɛ- -e ˈmʋnan- -nɩn ˈe jhaʋn ˈdhi. Dhɛbhleɛ ɛ, ɲʋn anˈ klɛɛ nɩan ˈe jhaʋn ˈdhi ɛ, ʋa nʋɛn Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ-.

Ɲʋn poa Satan -e ɔɔˈ -ziisaɩn- ˈzɔn ɔn, -ɛ -ˈghlʋa ˈe ɛɛˈ nɔnˈˈ tu ˈdhi ɛ, ˈklejheɛ- gwɛ da ˈbhlʋa ˈˈkpe jha. ˈKlejheɛ -ˈnɛn ɛn muɛn igwɛ- ˈdhe nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan ˈdhi

14. Ɲʋn poa Satan ˈzɔn da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, ka ˈkmʋn ˈkpa -a?

14 ˈKlaa ˈkmʋn zian ˈˈɩn ˈnɔn ˈbhlʋɔ-. ˈKledɩ a ˈkpa ɲʋn in. “Dhɛbhleɛ [Satan] ˈdrɩn,” ˈˈdhe ɔ ˈbhle “ˈcɛn klaaˈˈ, ɔ  juˈan -ka ɔɔ ti sea ˈˈdhru tɛɛn.” (Gbɔˈwlʋdhɩ- 12:12) ˈCɛn -ɛn zi ˈe Satan ˈˈjhri. Ɲʋn poɔ ˈzɔn ɔ ye ˈe jhaʋn ˈdhi ˈghlʋ. Ɔ ˈjhean ˈmɛn ɔɔ muɛn i-zaa ˈdhe nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan ˈdhi. Ɔɔ poɛ ˈe ɔɔˈ ˈkpɩ aˈ klɛɛ -wɛeˈ ɔɔ po dhɩ ˈˈjhai da ˈbhlʋa ˈˈkpe ˈsʋ ɲʋn an yea ˈkle ˈjhe.

15. Ka Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈbhlʋa ˈye nɩn- -ɛn?

15 ˈKlaa dhɛ Ɲɔnsoa a ˈbɔan ɔ ˈyea nʋn da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, ɔ ˈseɛ ˈˈɩzian-. Ɔɔ ˈbɔn -glɔɲiɔn- ˈye ˈˈɩˈgba -wɛeˈ ɔ ˈye da ˈbhlʋa ˈˈkpe ˈˈti jheejhee ˈdhe -bɔyaˈˈ -deɩn- ˈdhi. (Psaume 37:29) Ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈye nʋn -wɛeˈ ɛɛˈ dhɛ tu ˈye -nʋɛn- -ɛn?

16, 17. Dhɩwɛ- Daniel 2:44 ɛn tɔɔn -aʋ ˈdhe Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ dɩ ˈdhi -ɛ?

16 Dɩ -ɩn -ˈtmʋan ˈdhe Daniel 2:44 ˈdhi ɩn ka: “ˈDhe ˈBheɔ -ˈˈwe -ˈnʋn anˈ nɔnˈˈ ɔn, Ɲɔnsoa a muɛn ˈBheɔglɔ- dhueˈ ˈˈdu-. -Gba -gba ɔ ˈse i-zaa i, ɔ ˈse ˈe ˈcɛ -ˈnʋʋn ˈkwa -jhii dhi -ke. Ɔɔ muɛn ˈbheɔgwlɛ- -ˈnɩn i-ghwaa ˈˈdhe ɔ ˈyɩ iza- -wɛeˈ ɔɔˈ ˈsʋ ˈye ɲʋn ˈbhle jheejhee.” Dhɛ ghlu -ˈnʋn an tɔɔn -aʋ ˈdhe Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ dɩ ˈdhi -ɛ?

17 Ghlu -ˈnʋn an tɔɔn -aʋ dhɩ aˈ kpɛ taan. -Ɛ kɔan ɲan mɛn- -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muɛn ɲʋn ˈbhlea -dee ˈdhe “ˈBheɔ -ˈˈwe -ˈnʋn anˈ nɔnˈˈ.” Dhɛ ɛ ˈdhaa mɛn- -nɩn ˈdhe nɔnˈˈ -ɔ ˈdhi Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muan ɲʋn ˈbhlea -dee ɛ, ɲʋnbhleʋn- -ˈnʋʋn -an mun da ˈbhlʋa ˈˈkpe nɩn-. ˈSɔɔn -nɛn ɛn, ɛɛ toɛˈ -ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muan ɲʋn ˈbhle- ˈsʋ ɛ ˈsea ˈˈtian ˈbhle- i ˈˈdhe ɲɔn ˈseɔ ˈo -zai -ke ɛ. Taan -nɛn ɛn, tʋ a muɛn ˈkpa- ˈbho Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -e ɲʋnbhleʋn- nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe ˈɲnɩn. Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muɛn tʋ aˈ ˈˈdhru -kpa ˈˈdhe ɔɔˈ ˈsʋ ˈye ɲʋn ˈbhle da ˈbhlʋa ˈˈkpe. ˈBheɔglɔ-, -glɔɲiɔn- ˈsea ˈjhe dhueˈ ɛ, ɔmɔn- -ɔn mun ˈbhlʋa ˈbhle.

18. ˈDhe ˈkmʋn anˈ ˈdhe -gwɛanˈ an, tʋ klaaˈˈ -a muan ˈkpa- ˈbho Ɲɔnsoa aˈ Bheɔglɔ -e ɲʋnbhleʋn- nɩan ˈnɔn ˈkmʋn ˈɲnɩn ɛn, ka ɲɔn ɔn ˈdhʋʋ -ɛ?

 18 Ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈye nʋn -wɛeˈ ɔ ˈye ɲʋn ˈbhle -ɛ? -Bho dhebhɔɔ- -tʋ ɲɔn ɔn ˈdhaa Amagedɔnɩn ˈye -dee ɛˈ, “ˈBheɔiˈˈ -ʋ ˈˈtia ˈe ˈbhlʋa- na kɩan wwɛɛˈ”, -ziisaɩn- ˈye ʋaˈ ˈˈdhru i ˈˈbhile- ˈsʋ ɩn “ˈyʋ -da dhueˈˈ po ˈdho ˈKpɩklɛɛkpɛkɔn Nyɔsoaa vɔn wɩɛ klaaˈˈ we.” Ɛɛn, -glɔɲiɔn ɔnˈ ɲʋnbhleʋn an muɛn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ bho -vɔn.—Gbɔˈwlʋdhɩ- 16:14, 16; zro Dhebhɔɔjhibhodhɛ- 10.

19, 20. Dhɛɛdɩ- ɛ nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ mɔn- -ˈye -aʋ- -ˈbhle da ˈbhlʋa ˈˈkpe -ɛ?

19 Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈye jhi -ɛ? Dhɩ aˈ kpɛ taan nɩn anˈ dɩ. Ɩanˈ ɲankɔn- nɩn- mɩn- -nɩn, -a -nɩɛn- dhɛsaʋnʋʋn-. -Aa -ˈkpa ˈghwɛ, -aa -ˈmɛnˈ. Biiblʋ ˈnaan, -bho Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈbhle -aʋ ɛˈ, -aaˈ ˈkmʋn nɩanˈ ˈse ˈˈtian ˈbhle iˈ. Zan 3:16 ˈnaan: “ˈKa Nyɔsoa kma ˈbhlʋkmʋnyʋa dɩ ˈga ka, -ɔˈ too ˈo ɔɔ ˈˈJu jɔkpɔu dhueˈˈ gbɛkli, -wɛˈ nyɔ ˈˈoo nyɔ -ɔ deɔ wwliˈˈ ɛ, -nɛˈ ɔɔ dɩ se ˈe gbɔɔ-, jɛɛ- ɔ ˈbhle ˈkmʋ sea wwɛɛ.an kɔɛn.”

20 Dhɛ ɛˈ kpɛ ˈsɔɔn -nɛn, -ɛɛˈ dɩ Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈyea jhi ɛ, ɛ ka: ɲʋnsaɩn- -diɛ- ˈˈɩ. Ɲʋn an ˈtmʋɛn sɩ, ʋa ˈˈjhriiˈ, -ˈnʋʋn an nʋɛn ˈɲnɩnzanˈ. Ɲɔn se ˈbhɛɛ- -ɔ ˈyʋbʋ iza-, Ɲɔnsoa mɔn- -ɔn muɛn nʋn-. Ɲʋn -an kpa dhɛsaʋn- -nʋɛn- ɲan an, ʋa muɛn i -zaa ˈbho Amagedɔnɩn -tʋ aˈ nɔnˈˈ. (Zro Psaume 37:10) Dhɛ ɛˈ kpɛ taan -nɛn, -ɛɛˈ dɩ Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈyea ˈjhi ɛ, ɛ ka: ɲʋnbhleʋn nɩan ˈzɩan an, ʋʋ se dhɛ ˈbhɛɛ-, ʋʋ -ɲniɛn- ˈdhi ŋwɔn, ʋa ˈˈjhriiˈ, ʋa pooɛ ɲʋn ˈsrɛ i. Ʋaˈ po ɲʋn Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ aˈ nʋanˈ anˈ ˈkpɩ. Biiblʋ ˈnaan: “Ɲiɔn ˈbhle ɲiɔn ˈmɛn -wɛeˈ ɔ ˈyeɔ ˈkle ˈˈdu.”—Ecclésiaste 8:9.

21. Ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈye nʋn -wɛeˈ Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- da ˈbhlʋa ˈˈkpe -ɛ?

 21 -Bho Amagedɔnɩn tʋ zi ɛˈ, Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muɛn nʋn- Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- da ˈbhlʋa ˈˈkpe. Dhɛ ɛˈ kpɔ dhueˈ ɔ ˈyea nʋn ɛn, ɛmɛn- -nɩn ɔ ˈye Satan -e ɔɔˈ -ziisaɩn- iza-. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 20:1-3) ˈSʋ ɲɔn ˈse ˈghwɛ ˈkpa iˈ, ɲɔn ˈse ˈmɛn in. Ɲʋn anˈ klɛɛ ˈsrɛa ˈˈɩ ɛ, zeieghwliɛ- ɛˈ dɩ ʋaˈ ˈkmʋn ˈse ˈˈtian ˈbhle- i -da ˈbhlʋa a muan -Bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa- a. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 22:1-3) ˈBheɔglɔ -ˈnɔn ɔn muɛn Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn -vlɛnˈˈ iza-. Dhɛ -ˈmɛn ˈdha -a? Dhɛ ɛ ˈdha a, ɛmɛn- -nɩn ˈdhe nɔnˈˈ -ɔ ˈdhi Ɲɔnsoa aˈ -glibha- a muan ˈbhlʋa ˈbhle- ɛ, ɲʋn anˈ klɛɛ ɛ muɛn Zoova aˈ ˈɲnɩn ŋwɔn ˈjhe-.—Zro Dhebhɔɔjhibhodhɛ- 21.

-BHLAA ZEZI ˈKPA ˈBHEƆ -Ɔ?

22. -Da Zezi nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe -dhe ɛ, ɔ ˈse ˈBheɔ ˈkpa. -Da ɔ jhia ˈkmʋn dhe ɛ, ɔ ˈso ˈo ˈˈsi ˈsʋ ɔ ˈse ˈBheɔ ˈkpa -ke. Ka -a nʋn ɩanˈ jhibho- sʋn -ɛn?

22 Bhaeghlu- Zezi -tɔɔan ɔɔˈ dhɛcɩaʋn- ɛn, ʋn ka: “-Anˈ ˈbheɔda ˈye ji.” Dhɛ ɔ ˈtmʋan an, ɛɛ toɛˈ -ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muan -jhi ˈdhe ɲan an. Zoova a muɛn ɔɔ ˈBheɔglɔ ˈˈdu- ke -tɛnˈˈ -wɛeˈ Zezi ˈye ˈBheɔ ˈkpa. Zezi muan ˈe jhaʋn ˈdhi dhe ɛ, ˈbhomɔn- ɔ ˈˈsi ˈsʋ ɔ ˈkpa  ˈBheɔ? ˈˈƖɩn-, ɔ ˈye ˈo -fɔn dhɛ ˈˈzaan- -dhe. Zezi ˈmɛan -wɛeˈ ɔ jhia ˈkmʋn dhe ɛ, nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan -ziia- ˈbho ɛ, Piɛɛ -e Pɔʋ ˈtmʋɛn dhɛ, -ɛɛ po -aʋ sʋn bho. Ʋʋ ˈnaan Zezi ɔˈ dɩ Psaume 110:1 ɛ ˈtmʋn. ˈDhe ɛ ˈdhi ɛ, Zoova ˈnaan: “-De i ˈdho ˈˈan dhinasʋn we, gbɔɔˈdjɛ ˈˈɩn ˈye -anˈ ˈnyɩɛnyʋ -anˈ bhʋkɩntbadhɛ nʋʋ-.” (Nʋʋdhɩ- 2:32-35; Eble 10:12, 13) Nɔnˈˈ diɛ- Zezi ˈye -fuo- -wɛeˈ Zoova ˈyeɔ ˈBheɔ po -ɛ?

Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muɛn nʋn- Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- da ˈbhlʋa ˈˈkpe.

23. (a) -Bhlaa Zezi ˈkpa Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈBheɔ -ɔ? (b) Dhɛ -aa mun ˈjhe- ˈdhe ˈcɩaandhɛ- -ɛ jhia ˈdhi -ɛ?

23 -Ka 1914 zʋn ˈyea -zʋn klaaˈˈ nɩn- ɛn, kletiɛn ˈjɛʋn anˈ kpɔ -jhu dhueˈ -ˈcɩan Biiblʋ -kajɔɔnka a, ʋʋ siɛ -zɩn -duuˈˈ ɲan ʋʋ ˈye ɛɛˈ dhɛ tu i ˈŋwɔn. -Ɛ -ˈghlʋa ˈe 1914 zʋn ˈdhi ɛ, dhɩ -ɩan- zia ɩan toɛˈ -ka ʋʋ ˈbhlea ˈgɩn ɛn. ˈDhe ɛɛˈ -zʋn tu ˈdhi mɔn- Zezi ˈkpa ˈBheɔ. (Psaume 110:2) ˈBho ɛ ˈdhe ɛ, Satan -pooɛ- ˈzɔn da ˈbhlʋa ˈˈkpe. -Kaan bhla a, ‘ɔɔ ti se ˈˈdhru tɛn-.’ (Gbɔˈwlʋdhɩ- 12:12) -Ka -a nɩan ˈe nɔnˈˈ -kpɔ -ˈnɔn ˈdhi ˈzɩan an, -aa muɛn ˈjhe- ˈdhe ˈcɩaandhɛ- -ɛɛ jhia ˈdhi. ˈDhe nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan ˈdhi ɛ, Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muɛn nʋn- Ɲɔnsosa aˈ -glʋˈ dɩ ˈye -nʋɛn- da ˈbhlʋa ˈˈkpe. Ɛmɛn- -aa mun ˈjhe- -ke.—Zro Dhebhɔɔjhibhodhɛ- 22.