Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

 ˈCɩaandhɛ14

Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa po ˈcɛdhru- kpɔ ˈˈɩ zɩan -an?

Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa po ˈcɛdhru- kpɔ ˈˈɩ zɩan -an?

1. ˈDhe tɛnˈˈ -bhlʋa- ˈdhi ɛ, dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa ˈˈduu- ɔɔˈ ˈɲnɩn Israɛcɛ- -ɛ?

ˈˈƝnuun- -ˈghlʋa ˈe Ablaamʋn ˈmʋn ɛn, Ɲɔnsoa ˈgbooɛ- ʋbʋ i ʋʋ ˈye ˈbhlʋadhru- man -wɛeˈ ɔ ˈˈɲɩn ʋbʋ ˈtee. Ɔ ˈˈduu- ʋbʋ “Israɛ” -ɲnɩn. Ʋbʋ- ɔ ˈˈɲɩn ɔɔˈ ghlu -e ˈˈɲɩnsʋn- ˈjɛʋn -wɛeˈ -ʋʋ ˈye ɩanˈ dɩ ˈˈdu. (Psaume 147:19, 20) ˈDhe Israɛcɛ- ˈmʋn Ɲɔnsoa ˈye -jhii ˈdhe- -wɛeˈ ˈbhlʋɩ- aˈ klɛɛ ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe.Zro Nʋʋdhɩ- 3:25.

Israɛcɛ- Ɲɔnsoa -za ˈo -ʋʋ yeˈ ɔɔˈ -bobhlaʋn- nɩn-. Ʋaˈ bo ɔ toɛˈ -ka ɲʋn -ʋa- -ˈjhea Ɲɔnsoa aˈ ˈtee ŋwɔn ɔn ˈjhea dhɛjɛɛn-. (Deutéronome 4:6) Israɛcɛ- -ˈnʋn ʋbʋ- yeɛˈ nʋn ˈdhe- -wɛeˈ ɲʋn ˈye Ɲɔnsoa jhibho-.Zro Isaïe 43:10, 12.

2. Dhɛɛdɩ- kletiɛn ˈjɛʋn- -pooɛ- kpɔ ˈˈɩ ˈzɩan -an?

Nɔnˈˈ dhueˈ ɲnian ˈo ɛ, Israɛcɛ- ɛˈ dhɛ ˈse Zoova -gwliˈ i -nmɔɔn ˈbhodhe. ˈBho ʋaˈ ˈgɔ ˈˈɩ ɛ, ɔ -jhaa ˈbho kletiɛn weˈˈ. (Matie 21:43; 23:37, 38) ˈBhodhe ɛ, kletiɛn ˈjɛʋn- -nɩn Zoova aˈ -Bobhlaʋn-.Zro Nʋʋdhɩ- 15:14, 17.

Zezi poɛ ɔɔˈ dhɛˈcɩaʋn- kpɔ ˈˈɩ ʋʋ ˈye -bo bhla ˈbhlʋɩ- aˈ klɛɛ ˈdhi i -wɛeˈ ɲʋn ˈye Zezi ɔˈ ˈcɛ ˈkpa. (Matie 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) ˈNɔn ˈkmʋn -saʋn- nʋn anˈ dhebhɔɔ- -ghwɩ -a nɩan ˈdhi ɛ, -bobhladhbho- -ˈnɔn ɔnˈ nɛn kpʋnˈ. Dhɛ ɲʋn ˈsea ˈjhe dhueˈ ɛ, ɛmɛn- Zoova nʋn. Ɔ ˈgbooɛ- ɲʋn anˈ ˈˈghluu -ghluu i ˈdhe ˈˈɲɩnsʋn- ˈjɛʋn- ˈdhi. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 7:9, 10) Kletiɛn ˈjɛʋn- -pooɛ- kpɔ ˈˈɩ -wɛeˈ ʋʋ ˈye bha ˈkpɩ ˈˈɲɩn, ʋʋ ˈye bha sʋn bho po. Da ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈˈkpe ɛ, Ɲɔnsoa aˈ Ghlu nɩan dhueˈ -ʋan- -ˈghlʋa ˈe Biiblʋ- ˈdhi ɛ, ʋmʋn- ʋaˈ klɛɛ ɛ ˈŋwɔn.Zro Eble 10:24, 25.

 3. Zoova aˈ -Bobhlaʋn- nɩan ˈzɩan, ka ʋʋ nʋn -dee sʋn -ɛn?

ˈDhe -zʋn 1870 ˈdhi ɛ, Biiblʋ- ˈcɩaʋn- anˈ kpɔ -jhu dhueˈ -dee tɔˈdɩ- -ˈˈmaan ɩanˈ glu -zaaˈ. -Ka Zezi dea kletiɛn weˈˈ ghlu ˈˈkpe -wɛeˈ ʋʋ ˈyea -bo bhla, ʋʋ ˈŋwɔan ɛɛˈ dhɛ tu i ɛ, ʋʋ -dee Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ -bobhlaaˈ ˈmɛn ˈbhlʋɩ- ˈdhi i. ˈDhe -zʋn 1931 ˈdhi ʋʋ ˈˈdhuo- Zoova aˈ -Bobhlaʋn- -ɲnɩn ˈmʋn.Zro Nʋʋdhɩ- 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Ka Zoova aˈ -Bobhlaʋn- anˈ dhbho ɔ nʋn je bho -poɛ- sʋn ˈzɩan -an?

ˈDhe ˈˈɩ-zaa kletiɛn weˈˈ aˈ nɔnˈˈ, ɲankɔʋn- anˈ kpɔ -nɩn ˈe ʋbʋ ˈˈklun -dhe -ʋʋ jhibho- ˈcreedhɩ -kajɔɔnka -ʋa- po kletiɛn weˈˈ nɩan gwlɛ ˈdhi i je bho. Ɲankɔʋn- -ˈnʋn jhibhiˈ -ka Zezi nɩan ɲɔnsoagbu- aˈ ˈˈDhrujhei- ɛ. (Nʋʋdhɩ- 15:2) ˈZɩan -ke ɛ, Zoova aˈ -Bobhlaʋn- ˈbhleɛ ɲankɔʋn- anˈ kpɔ -ʋʋ jhibho- ˈcreedhɩ -kajɔɔnka, -ʋa- pʋbʋ je bho da ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈˈkpe. -Aaˈ ɲɔnsoagbi- klaeˈˈ nɩan ˈbhlʋɩ- ˈdhi i -ɩan- za ɲɔnsoasɛɩ- ghluˈ i, -ɩan- bhlɩ ˈdhe maaziin ˈdhi ˈˈdhe -ɩan- gblɩ ɲʋn ˈˈjhri i ˈdhe ghlui aˈ 600 ˈjhɔ ˈdhi ɛ, ʋbʋ- -a pʋɩ je bho. Ɛmɛn- -ɛn nʋɛn -wɛeˈ ɲankɔʋn- anˈ kpɔ -ˈnɔn ɔn jhii Biiblʋ- aˈ ˈsrɩn in ɔɔ ˈˈɲɩn ɲɔnsoagbi aˈ 100 000 ˈjhɔ ˈkpɩ ˈˈdhe ɔɔ pʋɩ je bho da ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈˈkpe. ˈDhe -aaˈ ɲɔnsoagbu- ˈˈo ɲɔnsoagbu- ˈdhi ɛ, ɲmai- -ʋʋ -nɩn ɛɛˈ ka ɲʋn de ˈo -ʋʋ -nɩn ɲɔnsoagbu aˈ ɲankɔʋn-, -ʋʋ -nɩn ʋanˈ ˈˈjhriɛduʋn-. Ʋʋ -kman Ɲɔnsoa aˈ ˈbhlae -ŋmʋn anˈ dɩ ʋa yea ʋanˈ dɩ duˈˈ.Zro 1 Piɛɛ 5:2, 3.

Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an pooɛ je bho -bɔyaˈˈ -bo ɔˈ bhlaaˈ -e ɲʋndhɛtɔɔɛn- ɛnˈ dɩ. -Ka Zezi ɔˈ dhbhoʋn- bhla bo ˈˈgbi ˈdhi i ˈdhe- ɛ, ˈka -aa nʋn -ke. (Nʋʋdhɩ- 20:20) Ɲʋn kman tɔˈdɩ- aˈ dɩ ˈjɛɛn-, -a -nɩn ʋa ˈcɩan Biiblʋ-. ˈKlaa Zoova aˈ -Bobhlaʋn- se -glibha- aˈ ˈsʋ nɩn-. -A -nɩɛn- ˈˈgbuzɔncɛ- -ke, -a ˈˈBho -kman -aaˈ dɩ. -A -nɩɛn- ˈdhoudhi -ɲmai- e ˈdhoudhi -ɲnʋnkpaeˈ -ʋa- ˈˈdu bha aˈ dɩ. (2 Tesalɔsɩ 1:3) Zoova aˈ ˈcɛ ɛ pooɛ je bho -wɛeˈ ʋʋ ˈye Ɲɔnsoa -gwliˈ i -nmɔɔn ˈˈdhe ʋʋ ˈye ɲʋn -ˈnʋʋn sʋn bho po. Ɛ ˈˈgbuzɔncɛ- -ʋʋ -nɩn ˈe ˈmʋnan- ˈdhi da ˈbhlʋa- ˈˈkpe.1 Piɛɛ 2:9; Nʋʋdhɩ- 20:35.