Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

 ˈCɩaandhɛ6

Ɲʋn -ˈmɛan, ʋa mun ˈkmʋn dhejhi- ˈmɛn?

Ɲʋn -ˈmɛan, ʋa mun ˈkmʋn dhejhi- ˈmɛn?

Ɲɔnsoa -ghluɛ- ˈe Adan bho ɔ ˈnaan: ‘-Nɩɛn- ˈbhlʋ, ˈdhe ˈbhlʋ ˈmʋn -man mun dhe mun-.’GBƆ I DEˈAN 3:19.

1. -Bɔyaˈˈ -dɩ nɩan ˈe ɲʋn -ˈmɛan anˈ dɩ ˈdhi ˈdhe -ɛ?

-Da Zezi nɩan da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ɛ, -zɔn dhueˈ ˈsʋ ɔɔˈ -jhbhɛɛi- Lazaa -ɔ nɩan ˈo Betani glɔ ˈdhi ˈbho Zeluzalɛm ˈˈbun ɛn, ɔmɔn- -ˈmɛn. -Jɛn Zezi ɔ ɲnian ˈo ɛ, -ˈmɛn Lazaa ˈmɛɛnˈ ɛ nʋɛn ˈghwɩ ɲiɛn. -Wɛeˈ ɔmɔn -e Matɩ -e Mai -ʋʋ nɩan Lazaa aˈ ˈdhoudhi -ɲnʋnkpaeˈ ɛ, ʋʋ mun -da ɲʋn nmaeɔ dhi. Ʋa ɲnian ˈo ɛ, -ˈmɛn ɲʋn -gwɛ dhe. Zezi jha Lazaa -ɔ -ˈmɛan ˈkmʋn dhe ɛ, ˈmʋnan- Matɩ -e Mai nʋan ɛɛˈ -zɔn tu ɛ, mun yeɔˈ ˈjhe!Zro Zan 11:21-24, 38-44.

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ɩn -ˈtmʋan ˈdhe ɲʋn -ˈmɛan anˈ dɩ ˈdhi ɛ, Matɩ jhibhiˈ -dhe. Ʋn ˈjhe ˈan ˈmɛn -ka Zoova a muan ɲʋn -ˈmɛan ˈkmʋn dhejha- da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ɛ.Zro Zan 11:24.

2. Da ɲʋn -ˈmɛan nɩn- -ɛn?

ˈBhlʋ Ɲɔnsoa nʋn -wɛeˈ ɔ man -glɔɲiɔn. (1 Kolɛntɩ 15:47) -Zuu se ˈe -a ˈmʋn nɩn-. -Bho ɲɔn ˈmɛn -ke ɛ, dhɛ ˈˈo dhɛ ɛˈ ˈghlʋ ˈe ɔ ˈmʋn ɛɛˈ mun da. Ɔɔˈ ˈˈdhru aˈ mɛn se ˈbhɛɛ- ɛ ˈye dhbho nʋn, ɔɔˈ -naan tɔˈ i. Da Lazaa jhia ˈkmʋn dhe ɛ, ɔ ˈse ka nʋn ˈɩn ˈmɛan, dhɛ ˈɩn ˈjhea ɛ ka. Dhɛ nɩan ˈo ɛ, ɲʋn -ˈmɛan se dhɛ ˈˈo dhɛ ˈˈɩjhibho-.Zro Psaume 146:4; Ecclésiaste 9:5, 6, 10.

Ɲʋn -ˈnʋʋn -an -ˈmɛan ˈdhe, Ɲɔnsoa a pʋbʋ ˈe nɛnˈ? -Ka ɲʋn -ˈmɛan sea dhɛ ˈˈo dhɛ ˈˈɩjhibho- ɛ, Biiblʋ- ˈtmʋɩnˈ see.  -ˈMɛn ɲʋn -ʋʋ -ˈnaan Ɲɔnsoa a poɛ ɲʋn ˈe nɛn ˈmʋn ɛn, ʋa ˈtmʋɔn sɩ ˈˈkpe i. Ɲʋn ˈdhe nɛnˈ -poɛ- ɛˈ dɩ ˈse ˈo ɔ -gwlɩˈˈ ˈkpa kpɔ dhueˈ.Zro Jérémie 7:31.

3. Ɲʋn -ˈmɛan, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye ˈe -a bho -ghlu?

-Bho ɲɔn ˈmɛn, ɔ se ˈbhɛɛ- ɔ ˈye -ghlu, ɔɔˈ ˈŋwɔn in. (Psaume 115:17) ˈKlaa, -zii -saɩn- -nɩn ˈkmʋn, -ɩn -ˈbhɛɛ- ɩn ˈye ˈmɛin- ɔˈ ghlu po. (2 Piɛɛ 2:4) Ɲʋn -ˈmɛan, Zoova ˈnaan -aaˈ ghlu ˈe ʋbʋ bho ˈdhe-.Zro Deutéronome 18:10, 11.

4. -Ɔɔ mun ˈkmʋn dhejhi- -ɛ?

Ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ -ˈmɛan -ʋʋ nɩan ˈe glu ɛ, ʋa muɛn ˈkmʋn dhejhi- da ˈbhlʋa- ˈˈkpe. Ɲʋn -ˈnʋʋn -da -ʋa- nʋʋan dhɩsaɩn- -ʋʋ sea Ɲɔnsoa jhibho- -wɛeˈ -ʋʋ -ˈmɛan, ʋa muɛn ˈkmʋn dhejhi- -ke.Zro Nʋʋdhɩ- 24:15.

Ɲʋn -ʋa- muan ˈkmʋn dhejhi- ɛ, ʋa muɛn tɔˈdɩ- ˈcɩan- ˈdhe Ɲɔnsoa aˈ dɩ ˈdhi ˈˈdhe -ka ʋʋ dea Zezi -gwlɩˈˈ ɛ, ʋʋ ˈyeɛ -to ˈdhe ɔɔˈ ŋwɔn ˈjhea. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 20:11-13) -Bho ʋʋ nʋn dhɩ -jɛɩn- ɛn, ʋaˈ ˈkmʋn ˈse ˈˈtian ˈbhle iˈ da ˈbhlʋa- ˈˈkpe.Zro Zan 5:28, 29.

5. Dhɛ ɲʋn anˈ ˈkmʋn dhejhaaˈ a tɔɔn -abʋ ˈdhe Zoova ˈa dɩ ˈdhi -ɛ?

Ɲʋn ˈye ˈkmʋn dhejhiɛ- ˈbhɛɛ- ɛɛˈ dɩ Ɲɔnsoa dhbho ɔɔˈ ˈˈJhu -wɛeˈ ɔ ˈye ˈmɛn -aaˈ dɩ. Dhɛ Zoova ˈyea ɲʋn ˈkmʋn dhejha-, ɛɛ tɔɔn -abʋ ɔɔˈ ɲʋndɩkmaan- -e ɔɔˈ ˈdhiŋwɔnmɔɛn- -e. ˈDhe ɲʋn ʋa muan ˈkmʋn dhejhi- ˈˈklun ɛn, ɲɔn -man ˈbɔn yeˈ ˈjhe tɛnˈˈ -ɛn?Zro Zan 3:16; Wlɔm 6:23.