Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

 ˈCɩaandhɛ9

Ka -manˈ ˈˈgbuzɔncɛ ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe sʋn nʋn -ɛn?

Ka -manˈ ˈˈgbuzɔncɛ ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe sʋn nʋn -ɛn?

1. Dhɛɛdɩ- -bho ˈˈgbuzɔncɛ- ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe ɛ, ˈɲnɔn -e -kʋan- ˈye dhɛ -jɛˈ -po -ɛ?

-Bɔyaˈˈ Ɲɔnsoa Zoova, -ɔɔ ˈbɔan ˈˈgbuzɔncɛ- ˈyea ˈjɛɛn- ˈjhe ɛ, ɔmɔn- -bɔyaˈˈ dɩ ˈghlʋ ˈe bho. (1 Timotee 1:11) Ɔmɔn- po ˈˈbhlitiɛ- ˈnɔn ˈkmʋn. -Bho ˈɲnɔn -e -kʋan- -po dhɛ -jɛˈ, ɛɛ nʋɛnˈ ˈsʋ ˈbho ˈˈgbu ˈzɔn, -bɔyaˈˈ -e ˈmʋnan an yea ˈo ʋbʋ -e ʋaˈ ˈˈɲnuun- ˈɲnɩn nɩn-. Ɲʋn -ʋa- ˈbɔan -ʋʋ yeaˈ Ɲɔnsoa -gwliˈ i -nmɔɔn, ˈˈbhlitiɛ- ɛˈ ˈtee nɩan ˈe ʋaˈ ˈbhlʋa- ˈdhi ɛ, ɛmɛn- ʋbʋ ˈye ŋwɔn ˈjhe.Zro Lukɩ 2:1, 4, 5.

Ka Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈˈbhlitiɛ- ˈye nɩn- -ɛn? Ɔɔ ˈbɔn ɛ ˈye ˈo -gwle dhɛ nɩn- ˈbho ˈɲnɔnkpao -e ɲmau ˈɲnɩn. Zoova ˈse ˈbɔn ˈɲnɔn -e -kʋan- ˈye ˈɲnɩn -zanˈ nʋn. (Eble 13:4) Ɔ ˈse ˈbɔn ˈɲnɔn -e -kʋan- ˈye bha ˈkwla -za. (Malaki 2:16) ˈKlaa, -bho ˈɲnɔn -e -kʋan- anˈ ɲɔn dhueˈ nʋn ˈɲnɩn -zanˈ, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye bha ˈkwla -za ˈsʋ ʋʋ ˈye ˈˈkpeiflɔn- ˈbhodhe ˈbho ˈˈbhlitiɛ- ɛˈ dɩ ˈˈbhli. Dhɛ nɩan ˈo ɛ, Zoova aˈ ˈŋwɔɔn ɛɛˈ dhɛ tu ˈmɛn.Zro Matie 19:3-6, 9.

2. Ka ˈɲnɔn -e -kʋan- ˈye bha ˈbhle sʋn nʋn -ɛn?

Zoova nʋn ˈɲnʋnkpao -e ɲmau ˈmɛn -wɛeˈ ʋʋ ˈye bha sʋn bho po. (Matie 19:4, 5) -Kʋan- -ˈbhle ɲʋn nɩan ˈo ˈˈgbu ˈzɔn. Ɛ -kɔndɩ ɔ ˈye ɔɔˈ ˈcɛ ɛˈ dɩ ˈˈdu ˈˈdhe ɔ ˈyʋbʋ sʋn bho po ʋʋ ˈye Ɲɔnsoa jhibho-. -Kʋan- kman ˈɲnɔn ɔnˈ dɩ ɛ, ɔ ˈbhɛɛˈ ɔ ˈye ˈmɛn ʋanˈ dɩ. ˈƝnɔn -e -kʋan- ˈye bha aˈ dɩ -kman ʋʋ ˈye ˈo bha de. ˈƝnɔn -e -kʋan- se ˈˈɩˈgba, ɛɛˈ dɩ ʋʋ ˈye ˈgɩn ˈŋwɔɛn- ˈcɩan ˈklaa ɛmɛn- -ɛn mun ʋbʋ sʋn bho po -wɛeˈ ʋʋ ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe ˈbho ˈˈgbu ˈzɔn.Zro Ɛfɛzɩ 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Piɛɛ 3:7.

3. -Bho ˈɲnɔn -e -kʋan- anˈ ˈŋwɔɔn- ghluˈ i ˈdhe, ʋʋ ˈye ˈˈɩcɩɛn-?

-Bho ghluˈ iˈŋwɔɛn- se ˈe ˈˈgbu ˈzɔn nɩn- ɛn, -ˈmɛn ˈɲnɔn -e -kʋan- -e, -ʋʋ nɩan ˈsɔɔn, ʋʋ ˈye ˈe ˈkpɩ po -wɛeˈ -ka ʋʋ kman bha aˈ dɩ ɛ, ʋʋ ˈyeɛ -to. (1 Kolɛntɩ 13:4, 5) ˈKledɩ- ˈˈbhlitiiʋn-  an ˈjhea see ɛ, -bho ʋʋ nɩn- ˈe ɩn ˈdhi ɛ, Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈse ka nʋn izela- -nɩn ɩanˈ -je ˈjɛɛn.Zro 1 Kolɛntɩ 7:10-13.

4. Abʋ- nɩan ˈˈɲnuun- ɛn, dhɛ Ɲɔnsoa a ˈbɔn ao ˈye ˈjhe -ɛ?

Zoova a ˈbɔn ao ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe. Ɔɔ ˈˈɲɩɛn ao ˈsrɩn ˈjɛɩn- -ɩn yeɛˈ nʋn -wɛeˈ aoaˈ -goaˈˈ nɔnˈˈ ˈyea ˈdhɔɛe nɩn- ɛn. Ɔɔ ˈbɔn tɔˈ aoaˈ ˈcɛ ˈbhlea -e dhɩ ʋʋ jhibha ˈye ao sʋn bho po. (Kolɔsɩ 3:20) ˈMʋnan- ɲɔn ɔn ˈjhea ˈbho Zoova -e ɔɔˈ ˈˈJhu ɔˈ dhbho nʋanˈ, ɔmɔn- ɔɔ ˈbɔn ao ˈye ˈjhe -ke.Zro Ɛfɛzɩ 6:1, 2; Matie 19:13-15; 21:15, 16.

5. Abʋ- nɩan ˈˈɲnuunˈbhleʋn- ɛn, ka ao ˈye nʋn -wɛeˈ aoaˈ ˈˈɲnuun- ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe -ɛ?

Ao ˈye ˈe ˈkpɩ po ao ˈye dhbho nʋn -wɛeˈ aoaˈ ˈˈɲnuun- ˈye dhiidhɛ- -e ˈdhipɛngbu- -e ˈmʋnpaadhɛ- ˈjhe. (1 Timotee 5:8) ˈKlaa, -bho aoaˈ ˈˈɲnuun- ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe ɛ, ao ˈyʋbʋ Ɲɔnsoa aˈ jhibhɛ- -e ɔɔˈ dɩkmaanˈ -tɔɔn -ke. (Ɛfɛzɩ 6:4) -Bho aoa sa ˈe ˈkpɩ po -wɛeˈ aoa sa Ɲɔnsoa aˈ dɩkmaanˈ to ˈdhe aoaˈ kplɩn ˈdhi ɛ, ɛɛˈ dhɛ tu ɛ muɛn aoaˈ ˈˈɲnuun- anˈ -pɛɛ iˈtʋn-. ˈSrɩn aoa ˈˈdua aoaˈ ˈˈɲnuun ɛn, -bho ɩan sa ˈe Ɲɔnsoa aˈ Ghlu dhi ˈghlʋ ɛ, ɩn ˈbhɛɛˈ ɩn ˈye ʋaˈ tɔˈ i-naansʋn ˈˈɩzian-.Zro Deutéronome 6:4-7; 2 Timotee 3:15.

-Bho aoa sa aoaˈ ˈˈɲnuun ˈkpɩ ˈˈɲɩn ˈˈdhe aoa sʋbʋ dɩ bho po ɛ, ɛɛ nʋbʋ dhɛ ˈjɛɛn- ˈˈjhri i. -Zɔn -ˈnɔɔn -bho ʋʋ nʋn dhɛ -ɛ se ˈˈjhri i -nmɔn, ao zʋbʋ kplɩn ˈkwa i. Ɛɛˈ dhɛ tu ˈbhɛɛˈ ɛ ˈyeɛ nʋn ʋʋ ˈye dhɛsaʋn- bho -tɛɛn. (Iiˈˈbhlaadhɩ- 22:15) ˈKlaa, ʋaˈ kplɩn ˈkwa i-zaa ˈbhɔ ˈdhiŋwɔɲniɛn- ˈzɔn nɩn- ɛn.Zro Kolɔsɩ 3:21.

Zoova aˈ -Bobhlaʋn- ˈbhleɛ- ˈsɛɩ- -duuˈˈ -ɩn -ˈcreɛ- ˈˈɲnuunbhleʋn- -e ˈˈɲnuun- anˈ dɩ. ˈSɛɩ- -ˈnɩn anˈ ˈtmʋʋndɩ- ˈghlʋɛ ˈe Biiblʋ- ˈdhi.Zro Zakɩ 1:25.