Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCɩaandhɛ15

Dhɛɛdɩ- yeˈ Biiblʋ ˈcɩaan ɲan kpa -a?

Dhɛɛdɩ- yeˈ Biiblʋ ˈcɩaan ɲan kpa -a?

1. Dhɛɛdɩ- Biiblʋ- aˈ ˈcɩaan ɲan -kpaa nɩn- -manˈ dhɛ ˈjɛɛn- -ɛn?

Biiblʋ- aˈ tɔˈdɩ- -man -ˈghlʋa ˈjhea ˈnɔn -sɛɛ nɛn ˈdhi ɛ, ɛgwɛ ɩn -kuuɛ- -manˈ Zoova aˈ dɩ-kmaan dhi. -Manˈ Ɲɔnsoa aˈ dɩ-kmaan -ˈnɛn, yeɛˈ ˈˈnin gbɔ i po -wɛeˈ ɛ ˈye ˈbhʋa. (1 Piɛɛ 2:2) -Bho -man sa ˈbɔn yeˈ ˈkmʋn sea ˈˈtian ˈbhle -gwlɩˈˈ de -kajɔɔnka, -ˈmɛn yeˈ Ɲɔnsoa aˈ iˈˈkwaan- ɲan kpa ˈdhe ɔɔˈ Ghlu aˈ ˈcɩaan.Zro Zan 17:3; Zudɩ 21.

Dhɛgwlɩˈˈdeɛ- ɛ muɛn -ʋn sʋn bho -po yeˈ ˈe Ɲɔnsoa ˈˈjhri ˈdhe i -nmɔn. (Eble 11:1, 6) Ɛɛ muɛn nʋn- yeˈ -manˈ dhɛsaʋn- ˈˈɩjhibho- ˈsʋ yeˈ kplɩn ˈˈɩzian-.Zro Nʋʋdhɩ- 3:19.

-Jhbhɛɛ klaaˈˈ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ˈo mɔn -e Zoova ˈɲnɩn nɩn-.

2. Ka -ˈbhɛɛ- yeˈ nʋn -wɛeˈ ɲʋn -ˈnʋʋn ˈye Ɲɔnsoa jhibho- -ke -ɛ?

ˈKɛ nɩn- see, -bha -ˈbhle -bɔyaˈˈ -dɩ ɛ, ɩanˈ ˈtmʋan ˈbhleɛ -aaˈ klɛɛ ɛˈ ˈmʋnan-. Mɔn -ke ɛ, dhɩ -ˈcɩaan, -man muɛn ɩanˈ ˈtmʋan iˈbɔn-. -Bho -man sa Biiblʋ- ˈcɩaan ɲan kpa, ɛɛ muɛn -ʋn sʋn bho -po yeˈ Biiblʋ- i-jhii -wɛeˈ -ka dea Zoova -e ɔɔˈ -bɔyaˈˈ -dɩ -gwlɩˈˈ ɛ, yeɛˈ ɲʋn -ˈnʋʋn ˈtmʋʋn- -kajɔɔnka.Zro Wlɔm 10:13-15.

-Bho ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ a sa ˈbɔn ʋʋ ˈye -bɔyaˈˈ -dɩ -ˈnɩn anˈ dɩ ˈtmʋn ɛn, ˈdhe ʋaˈ jhbhɛɛʋn- -e ʋaˈ ˈghlʋaʋn- bho ʋa dee tɛnˈˈ. ˈKlaa, jhibho- ɛɛˈ ka. -Bho yeɛˈ nʋn ɛn, -ˈbhɔ ka nʋɛn ʋʋ -nɩɛn- ˈe pliegbu- -saʋn- ˈdhi. Dhɩ Ɲɔnsoa ˈyea nʋn ˈdhe ɲan, ɩmɩn- -anˈ dɩ -ˈyʋbʋ ˈtmʋʋn-. -ˈBhɔ ˈˈmaeɛ- -ke, -zɔn -ˈnɔɔn -manˈ kplɩn ˈdhɔɛe ˈbhɛɛˈ ɩn ˈye ɲʋn anˈ -pɛɛ iˈtʋn ɛ ˈye dɩ -man -ˈtmʋan -zii.Zro 2 Timotee 2:24, 25.

3. -Bho -nɩn Ɲɔnsoa -jhbhɛɛ, dhɛ ɛ ˈye ˈo po ɛ ˈye -ʋn -ˈˈɲɩn -ɛn?

Ɲɔnsoa aˈ Ghlu aˈ ˈcɩaan an muɛn -nʋn -manˈ ɲɔnsoadhɛ- ˈye iku. -Bho ɛɛ sa ˈo ˈbhɔɔ-, -jhbhɛɛ klaaˈˈ a muɛn ˈo mɔn -e Zoova  ˈɲnɩn nɩn-. -Bhɛ nɩn- kaˈ, -man muɛn ˈe ɔɔˈ ˈˈgbuzɔncɛ- ˈˈklun ˈkpa- ˈˈdhe ɔ ˈye -manˈ ˈBhlei- nɩn-.Zro 2 Kolɛntɩ 6:18.

4. Ka yeˈ nʋn -wɛeˈ -manˈ ɲɔnsoadhɛ- ˈye ˈbhʋa- -a?

-Bho -manˈ ɲɔnsoadhɛ- ˈye ˈbhʋa, yeˈ Ɲɔnsoa aˈ Ghlu aˈ ˈcɩaan- ˈˈjhriɛ- ˈˈdu. (Eble 5:13, 14) -ˈTmʋʋn- Zoova aˈ -Bobhlai- dhueˈ ɔ nɩn- yeˈ Biiblʋ- ˈcɩan ˈdhe liivrʋ Qu’enseigne réellement la Bible ? ˈdhi. -Ka dhɩ -man -ˈcɩaan ˈdhe Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈdhi ɩan dia ˈˈe ɛ, ˈkamɔn- -manˈ ˈkmʋn ˈye ˈdhɔɛe nɩn-.Zro 1 Timotee 4:15, 16; Wlɔm 12:2.

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈnɩn ˈghlʋɛ ˈe Zoova bho, -ɔ nɩan -bɔyaˈˈ Ɲɔnsoa. -Bho -man sa ˈbɔn yeɔˈ iˈˈkwaan-, -ˈmɛn ˈˈkwaan- ɔɔˈ ˈcɛ i. (Eble 10:24, 25) -Bho -man sa ˈe Zoova ˈˈjhri ˈdhe i-nmɔɛn- ɛnˈ ˈkpɩ po ɛ, -ˈmɛn -man ˈˈkwaan- ˈkmʋn ˈjɔʋn- sea ˈˈtian ˈbhle i. Dhɛ yeaˈ nʋn -ɛ yeaˈ dhɛ ˈdha -ɛ yeaˈ Zoova aˈ iˈˈkwaan- -zii ɛ, ɛ se nɩn-.Zro 1 Timotee 1:11; 6:19.