Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

 ˈCɩaandhɛ5

Ka Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈbhlʋa- ˈye nɩn- -ɛn?

Ka Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈbhlʋa- ˈye nɩn- -ɛn?

1. Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa nʋn ˈbhlʋa- -a?

-Glɔɲiɔn- ɔnˈ dɩ Zoova nʋn ˈbhlʋa-. -Aaˈ -deɩn- -ˈwo. Adan -e Ɛvʋ Ɲɔnsoa kɔan ɲan ɔ nʋan, ɔ ˈsʋbʋ nʋn -wɛeˈ ʋʋ ˈye ˈe jhaʋn ˈdhi ˈˈti. -Da ɔ ˈsʋbʋ -nʋʋn ˈdhe- ɛ, ɔ nʋɛn -dadhbhoʋn- -ʋʋ -nɩn ˈe jhaʋn ˈdhi. (Job 38:4, 7) Ɲankɔn- -ɲiɔn- Ɲɔnsoa nʋan, ɔ poɔ ˈbhlʋa- aˈ -da ˈdhɔɛe ɲɔn ɔn ˈdhaa Edɛnɩn -gle. (Gbɔ I deˈan 2:15-17) Ɔmɔn -e ˈˈɲnuun- ɔ ˈyea ˈghlʋ ˈdhe ɲan, -ka ʋʋ ˈbhɛɛa ʋʋ ˈyea ˈkmʋn sea ˈˈtian ˈbhle ˈjhe da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ɛ, Zoova ˈtmʋɩnˈ.Zro 1 Zan 2:17; Gbɔ I deˈan 1:28.

ˈDhe ˈkmʋn anˈ -deenanˈ, Edɛnɩn -gle ɛˈ ˈsʋ -nɩn -bɔyaˈˈ -deɩn. ˈˈƝnuun- Adan -e Ɛvʋ ˈyea ˈghlʋ ɛ, ʋbʋ yeˈ da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ˈˈjhi. Ʋʋ ˈyeɔ ˈbhle -wɛeˈ ʋʋ ˈyeɛ nʋn ɔɔˈ klɛɛ ˈye -bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa. (Gbɔ I deˈan 1:28) ˈBhlʋa- ˈse i-zaa dhi -flɛ. -Glɔɲiɔn- ɔn muɛn dɔ ˈˈkpe ˈˈti- jheejhee.Zro Matie 5:5.

2. Dhɛɛdɩ- ˈbhlʋa- se -bɔyaˈˈ -deɩn- nɩn- ˈzɩan -an?

Adan -e Ɛvʋ ˈse Ɲɔnsoa ŋwɔn ˈjhe, ɛɛˈ dɩ ɔ pʋbʋ ˈzɔn -wɛeˈ ʋʋ ˈghlʋ ˈo ˈˈjhri i -nmɔn -gle -ˈnɛn ˈdhi. -Bɔyaˈˈ -deɩn- anˈ ˈˈmaan -na ˈo. -Ɛ -ˈghlʋa ˈo ɛ, ɲʋn -ˈnʋʋn ˈdɩn ɩanˈ dhejhaaˈ ˈmɛn, ʋʋ seɛ ˈbhɛɛ-. Dhɛbhleɛ, ɲʋnsaɩn- ˈˈjhi da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ˈmɛn.—Job 9:24.Zro Gbɔ I deˈan 3:23, 24.

-Ka Ɲɔnsoa a ˈbɔan -glɔɲiɔn- ɔnˈ ˈkmʋn ˈyea nɩn- ˈdhe- ɛ, ʋan ye ˈan nɩn- ˈmɛn dheeˈka? Kɩɩn, ʋan ye ˈan nɩn-. Ɔmɔn- -ˈbhle ˈˈɩ-kmaan anˈ klɛɛ. Ɔɔˈ -sɩaan- dhɛ. (Isaïe 45:18) Ɔɔ muɛn nʋn- -wɛeˈ -ka ɔɔ ˈbɔan -glɔɲiɔn- ɔnˈ ˈkmʋn ˈyea nɩn- ˈdhe- ɛ, ʋn ˈye ˈan nɩn-.Zro Wlɔm 8:21.

3. Ka ˈbhlʋa- ˈye -Bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa sʋn nʋn -ɛn?

Zezi nɩan ˈBheɔ Ɲɔnsoa dea ˈo ɛ, ˈbho ɔɔˈ ˈbhlʋa- ˈbhle nɔnˈˈ, ˈbhlʋa- a muɛn -Bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa-. -Bho Aamagedɔn tʋ ˈkpa, Zezi ɔ muɛn ˈe Ɲɔnsoa aˈ -dadhbhoʋn- anˈ ɲan -kɔn -wɛeˈ ɲʋn -ʋaˈ ˈjhea Ɲɔnsoa ŋwɔn, ɔ ˈyʋbʋ iza-. ˈBho ɛ ˈdhe ɛ, ɔɔ muɛn  Satan -gaso- ˈdhi -po ɔ ˈye ˈe zɩn anˈ 1.000 nʋn. Ɲɔnsoa aˈ ˈcɛ ɛ muɛn ˈkmʋn -sie-. Dhɛbhleɛ, Zezi ɔ mubʋ je bho -po, ɔɔ mubʋ ˈdhe i -fuo-. Ʋa muɛn ˈkmʋn sea ˈˈtian ˈbhle ˈjhe- da ˈbhlʋa- -ɔɔ muan -Bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa- nɔn ˈˈkpe.Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 20:1-3; 21:3, 4.

4. -Bhlaa ˈklejheɛ- ˈye igwɛ- -ɛ?

-Bhlaa Ɲɔnsoa ˈye dhɛsaʋn- da ˈbhlʋa- ˈˈkpe -za -a? ‘Jhibhonan-’ -an toɛ -ka ˈkmʋn nʋn ˈan -gwɛ nɔnˈˈ ɔn ˈˈkwaan dhi ɛ, Zezi toɔ ˈo ˈmɛn. Dhɩsaɩn- -ɩan- nʋʋan ˈzɩan, -bho ɩn ˈye ɲan mun ɛn, ɲiɔn dhueˈ ka ˈse da ˈbhlʋa- ˈˈkpe -sie- i. Ɛmɛn- -ɛn toɛ -ka -a nɩan ˈnɔn ‘dheˈbhɔɔ- -ghwɩ’ Biiblʋ- a ˈdhaa ˈdhi ɛ.Zro 2 Timotee 3:1; Lukɩ 21:7-14.

ˈDhe jhaʋn ˈdhi Zezi ˈye nɩn- -wɛeˈ ɔ ˈye ˈbhlʋa- je bho po. Ɔɔˈ ˈBheɔdhɛ- ˈye ˈo zɩn ˈan 1.000 po. ˈDhe ɛɛˈ nɔnˈˈ tu ˈdhi ɔ ˈye ˈklejheɛ- ɛˈ klɛɛ iza-. (Isaïe 9:6, 7; 11:9) Zezi ɔ muɛn ˈSraazai- Klaaˈˈ nɩn- -ke -wɛeˈ ɲʋn -ʋʋ kman Ɲɔnsoa aˈ dɩ ɛ, ɔ ˈye ʋaˈ dhɩsaɩn- gwɛ. ˈKamɔn- Ɲɔnsoa a mun Zezi i-jhii -wɛeˈ ɔ ˈye ˈghwɛ -e gelaˈˈ ˈkpaa- -e ˈmɛan iza-.Zro Isaïe 33:24; 1 Kolɛntɩ 15:26.

5. ˈBhlʋa- nɔn -ɔ yeaˈ -Bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa, -ɔ yeˈ dɔ ˈˈkpe -sie- -ɛ?

ˈDhe ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi ɛ, ɲʋn -ʋʋ kman Ɲɔnsoa aˈ dɩ ˈˈdhe -ʋa- ˈbɔan ɔɔˈ -glʋˈdɩ- aˈ nʋanˈ, ʋbʋ yeˈ ˈe -jhɛɛ.

Ɲɔnsoa ŋwɔnˈjheʋn- -an mun -Bɔyaˈˈ -deɩn- ˈjhe-. (1 Zan 2:17) Zezi dhbhoɛ ɔɔˈ ˈcɛ -ʋʋ yeˈ ˈˈjɛ ˈˈɩ-piieɲʋn- iˈbɔn ˈˈdhe -ka ʋʋ ˈyea nʋn -wɛeˈ ʋʋ ˈyea ˈe ɔ ˈˈjhriɛ- ˈdhe i-nmɔn, ʋʋ ˈyeɛ ʋbʋ -tɔɔn. ˈZɩan, Zoova a paa ɲʋn ˈan ˈˈghluu -ghluu klainˈˈ -wɛeˈ ʋʋ ˈye -Bɔyaˈˈ -deɩn- -ˈnɩn ˈjhe. (Tsephania 2:3) ˈDhe ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈˈGbi ˈdhi ɛ, Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an ˈcɩan -ka ʋʋ ˈyea nʋn -wɛeˈ ʋʋ ˈyea -kʋan- -e ˈˈbho -e -jhela- ˈɲnʋn -e ˈdhou weˈˈ ˈdhɔɛe nɩn- ɛn. ˈˈƝnuunbhleʋn- -e ˈˈɲnuun- mɩɩnˈˈ anˈ klɛɛ ɛ ˈˈɲɩɛn Ɲɔnsoa -da dhueˈ ˈˈdhe ʋa ˈcɩan -ka ʋʋ ˈyea nʋn -wɛeˈ ʋʋ ˈyea -bɔyaˈˈ -dɩ -ˈnɩn ˈjhe ɛ.Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 15:4.