Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

Ka yeˈ ˈmʋnfeesɛɛ- nɛn ˈdhi i ˈcɩan sʋn nʋn -ɛn?

Ka yeˈ ˈmʋnfeesɛɛ- nɛn ˈdhi i ˈcɩan sʋn nʋn -ɛn?

ˈMʋnfeesɛɛ- nɛn ɛn muɛn -ʋn sʋn bho -po -wɛeˈ Ɲɔnsoa aˈ Ghlu nɩan Biiblʋ- ɛ, ʋanˈ ˈcɩaan ˈye -manˈ ˈmʋnan ˈbhle. ˈDhe ˈcreedhɩ- aˈ kpɛ ˈzɔn, Biiblʋ- aˈ ˈˈjhri -nɩn ˈo. Ɩmɩn- ˈdhe ˈdhi yeˈ -ŋmʋn -wɛeˈ ideedɩ- -ɩanˈ ˈˈjhri nɩan -blibli- ɛ, yeˈ ɩanˈ ˈdhe -zaaˈ ˈjhe.

-Bho -man sa Biiblʋ- aˈ ˈˈjhri nɩnˈ zro ɛ, mɛnˈ -naan ɩn tɔˈ ˈˈkpe i -wɛeˈ yeˈ ideedɩ- nɩn anˈ ˈdhe -zaaˈ ˈbhɛɛ-. Zoova aˈ -Bobhlai- -kɔ ˈjhe ɔ nɩn- ɛn, ɛɛ muɔn ˈtʋn -nʋn ɔ ˈye -ʋn sʋn bho po yeˈ dhɛ Biiblʋ- a ˈtmʋan iˈŋwɔn.Zro Lukɩ 24:32, 45.

Jhibhodhɛ-: ˈSɛɩ- ɩanˈ dɩ ˈtmʋan ˈnɔn ˈmʋnfeesɛɛ- nɛn ˈdhi ɛ, Zoova aˈ -Bobhlaʋn- -ˈcre ɩanˈ klɛɛ.