Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

 ˈCɩaandhɛ10

Ka yeˈ nʋn -wɛeˈ yeˈ pliegbu- ˈjɛʋn- ˈˈɩjhibho- -ɛ?

Ka yeˈ nʋn -wɛeˈ yeˈ pliegbu- ˈjɛʋn- ˈˈɩjhibho- -ɛ?

‘Ao ˈˈdu aoaˈ ˈˈjɛ ɛˈ dɩ ˈbho ɲʋn -ʋa- ˈdhaa ʋaˈ ˈˈjɛ Ɲɔnsoa aˈ ghluˈkwajhaaʋn- bho.’MATIE 7:15.

‘Ʋa poɛ ʋaˈ ˈˈjɛ Ɲɔnsoa jhibhoʋn- ˈklaa ʋa dooɛ ɔɔˈ dɩˈ ˈdhe ʋaˈ nʋʋndhɩ ˈdhi.’TITƖ 1:16.

1. Pliegbi aˈ klɛɛ -ɛɛ ˈtmʋn tɔˈdɩ?

Pliegbu- dhueˈ gbai -ʋanˈ dɩ Zezi ˈtmʋʋan ɔɔˈ dhɛˈcɩaʋn ɛn, ʋmʋn- -nɩn pliegbu- ˈjɛʋn. Ɛ -je -ɛɛ kpa ɲʋn ˈe ˈkmʋn sea ˈˈtian ˈbhle ˈdhi. Zezi ˈnaan ɲʋn -ʋa- -ˈjhea ɛɛˈ -je tu ɛ, ʋʋ se ˈˈɩ-die-. (Matie 7:14) Pliegbu- -ʋanˈ dhɩ aˈ klɛɛ ɛ ˈghlʋa ˈe Biiblʋ- ˈdhi ɛ, ʋanˈ ˈsʋ Ɲɔnsoa a ˈŋwɔɔn. Ɲʋn anˈ klɛɛ nɩan ˈe pliegbu- ˈjɛʋn ˈdhi ɛ, ʋa ˈŋwɔɔɛn- ghluˈ i, ʋʋ deɛ dhɩ nɩan dhueˈ -gwlɩˈˈ.Zro Zan 4:23, 24; 14:6; Ɛfɛzɩ 4:4, 5.

2. Ka Zezi ˈdha ˈdhe pliegbi- -saɩn- anˈ dɩ -ɛ?

Zezi zela- ɲʋn -glʋˈ ˈmɛn -ka ɲʋn an muan ʋaˈ ˈˈjɛ Ɲɔnsoa aˈ ghluˈkwajhaaʋn- ˈdhaa- ˈˈdhe ʋʋ ˈyea ɲɔnsoadhɛ- ˈkɔɔ- ɛ. Ʋʋ nɩn kletiɛn ˈjɛʋn goɔ i. Ɲʋn nɩan pliegbi- -ˈnɩn ˈdhi i ɛ, ʋa ˈdhaa ʋaˈ ˈˈjɛ kletiɛn ˈjɛʋn- -ke. ˈKlaa ʋaˈ ɲʋn tu ɛ, dhɛ ʋʋ nɩan ˈmʋn ˈjɛɛn-, -ˈbheɛˈ yeɛˈ ˈjhe. -Ɛ yeˈ ʋn sʋn bho po -ɛ? Pliegbu- ˈjɛʋn anˈ ˈsʋ -a po ɲʋn sʋn bho -wɛeˈ ʋa ˈkpa kletiɛn ˈjɛʋn. Ɲɔn ɔn ˈjheɛˈ ˈdhe ʋaˈ kplɩn -e ʋaˈ nʋʋndhɩ ˈdhi.Zro Matie 7:13-23.

3. Ɲʋn nɩan kletiɛn ˈjɛʋn- ɛn, ka yeˈ ʋaˈ ˈˈɩjhibho- sʋn nʋn -ɛn?

Dhɩ aˈ kpɛ -mmˈˈ -ɩn yeaˈ -ʋn sʋn bho po -wɛeˈ -ˈyʋbʋ ˈˈɩjhibho- ɛ, ɩn ka:

  • -Ka Biiblʋ- nɩan Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ɛ, ɲʋn nɩan kletiɛn ˈjɛʋn- deɛ -gwlɩˈˈ. Ʋa poɛ ˈe ˈkpɩ ʋa yea ʋanˈ ˈsrɩn ikpʋn. -Ka pliegbi- -ˈnɩɩn an bhla ˈo -glɔɲiɔn- ɔnˈ tɔˈ ˈdhe ɛ, pliegbu- ˈjɛʋn- se anˈ nɩn-. (Matie 15:7-9) Dhɩ kletiɛn ˈjɛʋn- an tɔɔan ɲʋn ɛn, ʋaˈ ˈˈjɛˈkpa a nʋɩnˈ -ke.Zro Zan 17:17; 2 Timotee 3:16, 17.

  •   Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn nɩan Zoova, Zezi ɔˈ ˈcɛ ɛ ˈbhɛɛɩ ˈˈɩ. Zezi ˈbhɛɛ- Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈˈɩn. Dhɛ nɩan ˈo ɛ, ɔ -tɔɔn ɩn ɲʋn ˈmɛn. -Ka ɲʋn ˈyea Ɲɔnsoa jhibho- ˈˈdhe ʋʋ ˈyeɔ bhae- sʋn nʋn -wɛeˈ ɔɔˈ ˈɲnɩn ˈyea ˈˈɩˈbhɛ, ɔ -tɔɔɛn ɲʋn ˈmɛn. (Matie 6:9) -Glɔ nɩan ˈo ˈdhi ˈdhe, pliegbu- -wɛ -ʋan- tɔɔn ɲʋn Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈbhomɔn -ɔn?Zro Zan 17:26; Wlɔm 10:13, 14.

  • Ɲʋn nɩan Kletiɛn ˈjɛʋn- ɛn, ʋa bhla Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔ -bo. Ɲɔnsoa dhbho Zezi ˈmɛn -wɛeˈ ɔ ˈye ɔɔˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ -bɔyaˈˈ -dɩ ˈtmʋn. Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈsʋ -glɔɲiɔn- ˈye -gwlɩˈˈ de. Zezi ˈbhle ˈBheɔglɔ- -ˈnɔn ˈɔn dɩ ˈtmʋan ˈmɛn ˈsʋ ɛ ye ɔɔˈ ˈmɛn -zɔn -jhɛɛ. (Lukɩ 4:43; 8:1; 23:42, 43) -Ka ɔɔˈ dhɛˈcɩaʋn- ˈyea ɔɔˈ bo bhla -ke ɛ, Zezi -za ɩ ɲan ɔ yɩ ˈtmʋn. ˈBho- -gwlɩˈˈ ˈdhe, -bho ɲɔn jhi Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ dɩ ˈtmʋan ˈdhe- bho ɛ, pliegbu- -jʋnwɛ- ɔ ˈbhɛɛ ɔ ˈye ˈdhi ˈghlʋ -ɛ?Zro Matie 24:14.

  • Zezi ɔˈ ˈcɛ se ˈkmʋn nʋn anˈ dɩ ˈmʋn nɩn-. Ʋaˈ nʋn poitikɩ, ʋaˈ ˈkpa ˈe ɲʋn ˈˈklun ʋaˈ -ghwaa dhɩ i. (Zan 17:16; 18:36) Dhɩ -saɩn- ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ a nʋan ˈzɩan, ʋaˈ bhla ˈo ɩn ˈdhe.Zro Zakɩ 4:4.

  • Bha aˈ dɩ -kmaan nɩan ˈo kletiɛn ˈjɛʋn- ˈɲnɩn ɛn, ɛ -nɩɛn- ɛɛˈ -ka. Ɲɔnsoa aˈ Ghlu nʋɛnˈ ˈsʋ ʋʋ ye ɲʋn -ˈghlʋa ˈbhlʋɩ- aˈ klɛɛ ˈdhi i ʋaˈ dɩ -kman. -Bho tʋ a sa ˈkpa, ɲʋn nɩan pliegbi- -ˈnɩn ˈdhi i ɛ, ʋa ˈkpa ˈe ɲʋn ˈˈklun ʋa yea tʋ vɔn, ˈklaa kletiɛn ˈjɛʋn- anˈ ˈŋwɔɔn- ɛɛˈ dhɛ tu. (Mika 4:1-3) ˈBho ɛɛˈ ˈgɔ ˈˈɩ ɛ, ʋa toɛ ˈo ʋaˈ nɔnˈˈ -e dhɩ ʋʋ ˈbhlea -e ˈˈjhai ʋa yea ɲʋn -ˈnʋʋn ˈsʋn bho po, ʋa yʋbʋ ˈkpɩ ˈˈɲɩn.Zro Zan 13:34, 35; 1 Zan 4:20.

4. -ˈBhɛɛˈ yeˈ pliegbu- ˈjɛʋn- ˈˈɩjhibho-?

Pliegbu- -jʋnwɛ- -ʋanˈ ˈtmʋʋndɩ- aˈ klɛɛ ɛ ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈdhi, -ʋan- -ˈbhɛɛ Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈˈɩn ˈˈdhe -ʋan- ˈtmʋʋn- ɲʋn -ka ɛ nɩan Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈsʋ ɲʋn ˈyea -gwlɩˈˈ de -ɛ? Pliegbu- -jʋnwɛ- -ʋan- toɛ ka ʋn kman ɲʋn anˈ dɩ ˈˈdhe -ʋn se ˈe tʋ -vɔɛn- ˈdhi nɩn- -ɛn? Jhibho- ʋanˈ pliegbu- tu ˈnʋn ˈmɛn?Zro 1 Zan 3:10-12.