Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCɩaandhɛ7

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- -ɔ?

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- -ɔ?

Dhɛɛdɩ- Zezi -nmɔn ˈBheɔ nɩɛn- in -ɛn?MAKƖ 1:40-42.

1. -Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- -ɔ?

Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- -nɩɛn- ɲʋnˈbhleglibha- -ɔ -nɩn ˈe jhaʋn ˈdhi. Ɔɔ muɛn -glɔɲiɔn- ɔnˈ ɲʋnˈbhleglibha- aˈ klɛɛ iza-. Ɔmɔn- Ɲɔnsoa ˈye i-jhii -wɛeˈ ɔɔˈ -glʋˈdɩ- ˈye -nʋɛn- ˈdhe jhaʋn ˈdhi -e da ˈbhlʋa- ˈˈkpe -e. Ɛ se -bɔyaˈˈ -dɩ? ˈZɩan, ɲʋn an ˈbɔn -glibha- -ɔ yeˈ ʋaˈ dɩ ˈˈdu -kajɔɔnka. Nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan- -si ˈo Ɲɔnsoa aˈ -Bheɔglɔ- ˈye ɛɛˈ dhɛ tu nʋn-. Ɔɔ muɛn ghluˈ iˈŋwɔɛn- da ˈbhlʋa- ˈˈkpe -jha.Zro Daniel 2:44; Matie 6:9, 10; 24:14.

Zoova deɛ ˈo ɔɔˈ ˈˈJhu Zezi Klisɩ i -ɔ yeˈ ɔɔˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈBheɔ nɩn-.Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 11:15.

2. Dhɛɛdɩ- Zezi nɩn- ˈBheɔ ˈdhɔɛe -ɛ?

Ɲɔnsoa aˈ ˈˈJhu -nmɔn ˈbheɔdhɛ- i. Dhɛbhleɛ, ɔ -nmɔn ˈdhi ŋwɔn, ɔ -kman ˈˈɩˈsrɛɛ- ɛˈ dɩ. (Zan 1:14) -Kenɛnˈ, ɔ ˈbhle ˈˈɩ-kmaan yeaˈ ɲʋn sʋn bho po ˈmɛn dhɛnʋɛn ˈdhe jhaʋn ˈdhi ɔ ˈye nɩn- -wɛeˈ ɔ ˈye ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈbhle. Ɔ jhia ˈkmʋn dhe ɛ, ɔ muɛn ˈe jhaʋn ˈdhi ɔ ye ide- ˈbho Zoova aˈ -dhian- bho ɔɔ yea ɔɔˈ ˈbheɔdhɛ- fuo. (Eble 10:12, 13) Nɔnˈˈ ɲnian, Ɲɔnsoa ˈˈɲɩɔn ˈˈɩ-kmaan -wɛeˈ ɔ ˈye ɲʋnˈbhlea -dee.Zro Lukɩ 1:32, 33.

3. -Ɔ -nɩn Zezi ˈye ɲʋn ˈbhle- -ɛ?

Ɲɔnsoa -za ˈo ɲʋn anˈ kpɔ -ʋʋ yeˈ ˈe jhaʋn dhi mun, -ʋʋ -nɩn Zezi ˈye ɲʋn ˈbhle. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 5:10) -Da Zezi nɩan da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ɛ, ɔ -za ˈo ɲʋn ˈdhe ɔɔˈ dhɛˈcɩaʋn- ˈˈklun -ʋʋ -nɩn ʋaˈ ka. Ɲɔn ɔn ˈdhaa ʋbʋ dhbhoʋn-. Ʋbʋ- -kɔn ˈe ɲʋn -nɩn Zezi ˈyea ɲʋn ˈbhle ˈdhe jhaʋn ˈdhi aˈ ɲan. -Ɛ tbha ˈo -ɛ -jhɛɛa ˈzɩan, Zoova ˈcra ˈɲnʋnkpaeˈ -e ɲmai -ˈnʋʋn dhi -ʋʋ yeˈ ˈe ʋbʋ ˈˈklun nɩn-. -Bho ʋbʋ ˈmɛn, ʋa jhiɛ ˈkmʋn dhe ʋa yea -zii ˈkpa -ka Zezi nɩan.Zro Zan 14:1-3; 1 Kolɛntɩ 15:42-44.

 Ɲʋn diɛ- yeˈ ˈe jhaʋn ˈdhi mun -ɛn? Zezi ˈnaan ʋʋ se ˈˈɩ -die-. (Lukɩ 12:32) Ʋʋ -nɩɛn- ɲʋn anˈ 144.000. Ʋbʋ- -e Zezi yeˈ ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈbhle.Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 14:1.

4. Zezi ɔˈ ˈBheɔdhɛ- -deea, dɩ -wɛ zi -ɛ?

Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- -dee ɲʋnˈbhleɛ- ˈmɛn ˈdhe zʋn anˈ 1914 ˈdhi. * Zezi ˈkpa ˈBheɔ, dhɛ ɔ -kɔɔan- ɲan ɔ nʋan, ɛmɛn- -nɩn ɔ poɛ Satan -e ɔɔˈ -ziisaɩn- ˈzɔn da ˈbhlʋa- ˈˈkpe. Satan ˈkpa ˈcɛn, ɛ -kɔndɩ ɔɔ ˈˈbhee- ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈˈjhri i. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 12:7-10, 12) Ɛmɛn- nʋɛn -wɛeˈ ɲiɔn ɔnˈ ˈklejheɛ- ˈkpa ˈˈkpe. Zezi -toɛ- ˈo ‘jhibhonan-’ -ɔ -nɩn tʋ -e ˈmɩɛn- -e poadhɩ- -e ˈbhlʋa- aˈ -trɛɛ -e. Ɩmɩn- -an toɛ -ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈbhlʋa- ˈbhleɛ- ɛ ˈˈkwaan- dhi ɛ.Zro Lukɩ 21:7, 10, 11, 31.

5. Dhbho -wɛ Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔ nʋn -ɛn?

ˈZɩan, -bobhladhbho- -ɔɔ nʋʋɛn da ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈˈkpe. Ɔmɔn- Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔ jhii dhi -wɛeˈ ɔɔ ˈgboo ɲʋn -duuˈˈ -duu -ˈghlʋa ˈbhlʋɩ ˈdhii i. Ɲʋn -ˈnʋn ɛn, ʋaˈ klɛɛ ɛ ˈŋwɔɛn ghluˈ i. Ɲʋn -duuˈˈ -duu -ʋa- jha ʋaˈ ˈˈjɛ jha ˈbho Zezi ɔˈ ˈbheɔdhɛ ˈzɔn. -Da Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔ muan ˈkmʋn -saʋn- nʋn iza-, ʋa muɛn ˈpʋ-. Ɲʋn anˈ klɛɛ -ʋa- ˈbɔan Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ˈyʋbʋ dhɛ ˈjɛɛn- ˈˈjhri i nʋn ɛn, ʋʋ ˈye ʋaˈ ˈˈjɛ jha -jha ˈbho Zezi ɔˈ ɲʋnˈbhleɛ- ˈzɔn.Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 7:9, 14, 16, 17.

See ɛ, Ɲɔnsoa a ˈbɔn -glɔɲiɔn- ɔnˈ ˈkmʋn ˈye ˈdhɔɛe nɩn-. -Zɔn ɔɔˈ ˈBheɔglɔ- ɔ muan ˈbhlʋa- ˈbhle- zɩn anˈ 1.000 ɛ, ɔɔˈ -glʋˈdɩ- -ˈnɩn an muɛn -nʋɛn-. ˈBhlʋa- aˈ klɛɛ ɛ muɛn -bɔyaˈˈ -deɩn- ˈkpa-. ˈBho ɛ ˈdhe ɛ, Zezi ˈye ˈBheɔglɔ- ɔ ˈˈBho ˈˈɲɩn dheeˈka. (1 Kolɛntɩ 15:24-26) Jhibhɛ- ɲɔn yeˈ Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ dɩ ˈtmʋʋn-?Zro Psaume 37:10, 11, 29.

 

^ dhɛ -kpɔ 12 -Bho -man sa ˈbɔn yeˈ dhɛ Biiblʋ- ˈtmʋan -ɛ yeaˈ -nʋɛn- ˈdhe 1914 ˈdhi iˈŋwɔn -kajɔɔnka, -ŋmʋn ˈe liivrʋ Quˈenseigne réellement la Bible ? ˈdhi, ʋanˈ ˈˈjhri 215-218.