Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

 ˈCɩaandhɛ2

-Ɔ -nɩn Ɲɔnsoa mɔn ɔnˈ ˈˈjɛ -ɛ?

-Ɔ -nɩn Ɲɔnsoa mɔn ɔnˈ ˈˈjɛ -ɛ?

1. Dhɛɛdɩ- -a yeˈ Ɲɔnsoa ˈˈɲɩn -ɛn?

Ɲɔnsoa mɔn- nʋn dhɩ aˈ klɛɛ. Ɔ se -deenanˈ ˈbhle, ɔ ˈse ˈˈtian ˈbhle i. (1 Timotee 1:17) -Bɔyaˈˈ -dɩ nɩan ˈe Biiblʋ- ˈdhi ɛ, ɔmɔn- ɩn ˈghlʋ ˈe bho. (1 Timotee 1:11) Ɲɔnsoa -ˈˈɲɩn -aʋ- ˈkmʋn -nɩɛn-, ɛ -kɔndɩ -a yeˈ ɔɔˈ ˈsʋ ˈˈɲɩn.Zro Gbɔˈwlʋdhɩ- 4:11.

2. Ka Ɲɔnsoa nɩn- -ɛn?

-Glɔɲiɔn- ˈse Ɲɔnsoa ˈjhe kpɔ dhueˈ ˈklaa ɔ -nɩɛn- -Zuu. Dhɛ mɛnˈ ˈdhaa ɛmɛn- -nɩn ɔɔˈ ˈkmʋn -zii dhɩ aˈ klɛɛ ɔ nʋan -ɩn nɩan da ˈbhlʋa- ˈˈkpe ɩanˈ ˈkmʋn ˈmɛn. (Zan 1:18; 4:24) -Bho ɔ nɩn- -Zuu mɔn ˈdhe ɛ, -a -ˈbhɛɛˈ -a yeˈ ɔɔˈ kplɩn ˈjhe ˈdhe dhɩ ɔ nʋan ˈmʋn. Ti aˈ ˈˈjhri i -nmɔɛn- -e ɩanˈ ˈˈbhi dia kaˈ, ɩan poɛ ɔɔˈ ɲʋndɩkmaan- -e ɔɔˈ tɔˈ ˈdhi -nɩɛn- ɛnˈ ˈˈkunan. ˈBhlʋa- -e Jhaʋn- anˈ ˈbhɛsʋn- an toɛ ɔɔˈ ˈˈɩ-kmaan.Zro Wlɔm 1:20.

-Bho -aa sa Biiblʋ- ˈdhi i zro ɛ, -a -ˈbhɛɛˈ -a yeˈ Ɲɔnsoa aˈ -nɩnsʋn- jhibho- -kajɔɔnka. Dhɛ Ɲɔnsoa a ˈbɔan -e dhɛ ɔ ˈsea ˈbɔn -e, -ka ɔɔ nʋan ɲʋn ˈbhle sʋn -e, -bho ɲʋn nʋn dhɛsaʋn- -e -bho ɲʋn nʋn dhɛjɛɛn-, -ka ɔɔ nʋan ˈdhe ʋaˈ dɩ ˈdhi ɛ, ɩmɩn- anˈ dɩ ʋan ˈtmʋn.Zro 1 Zan 4:8; Zakɩ 4:6.

3. Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn anˈ ˈɲɩmɛn-?

Zezi ˈnaan: ‘-A Bhaˈ nɩan ˈe jhaʋn- ˈdhi ɛ, nʋɛn ɲʋn ˈye -manˈ ˈɲnɩn ˈˈɩˈbhɛɛ-.’ (Matie 6:9) Ɛ tɔˈdɩ-, Ɲɔnsoa ˈbhleɛ ˈɲnɩngba- -ɲnɩn -duuˈˈ. ˈKlaa ɔɔˈ ˈɲnɩn -nɩɛn- dhueˈ gbai. ˈDhe ghlui aˈ -da -duuˈˈ ˈdhi ɛ, ɩanˈ ˈdhasʋn an zian ˈˈɩn. ˈDhe ghwɛˈɛ- -ghlu ˈdhi ɛ, ɲʋn ˈnaan Zoova.Zro Psaume 83:18.

Ɲʋn -dhee -ˈnʋʋn -za Zoova -ɲnɩn ˈe Biiblɩ- -duuˈˈ ˈdhi ˈmɛn -wɛeˈ ʋʋ ˈˈdu ˈˈo ɔɔˈ ˈɲnɩngba- -ɲnɩn -ɩn nɩan Sewwɛɛankɔn -e Ɲɔnsoa -e Kea -e Gela -e. ˈKlaa, -da Biiblʋ- ˈcreea ˈdhe- ɛ, Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn -nɩɛn- ˈe ʋn ˈdhi kpɛ ɛˈ 7 000.  -Da Zezi ɔ tɔɔan ɲʋn dhɛ, ɔ -tɔɔn ʋbʋ Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈmɛn.Zro Zan 17:26.

-Ka ˈˈbho nɔnˈ -ɔ kman ˈˈjhu -dɩ nɩan ˈka Ɲɔnsoa nɩn-. Ɔɔ nʋɛn dhɩ -wɛeˈ -a yeˈ ˈjɛɛn- ˈjhe nɔnˈˈ ˈˈo nɔnˈˈ.

4. Zoova a naan -aaˈ dɩ tɔˈ i ˈmɛn?

Dhɛ ˈklejheɛ- ˈˈjhia ˈnɔn ˈkmʋn ˈzɩan, ɛɛˈ dɩ -a yeˈ ka nʋn Ɲɔnsoa Zoova aˈ -naan -aaˈ dɩ tɔˈ i? Ɲʋn -ˈnʋʋn ˈnaan -bho ˈkledɩ- a sa -aʋ- tri ɛ, mɛnˈ ɛ Ɲɔnsoa -a ˈdɩn -aʋ- dhi. ˈˈDhe ɛ se tɔˈdɩ- nɩn-.Zro Zakɩ 1:13.

Ɲɔnsoa ˈbhɛɛ- -glɔɲiɔn- ˈˈɩn ɔ yeɔ iˈˈtai- dhɛ ɔɔˈ ˈˈjɛ ɛ ˈbɔan ɔɔ yeɛ ˈo za. Dhɛ Ɲɔnsoa ˈˈɲɩɛn- ɛnˈ dɩ nɩan ˈe -aaˈ ˈˈjɛˈkpa ˈkwa, ɛ se -aaˈ ˈmʋnan- ˈbhle? (Josué 24:15) ˈKlaa, ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ -za ˈo ɲʋn anˈ dhɩsaɩn- ˈˈjhri i -nʋɛn-. Ɛ nʋɛnˈ ˈklejheɛ- ye isie-. -Bho Zoova a sa dhɩ sea ˈˈɩˈsrɛ nɩnˈ ˈjhe ɛ, ɩan ˈˈzruɔˈ.Zro 1 Piɛɛ 5:7.

Ɲɔnsoa a naan -aaˈ dɩ tɔˈ i ˈmɛn. Ɔ nɩɛn ˈˈɩn -a yeˈ -bɔyaˈˈ ˈjhe. ˈDhe nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan- ˈdhi ɛ, ɔɔ muɛn seaaˈ -e ɲʋn -an ˈˈdua ɲʋn ˈkle iza-. ˈDhe nɔnˈˈ -kpɔ nɔn ˈdhi ɛ, -bho ɔɔ sa ˈklejheɛ- iˈˈtai -wɛeˈ ɛɛ sa ɲʋn ˈjhe ɛ, mɛnˈ dɩ -nɩn ˈo. Dɩ nɩa ˈo ɛ, -aa muɩn iˈŋwɔn- ˈdhe ˈcɩaandhɛ- ɛˈ 8 -nɛn ˈdhi.Zro 2 Piɛɛ 2:9; 3:7, 13.

5. Ka -a yeˈ nʋn -wɛeˈ -a yeˈ Ɲɔnsoa iˈˈkwaan- -an?

Zoova a ˈdha -aʋ- ˈmɛn -a yeɔˈ iˈˈkwaan- ˈdhe bhaeghlu- ˈdhi. -Ka -a ˈdia, ˈka ɔɔ naan -aaˈ dɩ tɔˈ i dhueˈ ˈdhue. (1 Zan 5:14) Ɔɔ ˈbɔɔnˈ ˈjɛɛn- ɔ ˈye -aaˈ dhɛsaʋn- gwɛ. -Bho -a se ˈbhɛɛ- -a yeˈ ɛɛˈ dhɛ tu nʋn zɔn ˈˈo zɔn mɔn ˈdhe- ɛ, ˈkpɩ -aa poa ˈe -wɛeˈ -a yeɔˈ -gwliˈ i -nmɔɔn, ɩan nʋɔn ˈtʋn. Ɛ tɔˈdɩ- -glɔɲiɔn- se ˈˈɩˈgba, ˈklaa -a -ˈbhɛɛˈ ˈjɛɛn- -a -nɩn Ɲɔnsoa ˈye -jhbhɛɛ -kajɔɔnka.Zro 1 Zan 1:9; Zakɩ 4:8.

Zoova -ˈˈɲɩn -aʋ- ˈkmʋn -nɩɛn-. Ɛ -kɔndɩ -a yeˈ ɔɔˈ dɩ -kman ɛ ˈye ɲʋn anˈ klɛɛ ɛˈ dɩ -kmaan -zii. (Makɩ 12:30) -Ka kman Ɲɔnsoa aˈ dɩ ɛ, -bho -man sa ɛɛˈ dhɛ tu to ˈdhe ɔɔˈ kplɩn anˈ ˈcɩaan ˈˈdhe dhɛ ɔɔ deea dhi -man sɛ nʋn -ke ɛ, -man muɔn iˈˈkwaan- ˈjɛɛn-.Zro 1 Timotee 2:4; 1 Zan 5:3..