Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa bho!

-Bɔyaˈˈ -dɩ -ˈghlʋa ˈe Ɲɔnsoa bho ɛ, ɩn ˈdhe -ɛ? Dhɛɛdɩ- -a yɩˈ -gwlɩˈˈ de -ɛ? Dɩ ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ aˈ ˈŋwɔan in ˈdhe Biiblʋ- ˈdhi ɛ, ɩmɩn- ˈmʋnfeesɛɛ- nɛn ɛn za ˈe.

Ka yeˈ ˈmʋnfeesɛɛ- nɛn ˈdhi i ˈcɩan sʋn nʋn -ɛn?

ˈMʋnfeesɛɛ- nɛn ɛn muɛn -ʋn sʋn bho -po -wɛeˈ Ɲɔnsoa aˈ Ghlu nɩan Biiblʋ- aˈ ˈcɩaan ˈye -manˈ ˈmʋnan ˈbhle. -Ŋmʋn -ka -ˈbhɛɛa yeaˈ nʋn -wɛeˈ creedhɩ- aˈ ˈˈjhri ɲʋn toa ˈo ɛ, yeˈ ɩanˈ ˈjhea ˈbhɛɛ- ˈdhe -manˈ ˈˈjɛ ɛˈ Biiblʋ- ˈdhi ɛ.

-Bɔyaˈˈ -dɩ ˈdhe -ɛ?

-ˈCɩan dhɛ nɩan Ɲɔnsoa aˈ -bɔyaˈˈ dɩ, dhɛɛdɩ- -a yeaˈ ɩanˈ -dɩ bho ˈˈdoo- ˈˈdhe dhɛ -a -ˈbhɛɛa -a yeaˈ nʋn ɛn.

-Ɔ -nɩn Ɲɔnsoa mɔn ɔnˈ ˈˈjɛ -ɛ?

Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn anˈ ˈɲɩmɛn-? Ɔɔ naan -aaˈ dɩ tɔˈ i ˈmɛn?

-Bɔyaˈˈ -dɩ nɩan ˈe Biiblʋ- ˈdhi ɛ, ɩn ˈghlʋɛ ˈe Ɲɔnsoa bho ˈjɛɛn-?

-Ka dhɛ Biiblʋ- a ˈtmʋan nɩan tɔˈdɩ- ɛ, dhɛɛdɩ- -a yeɛˈ -gwlɩˈˈ de -ɛ?

-Ɔ -nɩn Zezi Klisɩ -ɛ?

Learn why Jesus died, what the ransom is, and what Jesus is doing now.

Ka Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈbhlʋa- ˈye nɩn- -ɛn?

Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa nʋan ˈbhlʋa- -e nɔnˈˈ -ɔ ˈdhi ˈklejheɛ- ˈyea igwɛ- -e -ka ˈbhlʋa- a muan nɩn- ˈdhe ɲan -e ɲʋn yeaˈ dɔ ˈˈkpe ˈˈti ɛ, Biiblʋ- a ˈtmʋn ɩanˈ dhɩ tu aˈ dɩ ˈmɛn

Ɲʋn -ˈmɛan, ʋa mun ˈkmʋn dhejhi- ˈmɛn?

What happens to us when we die? Will we ever see our dead loved ones again?

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- -ɔ?

Ɲɔn -ɔn mun Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔˈ ˈBheɔ -nɩn -ɛn, ˈˈdhe dhɛ ˈBheɔglɔ- ɔ mun -nʋn -ɛn?

Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa a ˈˈtai dhɛsaʋn- -e ˈklejheɛ- dhi -ɛ?

-Ɛ -jha dhɛsaʋn- in -ɛn, ˈˈdhe dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa a ˈˈtaiɛ i ti -nɩn ka -a? ˈKlejheɛ- ɛ mʋn in -gwɛ ˈmɛn?

Ka -manˈ ˈˈgbuzɔncɛ ˈye -bɔyaˈˈ ˈjhe sʋn nʋn -ɛn?

Zoova, -bɔyaˈˈ Ɲɔnsoa a ˈbɔn ˈˈgbuzɔncɛ- ˈye ˈe -bɔyaˈˈ ˈdhi nɩn-. ˈSrɩn Biiblʋ- a ˈˈɲɩan -kʋan- weˈˈ -e -jhɩlɩ- ˈɲnʋn -e ˈˈɲnuun- ˈbhleʋn- -e ˈˈɲnuun- ɛn, -ˈcɩɩn

Ka yeˈ nʋn -wɛeˈ yeˈ pliegbu- ˈjɛʋn- ˈˈɩjhibho- -ɛ?

Pliegbu- dhueˈ gbai -a -ˈtmʋn tɔˈdɩ-? Dhɩ aˈ kpɛ -mmˈˈ -ɩn yeaˈ -ʋn sʋn bho po -wɛeˈ yeˈ ʋbʋ jhibho- ɛ, ɩn ka:

ˈJɛɛn- -wɛ Biiblʋ- aˈ ˈtee aˈ ˈˈkpetbhaɩnˈ an ˈˈɲɩn -aʋ- -ɛ?

Dhɛ nɩan ˈo -wɛeˈ -a sea ˈbhɛɛ- -a yeaˈ -aaˈ ˈˈjɛ je bho po ˈˈdhe Biiblʋ aˈ ɲʋnjebhopodhɩ- ˈsɔɔn -ɩn -ˈbhɛa ˈˈe -ɩn -ziia- ɩanˈ klɛɛ, Zezi ˈtmʋn ɩanˈ dɩ tu ˈmɛn.

Ka yeˈ Ɲɔnsoa iˈˈkwaan- sʋn nʋn -ɛn?

-Bho Ɲɔnsoa a sa ɲʋn anˈ klɛɛ ɛˈ bhaeghlu ˈŋwɔɔn -e -bho ɔɔˈ nʋɛn -e, -ka -a yeaˈ bhae- -e, dhɛ -ˈnɛɛn -a yeaˈ nʋn -wɛeˈ -a yeaˈ Ɲɔnsoa iˈˈkwaan-, ˈbɔn ɩanˈ dhɩ tu aˈ iˈŋwɔɛn-.

-Ɛ -nɩn -bɔyaˈˈ -dɩ Ɲɔnsoa ˈtmʋn ˈbho pliegbi- aˈ dɩ ˈˈkpe -ɛ?

-Bhlaa ɲʋn anˈ klɛɛ ˈye -da dhueˈ kpa -wɛeˈ ʋʋ ˈye Ɲɔnsoa aˈ ˈˈjɛ ˈˈɲɩn -ɛn?

Dhɛɛdɩ- Ɲɔnsoa po ˈcɛdhru- kpɔ ˈˈɩ zɩan -an?

-Ka weˈˈ a nʋan je bho -pooɛ- sʋn -e dhɛɛdɩ- ʋa pooa je bho ɛ, Biiblʋ- a ˈtmʋɩnˈ.

Dhɛɛdɩ- yeˈ Biiblʋ ˈcɩaan ɲan kpa -a?

Dhɛjɛɛn- -wɛ -manˈ Biiblʋ ˈcɩaan- ɲankpaa- ˈye ˈo po -ɛ ? Dhɛ -manˈ Ɲɔnsoa jhibhɛ -e ɔɔˈ Ghlu jhibhɛ- ˈye -ʋn sʋn bho po -ˈye nʋn -ˈye ɲʋn ˈˈɲɩn -ɛn? -Jhbhɛɛ- -wɛ -ˈbhɛɛ- -ɛ -ˈye ˈo mɔn -e Ɲɔnsoa ˈɲnɩn nɩn- -ɛn?