Ɲɔnsoa a ŋwɔn aa bhaeghlu mɛn. 1 Piɛɛ 3:12.

Zoova mɔn ɔn to ɲɔn ɔn bhaeghlu dhein bho. (Nʋʋdhɩ- 10:31) Ɔɔ bɔn dɩ aa tmʋɔn ye e aa pɛɛ bho ghlʋ.

Aʋ sii aʋa bhaeghlu i dhe Zoova a sʋ bho, ɛɛ nɩn ɲɔn nɔɔn dhe.

 Ɲʋn bhɛɛ ɲʋn ye Ɲɔnsoa bhae dhɩ duu a dɩ. 1 Zan 5:14.

Aʋ bhae Ɲɔnsoa dhe ɔɔ glʋdɩ ye nʋʋɛn da bhlʋa kpe ka ɩan nʋʋan dhe jhaʋn dhi ɛ.

Dhɛ Zezi nʋan an, bho ɛ pa o aʋ glwɩ ɛ, mɛn aʋ bhae Ɲɔnsoa dhe ɔɔ ɲnɩn mʋn.

Aʋ bhae Zoova dhe ɔ ye aʋ sʋn bho po aʋ ye dhɛjɛɛn nʋn. Aʋ bhɛɛ ke aʋ ye bhae dhiidhɛ e dhbho e dhipɛngbu e mʋnpaadhɛ e kuzɔinflɔɛn ɛn dɩ ke.