Dhe Noe ɔ nɔn ɔn, ɲʋn an da duu a nʋɛn dhɩsaɩn Gbɔ I Deˈan 6:5.

Adan e Ɛvʋ ghlʋɛ ɲnuun, sʋ ɲʋn diɛ ɩ da bhlʋa kpe. Dhe ɛɛ nɔn dhi mɔn dadhbhoʋn an nʋʋn bhla o Satan dhe dhe dhɛsaʋn dhi.

Ʋʋ jhiɛ ɲiɔn mʋn ʋʋ ye da bhlʋa kpe jhi ʋʋ ye ɲnʋnkpae tii. Ɲnuun ʋʋ ghlʋa a, ɛ gbaklae ɲmai ʋʋ tɛn jha, ʋa klɛɛ nɩn ŋwɔn zanzan. Ʋʋ kman ɩn ʋʋ ye ɲʋn an klɛɛ zii.

Dhe ɛɛ nɔn tu dhi ɛ, ɲʋn ʋa nʋan dhɩsaɩn jhi nɔn kmʋn mɛn. Biiblʋ naan ɲʋn ʋa nʋan dhɩsaɩn ʋa diɛ ɩ sɔɔn sɔɔn dhe. Dhɩsaɩn an sʋ mɩn ʋa naan tɔ i.

 Noe duɛ Ɲɔnsoa a ghlu jhriɛ ɔ ye bato kɔ. Gbɔ I Deˈan 6:13, 14, 18, 19, 22.

Noe nɩɛn ɲɔn dhɔɛe. Zoova tmʋɔn ka ɔ muan nin klaa jha wɛe ɔ yea ɲʋnsaɩn an klɛɛ iza a.

Ɲɔnsoa naan ɔ kɔ bato klaa dhue. Ɔ nɩn ɔɔ cɛ e nmian an kpɛ ɛ klɛɛ nɩan da bhlʋa kpe yeɔ dhi pa.

Ka nin yea dhbha a, Noe tmʋɩn ɲʋn mɛn. Ʋʋ se ɔɔ ghlu dhein du. Nʋʋn an ghwlɔɔ. Nʋʋn ɲɩɔn mʋn mɛn.

Noe gwɛa bato kɔa a, ɔ paa nmian mɛn.