Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ao ˈŋwɔɔ- Nyɔsoa ˈa ghlu -wɛeˈ aoaˈ kmʋ ˈse ˈˈtianˈˈ ˈbhle i

 Cɩaandhɛ 14

Kawɛ aʋ ye nʋn wɛe aʋ nɩn Zoova a jhbhɛɛ ye ɲan mun ɛn?

Kawɛ aʋ ye nʋn wɛe aʋ nɩn Zoova a jhbhɛɛ ye ɲan mun ɛn?

Aʋ kpa e Ɲɔnsoa dhe. 1 Piɛɛ 5:6-9.

Dhɛ oo dhɛ ɲʋn an nʋan ɛ nɩn Biiblʋ a kpa je dhue ɛ, aʋa bhla o ɛ dhe dhe. Bho aʋ po e kpɩ ɛ, aʋa muɛn ɛɛ nʋan bhɛɛ.

Aʋa nʋn poitikɩ dhe. Dhɛbhleɛ ɛ, poitikɩ nʋʋn se o Zoova e ɔɔ Bheɔglɔ dhe nɩn.

 Aʋ za o dhɛ jɛɛn, aʋ ŋwɔɔn Ɲɔnsoa a ghlu. Matie 7:24, 25.

Aʋ mun e Zoova a Bobhlaʋn an Gbu dhi. Ʋa muɛn aʋ sʋn bho po aʋ nɩn Ɲɔnsoa ye bha i kwaan.

Aʋ du Ɲɔnsoa a jhibhɛ cɩaan jhriɛ. Dhɛ ɔ tmʋan aʋ nʋɛn.

Bho aʋ de Zoova glwɩ kajɔɔnka ɛ, mɛn aʋ deɔ aʋa kmʋn kwa wɛe aʋ ye nin zɔn jhii.—Matie 28:19.

Aʋ po e Ɲɔnsoa ŋwɔn dhein. Aʋ zro Biiblʋ dhi i. Aʋ dee Zoova a Bobhlaʋn dhi ʋʋ ye aʋ sʋn bho po dhe ʋan i ŋwɔan. Dhɩ aʋa cɩaan, aʋ nʋɩn. Bho aʋ nʋn mɛn ɛn, aʋa kmʋn se tian bhle i.—Zan 17:3.