Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 Cɩaandhɛ 1

Ka Ɲɔnsoa a nʋn e ɲiɔn bho ghlu sʋn ɛn?

Ka Ɲɔnsoa a nʋn e ɲiɔn bho ghlu sʋn ɛn?

Bho aa sa Biiblʋ dhii zro ɛ, ɛ nɩn ka Ɲɔnsoa a ghlua e a bho ɛ. 2 Timotee 3:16.

Ɲɔnsoa a jɛ po ɲʋn tɔ glwɩ wɛe ʋʋ cre ɔɔ ghlu. Ɔɔ ghlu ʋʋ crea ʋn nɩan Biiblʋ ɛ, ʋn nɩn sɛɛ nɛɛn se goɔ. Dɩ jɛɩn nɩn e ʋn dhi Ɲɔnsoa a bɔn aʋ ye jhibho.

Ɲɔnsoa a po ɲʋn tɔ gwlɩ. Ɔ jhibho dhɛ ɛ yea ɲɔn ɔn dhɛ jɛɛn nɩn mɛn. Bho aʋa sa ɔɔ ghlu dhein du ɛ, tɔ jɔɔn ɔn muɛn aʋ gwlɩ kpa. —Iiˈˈbhlaadhɩ- 1:5; Lukɩ 11:28.

Ɲɔnsoa a bɔn ɲɔn oo ɲɔn da bhlʋa kpe ye Biiblʋ dhii zro. Bhodhe ɛ, ʋn creɛ dhe ghlui a kpɛ duu dhi.

Bho aʋa sa bɔn aʋ ye Ɲɔnsoa a ghlu ŋwɔn ɔn, mɛn aʋ zro Biiblʋ dhii aʋ yʋ iŋwɔn.

 Ɲʋn an cɩan Biiblʋ da bhlʋa a klɛɛ kpe. Matie 28:19.

Zoova a Bobhlaʋn bhɛɛ ʋʋ ye aʋ sʋn bho po aʋ ye Biiblʋ iŋwɔn.

Ʋa tɔɔn ɲʋn tɔdɩ dhe Ɲɔnsoa a dɩ dhi da bhlʋa a klɛɛ kpe.

Aʋ bhɛɛ ke aʋ ye Ɲɔnsoa a jhibhɛ cɩaan mun dhe Gbu Zoova a Bobhlaʋn an gbooa e dhi. Aʋ seɛ gei zai.