Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ao ˈŋwɔɔ- Nyɔsoa ˈa ghlu -wɛeˈ aoaˈ kmʋ ˈse ˈˈtianˈˈ ˈbhle i

 Cɩaandhɛ 10

Ɲʋn dhɛ Ɲɔnsoa a ghlu tmʋan ʋa nʋɛn ɛn, jɛɛn wɛ ʋʋ ye jhe ɛ?

Ɲʋn dhɛ Ɲɔnsoa a ghlu tmʋan ʋa nʋɛn ɛn, jɛɛn wɛ ʋʋ ye jhe ɛ?

Ɲʋn mɛan ʋa da duu a muɛn kmʋdhejhi da bhlʋa kpe. Nʋʋdhɩ- 24:15.

Bho aʋ du Zoova a ghlu jhriɛ ɛ, aʋa muɛn kuizɔn iflɔɛn jhe. Dhe ɛɛ nɔn tu dhi ɛ, ɲɔn se nɩaan in. Ɲʋn ʋa nʋan dhɩsaɩn ʋa muɛn igwɛ. Bha se bha iplee i.

Vɩan se nɩn in klaa ighweɛ e jhrii kaeɛ e gela kpaa e mɛan se nɩn in.

 Bho bhlʋa kpa Bɔya deɩn ɛn, kmʋn an muɛn kmʋn jɛʋn nɩn ka jɛɛn. Aʋa jhbhɛɛʋn e aʋa cɛ ɛ sʋ ye aʋ dhei gbae.

Faʋn se ɲʋn nʋn in. Ɲʋn an klɛɛ ɛ muɛn mʋna nʋn kajɔɔnka.

Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ ɔ muɛn klejheɛ ɛ klɛɛ iza. Gbɔˈwlʋdhɩ- 21:3, 4.