Zoova ɲɩɛn Adan e Ɛvʋ bɔɔndhɩ a klɛɛ. Gbɔ I Deˈan 1:28.

Tɛn ɲnɔnkpao Zoova nʋan an, ʋmʋn nɩn Ɛvʋ. Ɔ ɲɩʋn Adan wɛe ʋn yeɔ bhli ti. —Gbɔ I Deˈan 2:21, 22.

Da Zoova nʋbʋ dhe ɛ, ʋa tɔ gba ɩ. Ʋa ɲiɔn jhɔɛ nɩɛn pepe. Ʋʋ se gɔ bun nɩn.

Da ʋʋ tia dhe ɛ, bho nmɔn jhrii jɛɛn. Nin gbuu e trooti e nmian mɩn nɩn o. Ɲɔn ɔn dhaa bho Edɛnɩn gle.

Zoova a ghluɛ e ʋbʋ bho dhe. Ɔɔ tɔɔn ʋbʋ dhɩ. Bho ʋa sa bɔn ʋʋ ye kmʋn sie maʋnmaʋn ɛn, mɛn ʋʋ ye ɔɔ ghlu dhein du.

 Ɲɔnsoa nan ʋa dhi tu bhuo dhe. Gbɔ I Deˈan 2:16, 17.

Tu dhue nɩn o gle ʋan bhuo Zoova naan Adan e Ɛvʋ a dhi dhe. Dhɛɛdɩ ɛ, ɛmɛn nɩn, bho ʋʋ dhi tu a bhuo nɔn ɔn, ʋa muɛn mɛn.

Dadhbhoʋn an dhue kpa o sʋ ɔ se Ɲɔnsoa ŋwɔn jhe. Ɔɔ dadhbhoi tu mɔn ɲɔn ɔn dhaa Satan, Ɲɔnsaʋn.

Satan se bɔn Adan e Ɛvʋ ye Zoova ŋwɔn jhe. Ɔ poɛ srɛ sʋ ɔ jhiiɛ sɛn in ɔ ye e Ɛvʋ bho ghlu. Ɔ naan bho ʋn dhi tubhuo ɛ, ʋn se mɛn in. Ka Ɲɔnsoa nɩan ka ʋn ye nɩn. Dhe dhɛ ɔɔ tmʋan an, ɛ se tɔdɩ nɩn. Ɛ sɩ wo. —Gbɔ I Deˈan 3:1-5.