Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ao ˈŋwɔɔ- Nyɔsoa ˈa ghlu -wɛeˈ aoaˈ kmʋ ˈse ˈˈtianˈˈ ˈbhle i

 Cɩaandhɛ 4

Adan e Ɛvʋ bhla o Satan an ghlu dhe ɛ, dhɛ ʋʋ za o ɛ?

Adan e Ɛvʋ bhla o Satan an ghlu dhe ɛ, dhɛ ʋʋ za o ɛ?

Adan e Ɛvʋ se Ɲɔnsoa a ghlu jhriɛ du, ɛmɛn dɩ ʋʋ mɛn. Gbɔ I Deˈan 3:6, 23.

Ɛvʋ bhla o sɛn ɛn ghlu dhe ʋn ye tubhuo dhi. Bho ɛ dhe ʋn ɲɩɔn Adan an, ɔ dhiɔ ke.

Dhɛ ʋʋ nʋan an, ʋʋ bhlaa Ɲɔnsoa a ghlu ŋwɔn. Ɛmɛn ɲɔn ɔn dhaa dhɛsaʋn. Ɛmɛn dɩ Ɲɔnsoa nʋnbʋ i ʋʋ ye o jhriinmɔn deɩn nɩn kpe ghlʋ.

Bhla sʋ kmʋn an kpa ʋbʋ e ʋa ɲnuun kwa i. Ka nɔn ɔn zia ka gela kpaa a jhi, sʋ ʋʋ ye mɛn. Ʋʋ se globho nɩn. Ʋʋ se inɩn.

 Ka bhlʋ nɩan ka ɲʋn mɛan nɩn. Ʋʋ se dhɛ nʋɛn bhɛɛ. Gbɔ I Deˈan 3:19.

Aa klɛɛ nɩɛn Adan e Ɛvʋ a ɲnuun, ɛmɛn dɩ aa mɛn. Ɲʋn mɛan ʋa jhe i, ʋa ŋwɔn in, ʋʋ se dhɛ oo dhɛ ɛ nʋan bhɛɛ.—Ecclésiaste 9:5, 10.

Zoova se bɔn dhe ɲiɔn ye mɛn. Nɔn dhɛ zaan si o, ɔ ye ɲʋn mɛan kmʋndhejha. Bho ʋʋ du ɔɔ ghlu dhein ɛn, ʋa kmʋn se tian bhle i.