Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ao ˈŋwɔɔ- Nyɔsoa ˈa ghlu -wɛeˈ aoaˈ kmʋ ˈse ˈˈtianˈˈ ˈbhle i

 Cɩaandhɛ 2

Ɔ nɩn Ɲɔnsoa mɔn ɔn jɛ ɛ?

Ɔ nɩn Ɲɔnsoa mɔn ɔn jɛ ɛ?

Ɲɔnsoa nɩɛn dhue gbai. Ɔɔ ɲnɩn nɩn Zoova. (Psaume 83:18, Traduction du monde nouveau) Ɔ nɩɛn Zuu. A se bhɛɛ a yeɔ jhe. Ka ɔ kman aa dɩ ɛ, ka ɔɔ bɔn a ye ɔɔ dɩkman. Ɔɔ bɔn a ye ɲʋn an klɛɛ ɛ dɩkman ke. (Matie 22:35-40) Ɔ kman ɩn ɔ ye dhɩ a klɛɛ zii. Ɔmɔn nʋɩn gba.

Ɲɔn Ɲɔnsoa nʋan tɛn bho dhɩ a klɛɛ jhibha a, ɔ nɩɛn zuu ke. Ɔ kman ɩn. Da ɔ jhia da bhlʋa kpe dhe ɛ, ɔmɔn ɲʋn dhaa Zezi Klisɩ. Zoova nʋɛn dadhbhoʋn nʋʋn dhe jhaʋn dhi ʋʋ nɩ zii ke.

Dhɩ nɩan e jhaʋn dhi e... dhɩ nɩan da bhlʋa kpe e, Zoova nʋn ɩan klɛɛ dhɛ. Gbɔˈwlʋdhɩ- 4:11.

Ɲɔnsoa Zoova nʋn cazɩɩn e bhlʋa e dhɩ a klɛɛ nɩan dɔ kpe e.—Gbɔ I Deˈan 1:1.

Bhlʋ ɔ nʋn wɛe ɔ man tɛn ɲiɔn. Ɔmɔn nɩn Adan. —Gbɔ I Deˈan 2:7.