Zoova dhbhoɛ Zezi da bhlʋa kpe. 1 Zan 4:9.

Tɛn da ɔ sea Adan nʋʋn ɛn, Zoova nʋɛn dadhbhoi dhue. Ɔ ɲɩɔn ɩkmaan. Dhɛ ɔ tmʋan bho aa seɛ nʋn ɛn, ɛɛ muɛn Zoova tʋn nʋn.

Da ɔ yea da bhlʋa kpe jhi ɛ, Zoova nʋɛn ɲnɔnkpao jhu dhue ɲɔn ɔn dhaa Mai, ʋn nɩn ɲmau sea da dhue ide yeɔ ghlʋ dhe Bɛtelɛmʋn.Ʋʋ dhɔɔ Zezi.—Zan 6:38.

Da Zezi nɩan da bhlʋa kpe ɛ, dhɩ ɔ nʋan gba ɩn za Ɲɔnsoa a kplɩn gbɔ. Ɔ nɩɛn ɲɔn dhɔɛe, ɔ kman ɲʋn an dɩ, ɲʋn an klɛɛ ɛ jhiɛ o ɔ bho. Bho ɲʋn an tɔdɩ tɔɔnan dhe Zoova a dɩ dhi ɛ, faʋn an nʋɔn.

 Zezi nʋɛn dhɛjɛɛn dhe ɲʋn ɲɩɔn mʋn mɛn. 1 Piɛɛ 2:21-23.

Kenɛn ɛn, Zezi pʋʋɛ ɲʋn ʋa dhɩ a poa. Ɔ jha ɲʋn nʋʋn mɛan kmʋn dhe.

Plie paʋn an klaɩ ɲɛn Zezi mʋn mɛn. Dhɛ nɩan o mɛn nɩn sɩ ʋa tmʋan e dhɩsaɩn ʋa nʋan wɛe ʋa dua i ɛ, ɩmɩn ɔɔ zagbɔ.

Plie paʋn an klaɩ bhla Zezi dɩ kpe dhe Wlɔm kɔʋn bho wɛe ʋʋ bhlɔ dhe ʋʋ de o ʋʋ dhbhɔɔ.