Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

2017-2018 Kpɔ zaan dhruigbooɛ ɛ nɔn ɔn desʋn—Ɛmɛn e kpɔ ɔ jhriɛbhodui e

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ