Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

ˈKmʋn sea ˈˈtian ˈbhle ɛ Aʋ ˈjhe ʋanˈ je ˈmɛn?

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ