Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

ˈKlejheɛ ɛ mun igwɛ- ˈmɛn?

ˈKlejheɛ ɛ mun igwɛ- ˈmɛn?

-ˈYeˈ ka nʋn...

  • ɛɛn?

  • ˈˈɩɩn-?

  • ɲɔn se bho jhibho-?

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN Ɛ KA

‘Ɲɔnsoa a muɛn ɲʋn ˈˈmiin nin anˈ klɛɛ ˈˈjhrii ˈsran-, ˈmɛan ˈse -nɩn in, ˈˈvɩan ˈse nɩn in -ˈnɛn, zrɛ ˈse nɩn in, -gwlɩˈˈ ɔˈ ˈˈghweɛ ˈse nɩn- in.’—Gbɔˈwlʋdhɩ- 21:3, 4, ˈˈDuudɩ Dheeˈ ˈSɛɛ-.

-BHO DE GHLU NƲN -GWLƖˈˈ Ɛˈ, DHƖ -ˈYEA ˈO ˈJHEE-

-Ka ɛ sea Ɲɔnsoa -a ˈˈdu -aʋ- ˈkle -nɩn ɛn, ɛɛˈ jhibhɛ-.—Zakɩ 1:13.

-Ka ɲiɔn ɔnˈ ˈklejheɛ ɛ kpʋan Ɲɔnsoa -glʋˈ ɛ, -bho jhibhi ɛˈ, ɛɛ muɛn -ʋn -pɛɛ ˈdhii -de.—Zekaria 2:8.

-Man muɛn ˈklejheɛ- ɛˈ i-gweɛ- -pɛɛ ˈˈɩ -tbha.—Psaume 37:9-11.

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN AN, -A -ˈBHEƐˈ -A -ˈYEƐ -GWLƖˈˈ DE ˈJƐƐN-?

Ɛɛn, dhɩ aˈ kpɛ ˈsɔɔn nɩn anˈ dɩ:

  • Dhɩ sea ˈˈɩˈsrɛ -ɩan- nʋʋan -e -glɔɲiɔn ɔnˈ ˈklejheɛ- -e, ɩan ɲaan Ɲɔnsoa i. Ɲɔnsoa Zoova aˈ ˈcɛ, -ʋaˈ -bo nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ɛ, -da ʋʋ nɩan ˈe ˈklejheɛ ɛˈ nɛn ˈzɔn -dhe ɛ, Biiblʋ ˈnaan ɔɔˈ -pɛɛ ɛ poa i “ɲʋn -ʋa- kaan ʋbʋ feɛˈ” ɛ, ʋaˈ dɩ.—Juges 2:18, Traduction du monde nouvau.

    Ɲʋn -ʋa- nʋan ɲʋn -ˈnʋʋn dhɩsaɩn- ˈˈjhrii ɛ, Zoova aˈ ˈˈjhriɛ- ˈɲɛn ʋbʋ ˈmʋn ˈmɛn. Biiblʋ- ˈnaan, ‘sɩn -ɩan- -ˈghwla ɲɔn flɔan ˈˈkpe i ɔˈ ɲmɔn in’ ɛn, ɩan ɲɔɔn dhi.—Iiˈˈbhlaadhɩ- 6:16, 17.

  • Ɲɔnsoa a ˈˈdu -aaˈ dɩ ˈmɛn dhueˈ ˈdhue. -Bho ɲɔn ˈbhle “ˈˈjie -e iˈˈghweedɩ” -wɛeˈ ɔɔ sa ɔɔˈ ˈˈjɛ ŋwɔn ˈjhe ɛˈ, ɛ se ɔɔˈ ˈsʋ -nɩn, Zoova jhibho- ɛɛˈ dɩ ˈmɛn -ke!—2 Chroniques 6:29, 30.

    Zoova ˈye ɔɔˈ ˈBheɔglɔ i-jhii -wɛeˈ ɔ ˈye ɲʋn anˈ klɛɛ ɛˈ ˈklejheɛ iza-, -ka ʋʋ -deea- kpɛ. (Matie 6:9, 10) -Da ɔ ˈsea -ˈmɛn -nʋʋn ke ɛ, ɔɔ ˈˈduɛ ɲʋn -ʋa- ˈbʋɔn in dɩ -gwliˈi -kajɔɔnka.—Nʋʋdhɩ- 17:27; 2 Kolɛntɩ 1:3, 4.

 -NAAN TƆˈ I

-Ɛ -nɩn ˈo -wɛeˈ Ɲɔnsoa a ˈˈtai ˈklejheɛ i -ɛ?

Biiblʋ a za ˈe dɩ nɩn ˈmɛn ˈdhe WLƆM 5:12 ɛmɛn- -e 2 PIƐƐ 3:9 ˈdhi.