Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

ˈˈKwiezriˈˈ: Ɩn ˈbhɛɛˈ ɩn ˈye -aʋ- sʋn bho po, ɩn ˈbhɛɛˈ ɩn ˈye -aʋ- dhɛ -nʋʋn? Ɩn nɩn- ˈkmʋn ˈmɛn ˈjɛɛn- -ɛn?

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ