DHƐ NƖAN ˈO Ɛ

Dhɛ -man muan nʋn- ɛn, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -ʋn ˈdhe dɩ ˈdhi po, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -ʋn ˈdhe dɩ ˈdhi -za -ke.

-BHO Ɛ NƖN- MƆNˈ, KA -ˈYE NƲN -ƐN?

-Naan dɩ nɩn tɔˈ i -ˈyeɛ ˈjhe: Toma ˈse ˈbɔn ɔ ˈye klainˈˈ mun ˈzɩan. Ɔ ˈse ˈbɔn ɔ ˈye mun -glaeˈˈ. Ɔ ˈse ˈbɔn ɔ ˈye ˈe dhemun ˈnɔn ˈkmʋn ɔnˈ klɛɛ. Ɲʋn an ˈˈduɔ ˈkle ˈdhe klainˈˈ. Ɛɛ nʋɛn ˈcɩ taan ˈzɩan, dhɛ so ˈo nɩn- ˈsʋ ʋʋ bhlɔ dɩ ˈˈkpe. Ʋʋ bhlɔ ˈɲnɩn -dhee -ˈnɩɩn ˈˈkpe mɔn -ke. -Bho ɔɔ sa zi ɛˈ, ɲʋn an bhlɔ ŋwɔn, -wɛeˈ ɔɔˈ ˈsɛɩ a ˈgai. Ɲʋn ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye ˈˈɩ-die- ˈsʋ ˈdhʋbʋ ˈˈklun ɛn, ɲɔn dhueˈ ˈyeɔ ˈˈtun. -Bho ɔ ˈˈbhile i ɛˈ, ɲɔn -ˈˈtuɔn ɔn, ɔɔˈ ˈjheɔ. -Jɛn -ˈyeɔ faʋnˈ po bhla a, ɲɔn -ˈdhɔɔ ˈbho ˈtmʋʋndheinˈˈ ˈŋwɔn ˈˈjie, -ɔ -ˈnaan: “-Bho ˈɩn kpʋn -ʋn ɛnˈ...

-Bho -nɩn Toma -dhe ɛˈ, ka -ˈye nʋn -ɛn?

-NAAN TƆˈI KE!

-ˈBhɛɛ dhɛ ˈmɛn! Ɲɔn -ɔn ˈbɔɔan mʋn jɛaˈ ˈˈjhri ɛ, -ˈbhɛɛˈ -ˈseɔ iˈtʋn in mɔn ˈsʋ -ˈyeɔ bhla. -Kawɛ-?

  •   -DEI ˈTƖƖN. Biiblʋ ˈnaan: “-Bhoonyɔɔ- ˈˈdu ɔɔˈ ˈˈjɛ ˈdhe ɔɔˈ ˈcɛn ˈdhi, jɛɛ- ˈwwlii-flɔian kɔn ɔɔ ˈdjɛ wlu ˈkɩn.” (Iiˈˈbhlaadhɩ- 29:11) -Bho -dei ˈtɩɩn ˈˈdhe ɲʋn -an ˈˈdua -ʋn ˈkle ʋa seɛ ˈjhe ɛˈ, bhɛ sa ˈo ˈbhɔɔ ɔˈ, ʋʋ ˈye sea.

  • -ˈBHƆ KPA -ZAA. Biiblʋ ˈnaan: “Ɩn ˈbhɔ dhɛzʋan kpa -za a.” (Wlɔm 12:17) Kpa -zaa ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -ʋn ˈdhe dɩ -ˈnɩɩn ˈdhi po -kenɛnˈ.

  • ƝƆN ƆNˈ ˈJHE DHƐ -WƐEˈ ƐƐˈ ˈKPA ˈE Ɔ ˈˈJHRI. Biiblʋ ˈnaan: ‘Tɔˈ ˈdhi -nɩin- ˈjheɛ dhɛsaʋn- -wɛeˈ ɔɔ bhlaa.’ (Iiˈˈbhlaadhɩ- 22:3) Po ˈe ˈkpɩ nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ -ˈye ɲʋn -an ˈbɔan jɛaˈ bho -tɛɛn.-Da ʋʋ nɩan -ke ɛ, -bhlaa ˈbho.

  • -ˈTMƲN DHƐ ƝƲN SEA -GWLƖˈˈ DE Ɛ. Biiblʋ ˈnaan: “Wlu a kpa -zaa pɩa ˈˈi ɛ, ɛɛ jha fuuˈˈ jha.” (Iiˈˈbhlaadhɩ- 15:1) -ˈBhɛɛˈ mɔn -ˈyeɛ ˈe ˈkelɛ- -ɲnɩɛn- ˈdhi po. -Bho ɲɔn ˈnaan: “Ɛ -dhɛ -wɛeˈ -ˈbhɛ kui kaˈ -a?” -ˈBhɛɛˈ -ˈye ka ˈdha: “Ɛmɛn- ˈman dee ˈman ˈˈjɛ i -zɔn -dhee -ˈnɔɔn.””

  • MUN -MANˈ DA. Nora -ˈbhlea zɩn anˈ 19 ɛn, ʋn ˈnaan: “-Bho se -ghlu ɛˈ, ɛɛ toɛˈ -ka nɩan tɔˈ ˈdhi ˈˈdhe kman ˈˈɩn -ziia- ɲɔn -ɔn ˈbɔɔan mʋn jɛaˈ ˈˈjhrii ɛ. ˈˈJɛ i-kpʋɛn- ɔ sea ˈbhle ɛ, ɛmɛn- mɔn ˈbhle.”—2 Timotee 2:24.

  • -KUU -PƐƐ I. Ɲʋn -faan -e ɲʋn sea ʋaˈ ˈˈjɛ bho ˈghlʋa ˈbhɛɛ- ɛ, ʋbʋ- -aˈ -da -duuˈˈ ɲʋn an ˈbɔɔn jɛaˈ ˈˈjhrii. -Bho ɲʋn an sa ˈbɔn ʋʋ ˈye -ʋn ghluaˈ ˈˈjhrii ˈbɔɔn- -wɛeˈ ʋʋ se ɛɛˈ je ˈjhe ɛˈ, ʋa muɛn -ʋn bho -tɛɛn.

  • PO ˈˈKUNAN. Klainˈˈ mesie dhueˈ ˈnaan: “-Bho ɲɔn ɔn sa -ʋn ghluaˈ ˈˈjhrii ˈbɔɔn ɔnˈ, ˈˈdoo- -ˈye ˈˈkunan po. Ɛmɛn- -nɩn dhɛjɛɛn- -ˈye nʋn -wɛeˈ ɲʋn ˈye -ʋn ˈˈjhrii ˈghlʋ.”

    -Bho -manˈ -pɛɛ ku i ɛˈ, -man muɛn ˈˈɩkman- -ˈye ɲɔn -ɔn ˈbɔɔan mʋn jɛaˈ ˈˈjhrii -zii.

-Bho -manˈ -pɛɛ ku i ɛˈ, -man muɛn ˈˈɩkman- -ˈye ɲɔn -ɔn ˈbɔɔan mʋn jɛaˈ ˈˈjhrii -zii.