Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dɩ aˈ kpɛ 10 ˈɲnʋnkpaeˈ mɩɩnˈˈ -e ɲmai mɩɩnˈˈ an deea ʋaˈ ˈˈjɛ i ɛ

 IDEEDƖ- 10

Ka Biiblʋ ˈbhɛɛ ʋn ˈye ˈʋn sʋn bho po -ɛ?

Ka Biiblʋ ˈbhɛɛ ʋn ˈye ˈʋn sʋn bho po -ɛ?

DHƐ NƖAN ˈO Ɛ

Biiblʋ ˈnaan: “ˈCreedhɩ klɛɛkpɛ nɩe Nyɔsoaa fɔwlu-.” (2 Timotee 3:16) -Bho ɛ nɩn- ˈan anˈ, -ˈmɛn Biiblʋ ˈbhɛɛˈ ʋn ˈye -ʋn sʋn bho po.

-BHO Ɛ NƖN- MƆNˈ, KA -ˈYE NƲN -ƐN?

-Naan dɩ nɩn tɔˈi -ˈyeɛ ˈjhe: Davidɩ ɔ nanˈ ˈˈmaʋn. ˈDhe ɔ ˈˈjhri -kpeɛ- i -kwidhe ɛˈ dɩ. -Da ɔ ɲnian -kaan bhla a, ɔ se dhɛ ˈˈoo dhɛ ˈˈɩjhibho-. Ɔ ŋmʋʋan in ˈsʋ ɛ, -dɔɔ muan an, ɛ se ˈbhomɔn- ɔ ɲnin nɩn-. Ɔ ˈˈmaanˈ.

-Bho -nɩn Davidɩ -dhe ɛˈ, ka -ˈye nʋn -ɛn?

-NAAN TƆˈI KE!

Dhɩ -ˈbhɛa -ˈyea nʋn ɛn, ɩn ka:

  1. -ˈYe ɲɔn idee-.

  2. -ˈYe dhɛ -ŋwaan -ˈye iˈjhee-.

  3. -ˈYe je ɲan kpa, -ˈye ka nʋn ka ˈˈo ka aˈ, -manˈ muɛn je ˈjhe-.

Ɩanˈ 3 nɛn mɛn- -ˈse -ʋn sʋn bho -po i -kajɔɔnka.

Ɩanˈ 2 nɛn ˈˈpaaˈ dhɛ ˈˈzaan ɛ ye -ɛ kɔan ɲan -zii. Dhɛ -ˈbhlea a, ɛɛ muɛn ˈee- -ˈkwa nɩn- -ˈyeɛ -ŋwaan ˈbho -jeˈˈ.

-Ka nɩan dhueˈ ɛ, ˈkamɔn- Biiblʋ ˈbhɛɛ ʋn ˈye -ʋn sʋn bho po -ke!

ˈSɛɛ- -ˈnɛn, -ɛɛˈ ˈɲnɩn zia ɩn -ziia ˈsɛɛ ˈˈoo ˈsɛɛ ɛ, ɛ ˈbhɛɛˈ

  • ɛ ˈye -ʋn sʋn bho po ˈdhe ˈkledɩ ˈdhi.

  • ɛ ˈyeɛ nʋn -ˈye -manˈ ˈˈjɛ jhibho- ˈˈdhe -ˈye kplɩn ˈdhɔɛe ˈbhle.

  • ɛ ˈye -ʋn ˈkmʋn ˈjɛʋn anˈ je -tɔɔn.

 ˈKMƲN ANˈ DƖ IˈŊWƆƐN-

Ɲiɔn ɔnˈ -nɛɛn dee ghluaˈ -ˈmɛn ɔɔ deeɛ dɩ i.

  • Dhɛɛdɩ- jhaʋn anˈ ˈˈjhriɛ nɩn- ka -a?

  • Dhɛ ɲʋn ˈˈdhuo ˈmʋn -wɛeˈ ɲʋn nʋn ˈcazɩɩn- -ɛn?

-Bho -aa sa ˈˈɩbhɛ ɛˈ, dhɩ -ɩan- nʋʋan -aʋ ˈdhei ɛ, -aa naan ɩn tɔˈ i.

ˈˈDhe -bho ideedɩ- -ˈnɩn anˈ ˈdhe -zaaˈ nɩn- ˈe Biiblʋ ˈdhi see -dhe ˈdhe?

-Bho ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ a sa ˈjhe ɛˈ, ˈˈnɩnɩn feeˈˈ aˈ ˈsʋ -nɩn ˈe Biiblʋ ˈdhi. Ʋʋ ˈnaan ʋanˈ nɔnˈˈ ziˈ, ʋanˈ ˈmʋn iˈŋwɔɛn- -nɩɛn- ˈkle. Biiblʋ -ˈmʋʋn- dɩ nɩn- ˈˈbun ˈˈjɛɛn-, -ae dhɩ ɲʋn an naan tɔˈi ˈdhe ʋanˈ dɩ ˈdhi mɩn- -nɩn dɩ ˈˈbun? Dhɩ ɲʋn an ˈtmʋan an, ɩn nɩn- tɔˈdɩ ˈmɛn?

ˈBho ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ -gwlɩˈˈ ɛ, ˈkmʋn nʋn -nɩɛn- ˈe Ɲɔnsoa ˈkwa. -ˈMɛn ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye tɔˈdɩ nɩn-? ˈKmʋn nʋn -nɩɛn- ˈˈɲaan -ɲaan! Iˈˈghweɛ- -e ˈklejheɛ- -e, ˈghwɛ -e ˈmɛan -e, se dhɛbhleɛ- -e ˈklejhedhɩ- mɩn- -ˈˈjhi ˈnɔn ˈkmʋn. Ɲɔnsoa kman ɲʋn anˈ dɩ ˈdhee, -kawɛ- ɔ ˈbhɛɛ ɔ ˈye ˈe ɩanˈ dhɩ tu ˈzɔn nɩn- -ɛn?

-Man ˈbɔn -ˈye ideedɩ- -ˈnɩn anˈ ˈdhe -zaaˈ jhibho-? Dhɛ Biiblʋ a ˈtmʋan -bho -ˈŋwʋɛn ɛnˈ, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -ʋn taiˈ ˈˈmaan-!

-Ka aʋ ˈbhɛa aʋ ˈyeɛ ˈˈjhriɛ ˈˈkpe de ɛ, ˈsrɩn nɩan ˈnɔn ˈsɛɛ nɛn ˈdhi ɛ, ɩn tbha ˈo Biiblʋ ˈˈkpe. Dhɛ Zoova aˈ -Bobhlaʋn- dea -gwlɩˈˈ mɛn- -nɩn, Biiblʋ ˈbhɛɛˈ ʋn ˈye -glɔɲiɔn je bho po. Dhɛ -ɛˈ dɩ ɛ, ɛmɛn- -nɩn dhɩ aˈ klɛɛ nɩan ˈe ʋn ˈdhi -nɩɛn- “Nyɔsoaa fɔwlu-, -wɛˈ ɩ po dhɛ ɩ ˈye nyʋ dhɛ tɔɔn- ɩ ˈye ˈe nyʋ i -za, ɩ ˈye nyʋ ye we po.” (2 Timotee 3:16, 17) ˈSɛɛ -soa- -ˈnɛn, -ɛɛ -ˈtmʋan -kaan ˈkmʋn anˈ dɩ -ke ɛ, -bho -man seɛ ˈdhii ˈcɩaan anˈ, dhɩ ˈjɛɩn anˈ ˈsʋ -man mun ˈo ˈjhee-!