Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dɩ aˈ kpɛ 10 ˈɲnʋnkpaeˈ mɩɩnˈˈ -e ɲmai mɩɩnˈˈ an deea ʋaˈ ˈˈjɛ i ɛ

 IDEEDƖ- 3

Ka ˈye ˈe ˈman ˈcɛ bho -ghlu sʋn nʋn -ɛn?

Ka ˈye ˈe ˈman ˈcɛ bho -ghlu sʋn nʋn -ɛn?

DHƐ NƖAN ˈO Ɛ

-Bho mɔn -e -manˈ ˈcɛ ɛ sa ghluˈ iˈŋwɔɔn ɔnˈ, ˈkmʋn an muɛn -ʋn kwa iˈghlʋ-.

-BHO Ɛ NƖN- MƆNˈ, KA -ˈYE NƲN -ƐN?

-Naan dɩ nɩn tɔˈ i -ˈyeɛ ˈjhe: Zoofroa ˈbhleɛ zɩn anˈ 17. Mɛkledi ɛˈ ˈˈmaʋn ɛn, ɔ gwɛ dhɩ ˈcɩaan ˈmɛn. ˈBho ɔmɔn -gwlɩˈˈ ɛ, ɔ -flɔn ˈˈkpe i bhla ˈjɛɛn- ɔ ˈye ˈplʋ ˈˈjhrii -zaaˈ mun! Ɔ -ŋwaan tele ˈsʋ ɔ ˈˈvile- ɔɔˈ ˈˈjɛ ˈmɛn ˈbho ˈˈkpaa ˈdhi.

Ɛ ˈso ˈo -gwle ˈsʋ ɔɔˈ ˈˈbho paˈ, ˈcɛn ɛn nʋn ɔɔˈ ˈˈbho ˈmɛn.

“Zoofroa! Dhɛ -man nʋn ˈo tele ˈˈjhibhaˈ -a, -manˈ ˈˈdhe ɔ sa -ʋn fuo -ˈyeɔ dhɛ -tɔɔn? Dhɛ ɲɔn ɔn ˈtmʋan mʋn -manˈ nʋɛn -flɛ!”

Zroofroa a ghluuɛˈ i, ɔ ˈnaan: “-Ɛɛnˈ-, -a jhidhe ˈwɛ- -kenɛnˈ.” ˈKlaa ɔɔˈ ghlu ˈkpa ˈe ɔ ˈˈbho dheinˈˈ ˈmɛn.

Ɔ ˈkɩɩɛn ˈbho ɔ ˈˈbun -kpɩɩn ˈˈdhe ɔ ˈnaan: “Ka -ˈdha da -kaan ˈdhe- -ɛ?”

Feɛˈ ɛ nʋn Zoofroa ˈmɛn. Ɔ -nɩɛn- ˈˈjhrii ˈˈɲanɲan, ɔ ˈnaan: “ˈƖn ˈse ka ˈdha.”

Ɔɔˈ ˈˈbho ˈkpa ˈcɛn ˈjɛɛn-. Ɔ ˈnaan: “ˈMɔn -man ghlu ˈe bho kaˈ a?”

-Bho -nɩn Zoofroa -dhe ɛˈ, ka -man mun nʋn- -wɛeˈ aʋ ˈse ˈˈŋwɛn kpʋʋn- in -ɛn?

-NAAN TƆˈI KE!

-Bho mɔn -e -manˈ ˈcɛ ɛ sa ghlu ɛˈ, ɛ nɩn -ka -manˈ tbha ˈkamiɔn ɔn. -Bho ˈˈsei -kaan je ɛˈ, -ˈbhɛɛˈ -ˈye je -ˈnɛɛn kpa.

-Bho ɲɔn ˈye da mun -wɛeˈ je kan anˈ, ɔɔ ˈbɔn -je -ˈnɛɛn. -Bho mɔn -e -manˈ ˈcɛ ɛ sa ghlu -ke ɛˈ, -ˈye aʋaˈ ghluˈiŋwɔɛn- ɛnˈ je ˈbɔn.

 DƖ Aˈ KPƆ DHUEˈ KA:

ˈƝnɔnkpaoˈ -jhu dhueˈ ɲɔn ɔn ˈdhaa Lea a, ʋn ˈnaan: “ˈMan ˈˈbho ɔˈ dɩ bho ˈtmʋɛn- -nɩɛn- ˈkle. -Zɔn -dhee -ˈnɔɔn ɔnˈ, -bho ˈɩn gwɛ ˈe ɔ bho ghluaˈ -gba aˈ, -wɛeˈ ɔ ˈˈbhile i ɔ ˈnaan: ‘A -kɔn ˈgɩn, aa ghluɛ ˈee bho -kaan ˈdhe-?’ ”

DHƖ Aˈ KPƐ TAAN LEA ˈBHƐƐ ƲN ˈYE NƲN.

 1. Ʋn ˈye ˈˈghwɔ ˈdhe ʋanˈ ˈˈbho ˈˈjhri.

  Ʋn ˈye ka nʋn: “Po dheinˈˈ dhi! -Mɔn ˈman ghlu ˈe bho!”

 2. Ʋn ˈye ˈe ʋanˈ ˈˈbho bho -ghlu dɩ ˈbhɔ.

  Lea ˈse -ka -dhee -ˈnɔɔn nʋn in, ʋn ˈye ˈe ɔ bho -ghlu dɩ ˈbhɔ.

 3. Ʋn ˈye nɔnˈˈ -dhee -ˈnɔɔn -fuo- ˈˈdhe ʋn ˈye ˈe ɔ bho -ghlu.

  Ʋn ˈye ˈo nɔnˈˈ po ˈˈdhe ʋmʋn -e ʋanˈ ˈˈbho ˈye ide- ʋʋ ˈye -ghlu. Bhɛ seɛ nɩn- ɛnˈ, -ˈmɛn ʋn ˈye ʋanˈ ˈkledɩ ˈcre ˈbho ˈsɛɛ ˈˈkpe -wɛeˈ ʋn ˈyeɔ ˈˈɲɩn.

ˈBho mɔn -gwlɩˈˈ ɛ, -ɛ -nmɔn ˈˈjhrii Lea ˈye nʋn -ɛn?

DHƐ -ˈYEA JHIBHO- Ɛ: Dhɛ Lea ˈtmʋan oo, -ka ʋn ˈkpaa ʋanˈ ˈˈbho cɛn oo, ɔ se dhɩ -ˈnɩn anˈ klɛɛ jhibho-. -ˈMɛn -bho ʋn nʋn dhɛ -ˈtmʋan ˈdhe 1 ˈdhi ɛˈ, dhɛ nɩan ˈo -wɛeˈ ʋan ˈˈghwʋʋɔ ˈˈdhrui ɛ, ɔ ˈseɛ iˈŋwɔn- in. -Bho ʋn nʋɛn ɛnˈ, ɛ se ɛmɛn- -ˈyeɛ nʋn -wɛeˈ ɔ ˈyʋ dheinˈˈ bho po nɩn-. ˈˈDhe ɛ se ɔɔˈ ŋwɔnjheɛ- nɩn- -ke. (Ɛfɛzɩ 6:2) Ɔɔˈ ˈˈdhru iˈˈghwɔɛ ˈso ˈo dhɛ -po i.

-Bho ɲɔn ˈye da mun -wɛeˈ je kan anˈ, ɔɔ ˈbɔn -je -ˈnɛɛn. -Bho mɔn -e -manˈ ˈcɛ ɛ sa ghlu -ke ɛˈ, -ˈye aʋaˈ ghluˈiŋwɔɛn- ɛnˈ je ˈbɔn.

Ɛ tɔˈdɩ-, dhɛ -ˈtmʋan ˈdhe 2 nɛn ˈdhi ɛ, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ˈe ʋanˈ ˈˈdhru ˈdhi jhi ˈˈdoo-. ˈKlaa ɛ se dhɛ ʋn ˈyea nʋn nɩn-. Dhɛɛdɩ- -ɛ? Dhɛ ʋan ˈbɔan an, -bho ʋn ˈyeɛ ˈjhe ɛˈ, ʋn ˈye ˈe ʋanˈ ˈˈbho bho -ghlu. -Bho ɔ ˈyʋ sʋn bho po -ke ɛˈ, dhɛ -ɛɛ -ˈkpʋ i ɛ, ɔ ˈyeɛ jhibho-. Ŋwɔn ˈˈmuɛn- ˈso ˈo dhɛ -po i.

Dhɛ -ˈtmʋan ˈdhe 3 nɛn ˈdhi ɛ, ɛ toɛˈ -ka Lea ˈsea dhɛ -nʋʋan -ˈnɛn iˈˈtai- ˈsʋ ɛ ˈsʋ ˈkpɩ iˈdhbha a. ˈBho ɛɛˈ ˈgɔ ˈˈɩ ɛ, ʋn poɛ ʋaˈ ghluaˈ aˈ nɔnˈˈ ˈbho ɲan. -Bho ˈsɛɛ ˈcreɛ ɛˈ tɔˈ ˈkpa ˈo ʋn -gwlɩˈˈ ɛˈ, ɛɛ muɛn nʋn- ʋanˈ -pɛɛ ˈye jha jhi ˈˈdoo-.

-Bho ʋn ˈcre ˈsɛɛ ɛˈ, ɛɛ muɛn nʋn-, dhɩ nɩan ˈo ʋanˈ -pɛɛ ˈˈkpe ɛ, ʋn ˈyɩ ˈtmʋn -kajɔɔnka, -ka ʋan ˈbɔan ˈjɛɛn- ʋn ˈyea ˈe ʋanˈ ˈˈbho bho -ghlu ˈdhe- ɛ, ɔ ˈyɩ jhibho- ˈˈdhe ɔ ˈye ʋanˈ ˈkledɩ iˈŋwɔn. Dhɛ -ˈtmʋan ˈdhe 3 nɛn ˈdhi ɛ, -bho Lea nʋɛn ɛnˈ, ɛɛ muɛn ʋmʋn -e ʋanˈ ˈˈbho sʋn bho -po. ˈSɛɛ ˈcreɛ- -e ʋn nɩn- ʋanˈ ˈˈbho -dei ʋʋ -ghlu -e, ɩmɩn- -nɩn Biiblʋ aˈ ˈsrɩn an kpa -je dhueˈ. Ʋn ˈnaan: “-A ˈbɔn dhɩ -ɩa ja wwlʋaˈ bhluɛ.”—Wlɔm 14:19.

Dhɛ -dhee -ˈnɛɛn -wɛ Lea ˈbhɛɛ ʋn ˈye nʋn -kenɛnˈ -ɛn?

-Bho dhɛ -ˈnɛɛn nɩn- ˈbho- -gwlɩˈˈ ɛˈ, -ˈcreɛ da ˈzɔn. Dhɛ ɛɛ muan ˈo -po -ke ɛ, -ˈcreɛ.

 DHƐ -MAN -ˈTMƲAN ˈYE IˈŊWƆNKA NƖN-

-ˈBhɔ ˈˈmaeɛˈ, dhɛ -ˈtmʋan -e -ka -manˈ ˈcɛ nʋan ɛɛˈ iˈŋwɔnsʋn ɛn, ɩn ˈbhɛɛˈ ɩn ˈse dhɛ dhueˈ nɩn- in.

DƖ Aˈ KPƆ DHUEˈ KA:

-Manˈ ˈcɛ ɛ deeɛ miin dhɛɛdɩ- -wɛeˈ -ˈˈkae ˈˈjhrii -ɛ. ˈSʋ -ˈnaan: “Dhɛ so ˈo nɩn-.”

Dhɛ ɛ ˈdhaa ˈbho -manˈ ˈcɛ -gwlɩˈˈ ɛ, ɛ ka: “ˈƖn se ˈbhɛɛ- ˈye aʋ ˈman dɩ ˈtmʋʋn-. ˈMan bhao -ˈˈwe ˈyɩ ˈtmʋʋn-.”

-Naan dɩ nɩn tɔˈ i -ˈyeɛ ˈjhe: -Man -ˈjheɛ ˈkle, -wɛeˈ -manˈ ˈcɛ ɛ ˈbɔn ʋʋ ˈye -ʋn sʋn bho po. ˈˈDhe -ˈnaan: “Aʋ ˈbhɔ aʋaˈ ˈˈjɛ -seaa. ˈƖn jhibho- dhɛ ˈyea nʋn ˈmɛn.”

 • Dhɛ ɛ ˈbhɛa ɛ ˈyea ˈdha ˈbho -manˈ ˈcɛ -gwlɩˈˈ ɛ, ɛ ka:

 • -Ghlusʋn- ˈdhɔɛe ˈbhɛa ˈyea ˈbhle ɛ, ʋn ka: