Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 IDEEDƖ- 9

Dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn ɛn, Ɲɔnsoa nʋɩn ˈjɛɛn- -ɛn?

Dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn ɛn, Ɲɔnsoa nʋɩn ˈjɛɛn- -ɛn?

DHƐ NƖAN ˈO Ɛ

-Bho dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn se nʋin ˈbhle ɛˈ, -ˈmɛn ˈkmʋn -nɩɛn- se dhɛ ˈdha. -Bho ɩn ˈbhle nʋin ɛnˈ, -ˈmɛn dɩ -aa deea -aaˈ ˈˈjɛ i ˈdhe -kaan kmʋn -e ˈdhe ɲan anˈ dɩ ˈdhi ɛ, -a -ˈbhɛɛˈ -a -ˈyɩ iˈŋwɔn.

-BHO Ɛ NƖN- MƆNˈ, KA -ˈYE NƲN -ƐN?

-Naan dɩ nɩn tɔˈ i -ˈyeɛ ˈjhe: Alɛsɩ ɔˈ -pɛɛ ɛ zeeɛ i. ˈBho ɔ -gwlɩˈˈ see ɛ, Ɲɔnsoa nʋn dhɩ aˈ klɛɛ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn. ˈKlaa ˈzɩan an, ɔɔˈ klainˈˈ -mesie- ˈnaan dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn ɛn, ɩn ˈkpa ˈnɔn ˈmɛn kaˈ. Ɔ ˈnaan dhɩ -duuˈˈ -ɩan- toɛ -kɛ nɩan tɔˈdɩ ɛ. Alɛsɩ se ˈbɔn ɔ ˈye ˈe ɲʋn ˈˈjhri ˈdhe iɲnin-. Ɔɔ naan tɔˈi: ‘-Aan, -bho ˈsɛɛ jhibhoʋn- klaeˈˈ ˈnaan dhɩ aˈ klɛɛ ˈkpa ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ aˈ, dhɛ ˈmɔn nɩn- ˈˈdhe ˈye ˈo dɩ tbha -a?’

Dhɩ ˈcrea ˈsɛɩ ˈdhii -wɛeˈ ʋʋ ˈnaan dhɩ aˈ klɛɛ ˈkpa ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ a, -bho -nɩn Alɛsɩ -dhe ɛˈ -ˈyeɛ ˈŋwɔɔn-?

-NAAN TƆˈI KE!

Ɲʋn -ʋʋ -ˈnaan Ɲɔnsoa nʋn dhɩ aˈ klɛɛ -e ɲʋn -ʋʋ -ˈnaan ɩn jhiˈ kaˈ a, ʋaˈ -da -duuˈˈ se dhɛ ʋa ˈtmʋan anˈ bo jhibho- -kajɔɔnka.

  • Ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ ˈnaan Ɲɔnsoa nʋn dhɩ aˈ klɛɛ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn. Dhɛ nɩan ˈo ɛ, ɛmɛn- ɲʋn -tɔɔn ʋbʋ ˈdhe liglizɩˈ.

  • Ɲʋn anˈ -da -duuˈˈ ˈnaan dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn ɛn, ɩn ˈkpa ˈnɔn ˈmɛn kaˈ. Dhɛ nɩan ˈo ɛ, ɛmɛn- ɲʋn -tɔɔn ʋbʋ ˈdhe klainˈˈ.

 IDEEDƖ Aˈ KPƐ -MƐOˈˈ-

Biiblʋ ˈnaan: “Nyɔ po ˈˈgbu ˈˈoo ˈˈgbu, jɛɛ- nyɔ -ɔ nʋa dhɩ klɛɛkpɛ dhɛ, ɛ Nyɔsoa.” (Eble 3:4) Ɛ nɩn- -gwlɩˈˈ -de ka ˈmɛn?

-Bho ɲɔn ˈnaan dhɩ ˈkpa ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ aˈ, ɛ nɩn -ka ɔɔˈ ˈjhea ˈˈgbu ˈˈdhe ɔɔˈ nʋan ka ɲɔn ˈsʋ po ɛ.

ƝƲN ˈNAAN: Dhɛ dhueˈ ˈˈbɔa -wɛeˈ -ɛ -gbaa i ɛ, ɛmɛn- nʋɛn -wɛeˈ dhɩ aˈ klɛɛ jhi ˈnɔn ˈkmʋn.

1. -Ɔ nʋɛn -wɛeˈ -ˈmɛn ɛnˈ dhɛ tu ˈˈbɔ -ɔ?

2. Ɲɔn -ɔ -ˈnaan dhɩ aˈ klɛɛ jhiˈ kaˈ -e, ɲɔn -jɔn -ˈnaan ɩn ˈbhleɛ nʋin- ɛn, ˈbho -ʋʋ nɩan ˈsɔɔn ˈɲnɩn ɛn, -ɔɔˈ ˈtmʋʋndɩ nɩn- -glɔˈ -kpa ka -a?

ƝƲN ˈNAAN: Nmian -nɩn -glɔɲiɔn ɔnˈ ˈˈnan -e bhaˈ.

3. Ʋʋ ˈnaan nmian -glɔɲiɔn ˈghlʋa ˈˈɩ ɛ, ɩanˈ dhueˈ mɛn- -nɩn ˈgwɛ. -ˈMɛn dhɛɛdɩ-, ˈdhe dhɛ ˈˈjhrijhibhɛ ɛˈ dɩ ˈdhi ɛ, ˈgwɛ -e ɲiɔn se dhɛ dhueˈ nɩn- -ɛn?

4. Dhɛɛdɩ- “dhɩ ˈkmʋn -deea ˈbho ˈˈkpe” ɛ, dhɩ nɩan ˈe ˈmʋn anˈ iˈŋwɔan -nɩn ˈkle -ɛ?

ƝƲN ˈNAAN: -Ka dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn sea nʋin ˈbhle ɛ, ɛ se doo da ˈbhle.

5. Ɲɔn -ˈtmʋan dhɛ -ˈnɛn ˈdhee, kɔ nʋanˈ jhibho- sʋn -ɛn?

6. Ɲʋn diɛ-, ɲʋn -ˈnʋʋn zela -glʋˈ -ka dhɛ ˈˈjhriijhibhoʋn- anˈ klɛɛ ˈnaan dhɩ jhi ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ ˈˈdhe -ʋaˈ ˈˈjɛ ˈse tɔˈinaan- ˈsʋ -ʋʋ bhla ˈo -ke -ɛ?

“-Bho -nɩn ˈe ˈkwlai -wɛeˈ -ˈjhe ˈˈgbu ˈdhɔɛe dhueˈ ɛˈ, -ˈbhɛɛˈ -ˈye ka nʋn: ‘-ˈMɛn dɩ! Ti aˈ ˈˈjɛ jhibho- bhlu ka ˈsʋ -ɩn -ˈkpa -da dhueˈ -wɛeˈ -ɩn -ˈkpa ˈˈgbu.’ ˈˈƖɩn-, se ˈbhɛɛ- -ˈye ˈan ˈdha! -Bho ɲɔn se ˈbhɛɛ- ɔ ˈye ˈan ˈdha ˈdhee, -ˈmɛn dhɛɛdɩ- -wɛeˈ ɲʋn ˈye ka nʋn dhɩ aˈ klɛɛ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn ɛn, ɩn ˈkpa ˈnɔn ˈmɛn kaˈ -a?”—ˈKa Zuli ˈdha.

“-Naan tɔˈ i, -bho ɲɔn ˈnaan, ˈdhe ˈsɛɩ -bhla maanziin -gbu dhueˈ nɩan ˈo ˈdhi ɛ, ɲɔn ˈˈoo ɲɔn ˈse dhɛ ˈˈɩbhla ˈsʋ maanziin anˈ ˈˈjɛ -dee ˈsɛɩ- bhlaaˈ ˈmɛn, ɩan ˈcrɩ ˈdhii. -Man muɛn -gwlɩˈˈ de ˈmɛn?”—ˈKa Gwɛnɩn ˈdha.

 ƝƆNSOA NƖN- ˈKMƲN ˈMƐN ˈJƐƐN-?

Biiblʋ a poɛ -ʋn ˈkpɩ -manˈ ˈˈjɛ ˈye tɔˈinaan-. (Wlɔm 12:1) Dhɛ ɛ ˈdhaa mɛn- -nɩn -manˈ Ɲɔnsoa -gwlɩˈˈdeɛ- ɛˈ tbha ˈo dhɩ nɩn ˈˈkpe -dhe:

  • -GWLIINAANDHƖ- (Dhɛ ˈmɔn ˈɩn jhibha mɛn- -nɩn ɲɔn dhueˈ -nɩn ˈo dhɩ aˈ klɛɛ ˈˈdhru.)

  • DHƐ -ˈŊWƆAN ˈDHE ƝƲN ˈŊWƆN (ˈMan pa ɲɔnsoagbu ˈdhi.)

  • ƝƆN -DHEE -ˈNƆƆN ƆNˈ DƖ (ˈMan ˈˈbho -e ˈdhou ˈɩn bhla ˈo ˈdhe.)

ˈBho -ˈmɩn anˈ ˈgɔ ˈˈɩ ɛ, dhɛ -manˈ -gwlɩˈˈdedhɛ- tbha ˈo ˈˈkpe ɛ, ɛ ˈye iku.

“-Bho ˈɩn nɩn- ˈe klainˈˈ gbu ˈdhi -wɛeˈ -ka ˈdhe ɲiɔn ɔnˈ ku ˈzɔn nɩan an, mesie ɔ sa ɛɛˈ bo bhla aˈ, -ka Ɲɔnsoa nɩan ˈkmʋn ɛn, ˈman ˈjheɛˈ ˈjɛɛn-. Dhɛ ˈˈoo dhɛ nɩan ˈo ɲiɔn ˈˈbun ɛn, ɛ ˈbhleɛ dhbho ɛɛ nʋn. Dhbho klaaˈˈ -ɔɔ nʋʋan ˈdhe -aaˈ ku ˈzɔn ɔn, -zɔn -ˈnɔɔn -a se ɔɔˈ dɩ jhibho-. Ɲʋn se ˈbhɛɛ- ˈjɛɛn- ɲʋn ˈye glɔɲiɔn ɔnˈ ku aˈ dɩ aˈ klɛɛ iˈŋwɔn!”—ˈKa Terɛzɩ ˈdha.

“-Bho ˈɩn ˈjhe ˈˈgbu klaaˈˈ -wɛeˈ ʋn pa jhaʋn, ˈɩn ˈjhe -batoˈ- klaaˈˈ, ɩmɩn -e ˈkamiɔn ɔnˈ, ˈman deeɛ ˈman ˈˈjɛ i: ‘-Ɔ nʋn dhɩ nɩn -ɛn?’ Dhɛ ˈˈjriijhibhoi- -ɔ nʋn ˈkamiɔn. Dhɩ aˈ klɛɛ ɔɔ poa ˈo ɔ ˈˈbun ɛn, ɩmɩn- -an nʋɛn -wɛeˈ ˈkamiɔn -ˈnɔn ɔn nan. -ˈMɛn -bho ˈkamiɔn ɔn sa nʋin ˈbhle ɛˈ, -glɔɲiɔn- -jɔn nɩan tɔˈ ˈdhi -wɛeˈ -ɔ nʋɔn ɔn, ɔɔˈ ˈˈjɛ ˈye nʋin ˈbhle -ke.”—ˈKa Risaa ˈdha.

“-Ka ˈman ˈcɩan dhɩ nɩan ˈnɔn ˈkmʋn -wɛeˈ ˈman ˈŋwɔan ɩanˈ dɩ i ɛ, ˈkamɔn ˈman ˈjhe Ɲɔnsoa aˈ dɩ tɔˈ ˈmʋn. Ɲʋn -ʋʋ -ˈnaan dhɩ aˈ klɛɛ jhi ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ a, ɛɛˈ -gwlɩˈˈdeɛ- -kman ˈˈɩn ɛ ˈye, -ka Ɲɔnsoa nʋan dhɩ aˈ klɛɛ ɛ, ɛɛˈ -gwlɩˈˈdeɛ- -zii.”—ˈKa Antonin ˈdha.

TƆˈ ˈˈKPE I-NAANDƖ-

-Ɛ -ˈghlʋa ˈe -zɩn -duuˈˈ ˈdhi ˈzɩan an, ɲʋn -an -ˈcɩan dhɩ nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe aˈ bo ɛ, ʋaˈ klɛɛ ˈse ghlu -da dhueˈ po ke ʋʋ ˈse ka nʋn ɩn ˈkpa ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ. Ʋbʋ- nɩan ˈsɛɛ jhibhoʋn- klaeˈˈ ɛ, ʋaˈ ghlu sea ˈmʋn ˈbhɛɛ- ke ˈdhee, -ˈmɛn dhɛɛdɩ- -wɛeˈ mɔn ˈye ka nʋn dhɩ aˈ klɛɛ ˈkpa ˈnɔn ˈkmʋn ˈmɛn kaˈ -a?