DHƐ NƖAN ˈO Ɛ

Dhɩ -ˈnɩɩn -nɩn ˈo -ɩn -ˈdha dhɛ -ɩn -zii dhɛ -man -ˈjhea ˈdhe ˈˈjhenan ˈdhi ɛ.

-BHO Ɛ NƖN- MƆNˈ, KA -ˈYE NƲN -ƐN?

-Naan dɩ nɩn tɔˈ i -ˈyeɛ ˈjhe: -Bho Zuli a sa ʋanˈ ˈˈjɛ jha ŋmʋn ˈdhe ˈˈjhenan ˈdhi ɛˈ, kwiˈibheɛ- ɛˈ ˈsʋ ʋan ˈjhe. ˈSʋ ʋan naan tɔˈ i. Ʋn ˈnaan: “ˈYe sɔɔ- ke dhɛ ˈˈzaan aoo!” ˈˈDhe -bho ʋan ˈcɛ -e bhao -ˈˈwe ˈjhʋʋ ɛˈ, ʋʋ ˈnaan: “A piiɛ- kuˈ i ˈdhɛ!”

ˈNɔn ˈghwɩ ˈsɔɔn nɩn ˈdhi ɛ, Zuli a ˈbɔn ʋn ˈye ʋanˈ ˈˈjɛ ˈkilo -mmˈˈ ˈˈdhru -za. -Bho ʋn ˈyeɛ nʋn ɛnˈ, ʋn ˈye ŋwɔn ˈbhɔ ˈdhe ˈghwɩ ˈdhi...

-Bho -nɩn Zuli -dhe ɛˈ, ka -ˈye nʋn -ɛn?

-NAAN TƆˈI KE!

-Ka -man -ˈjhea -man ˈˈjɛ ɛ, -ˈbhɛɛˈ -ˈse ˈan nɩn- in.

-Bho -man sa -manˈ ˈˈjhriinmɔɛn- ɛnˈ dɩ tɔˈ inaan anˈ, ɛ se dhɛsaʋn- nɩn-. ˈƝnʋnkpaeˈ -e ɲmai- -ˈnʋʋn -ʋʋ -pooɛ- dɩ bho, ʋaˈ ˈˈjhriinmɔɛn- ɛnˈ dɩ, ˈdhe Biiblʋ ˈdhi. Ʋaˈ -ˈnʋʋn -nɩn Sala -e Rasɛlɩ -e Abigaɛ -e Zozɛʋ -e Davidɩ -e. ˈƝnɔnkpaoˈ dhueˈ -ʋanˈ ˈɲnɩn nɩan Abisagɩ ɛ, Biiblʋ ˈnaan ʋn “-nmɔn ˈˈjhrii ˈjɛɛn-.”—1 Rois 1:4.

ˈKlaa ɲʋn -ˈnʋʋn -nɩn ˈo -ʋa- ˈˈdu ʋaˈ ˈˈjhriinmɔɛn- ɛnˈ -zɔɔnˈ jheejhee. Ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈyʋbʋ ˈˈtun ˈdhe dɩ -dhee -ˈnɩɩn ˈdhi. Dhɩ -ɩan- toɛ ɩn ka:

  • ˈƝʋnkpaeˈ aˈ 58 ˈnaan ʋʋ ˈbhɛ kwiˈi. ˈKlaa ɲʋn -ˈbhɛa kwiˈi ˈjɛɛn- ˈdhʋbʋ ˈˈklun ɛn, ʋʋ -nɩɛn- 17.

  • ˈƝnʋnkpaeˈ aˈ 45 se kui ˈbhɛ. ˈˈDhe ˈdhe ʋaˈ ˈˈdhru ˈdhi ɛ, dhʋɛ ɛˈ ˈbhɛsʋn anˈ ˈˈjɛ mʋn- ʋbʋ ˈbhle!

  • -Goaˈˈ -e ˈɲnɩɩn -ˈnʋʋn -ʋa- ˈbɔan ˈˈkpɔkpɔ -ʋʋ -ˈyea kui -piie -wɛeˈ -ʋaˈ dhia dhɛ -kajɔɔnka a, ɛɛ ˈbhɔɔa ˈbho ɛ, ɛ pʋbʋ ˈghwɛ. Dhiidhɛ ɛˈ pʋbʋ ŋwɔn ˈbhodhe.

 -Bho ɛɛˈ ˈghwɛ tu ɛ sa -ʋn nʋanˈ dee ɛˈ, -ˈmɛn ˈbɔn ɲɔn -ɔ -ˈye -ʋn sʋn po. -Bho ɛ se -manˈ ˈˈbho -e ˈdhou nɩn- ɛnˈ, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ɲɔnjɔɔn- jhibha -ʋn -kajɔɔnka nɩn-. Biiblʋ ˈnaan: ‘Bhaoɔ kman ɲɔɔn dɩ ˈdhe nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ ˈdhi, ˈdhoudhi ˈghlʋʋˈ -wɛeˈ ɔ ˈye ɲʋn bho ˈkpa ˈdhe ˈkle ˈdhi.’—Iiˈˈbhlaadhɩ- 17:17.

DHƐ KƆAN DƖ -ˈBHƐA -ˈYEA NƲN ƐN!

Ɲɔn ɔnˈ -nɩnsʋn- ɔ ˈbhlea a, ʋmʋn- -an nʋɛn -wɛeˈ ɔɔ nmɔn ˈe ɲʋn ˈˈjhri ˈdhe i ˈˈdhe ɔɔ ɲnin ˈe i -ke. ˈBheɔ Davidɩ ɔˈ ˈˈjhu Absalɔmʋn ɔˈ bo ka. Biiblʋ ˈnaan:

“Ɲɔn -ˈyea ˈˈjhrii -nmɔn -ɔ -ˈyeɔ -zii ɛ, ɔ se nɩn-. [...] Ɔ ˈse gɔ ˈˈbun nɩn-.” —2 Samuel 14:25.

ˈKlaa, -goaˈˈi- ˈˈzaan- -ˈnɔn ɔn, ˈˈjɛ ˈˈɩˈbheɛ- -e -gwlɛnˈ -saʋn- -e sɩtmʋɛn- mɩn- -ˈˈjhi ˈˈe ɔ ˈmʋn! Ɛɛˈ dɩ Biiblʋ aˈ ˈtmʋn ɔɔˈ ˈɲnɩn ˈjɛɩn. Ʋn ˈnaan, ɔɔˈ ˈjhe dhɛ ŋwɔn, ɛ ˈˈkudhbhai-.

Ɛɛˈ dɩ -wɛeˈ Biiblʋ a ˈˈdu -aʋ- ˈsrɩn nɩn:

“[Aʋ] pa wwlʋˈ dheeˈ ˈʋn.”—Kolɔsɩ 3:10.

“Ɩn ˈbhɔ ɩan ˈdjɛiˈˈ ˈbhɛɛˈ iˈbɔɛnˈ ˈdho kɩn, [...] Jɛɛ- ɩan ˈˈjrii-nmɔɛ ˈye ˈdhe ɩanˈ wwlʋˈ we ka nɩ-.”—1 Piɛɛ 3:3, 4.

ˈˈJhriinmɔɛn- iˈbɔɛn- se dhɛsaʋn- nɩn-. ˈKlaa dhɛ kɔan dɩ ɛ, ɛ nɩn -manˈ kplɩn. Kplɩn -an nʋn ɲiɔn, ɛ se ˈˈjhriinmɔɛn- nɩn-! ˈƝnɔnkpaoˈ -jhu dhueˈ -ʋanˈ ˈɲnɩn nɩan Felisia a, ʋn ˈnaan: “Ɲʋn ˈbhɛɛˈ ɲʋn ˈye -ʋn dɩ bho po -manˈ ˈˈjhriinmɔɛn- ɛnˈ dɩ. ˈKlaa kplɩn ˈjɛɩn- -ˈbhlea a, ɩmɩn- -an mun ˈe -da -duuˈˈ aˈ ˈˈdhru ˈdhi -sie-.”

KA -MAN -ˈJHE -MANˈ ˈˈJƐ -Ɛ?

-Bho -ŋmʋn -manˈ ˈˈjɛ jha -zɔn -ˈnɔɔn ɔnˈ, -man ɲaan -manˈ ˈˈjɛ i?

Dhɩ ɲʋn an nʋan -wɛeˈ ʋʋ ˈyea ˈˈjhrii -nmɔn, -ka -ˈnʋʋn an ˈˈdua ˈcran -wɛeˈ ʋʋ ˈyea zain- ɛn, ˈdɩn ɩanˈ dhɩ tu ˈmɛn kpɔ dhueˈ?

-Bho -ˈbhɛɛ -ˈye dhɛ ˈˈɩzian- ˈbho- ˈˈbun -dhe ɛˈ, da -ˈye -dee -ɛ? (po dhɩ -man ˈbɔan -ˈyea ˈˈɩzian- ˈˈtɛʋn ˈdhe i.)

  • -TƐNSƲN-

  • KWAKUSƲ-

  • ˈMƖƖN-

  • ˈBHƐSƲN-

  • ˈˈJHIBHA-

  • KU

-Bho -za ˈo ‘ɛɛn’ ˈbho ideedɩ- nɩan ˈsɔɔn -ɩn kɔan ɲan ˈzɔn, ˈˈdhe dhɩ poa ˈˈtɛʋn ˈdhe i ɲnin dhɩ taan anˈ, -ˈmɛn ˈˈdu dɩ nɩn dheinˈˈ: -ˈBhɛɛˈ -ˈye ka nʋn dhɛ -ɲniɛn- ˈˈjhrii ˈbho- ˈˈbun ˈˈdhe ɛ ˈse ˈan nɩn in ˈdhe ɲʋn ˈˈjhri ˈdhe. -ˈMɛn -ˈbhɔ -manˈ ˈˈjɛ -seaa, -ˈbhɔ ˈˈjhriinmɔɛn- ɛnˈ vlii iˈghwlaaˈ ˈˈjhai.—1 Samuel 16:7.