Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 IDEEDƖ- 6

Ʋa ˈˈtun ˈˈʋn ˈmɛn ˈdhe dhɛsaʋn- ˈdhi: ka ˈye nʋn -ɛn?

Ʋa ˈˈtun ˈˈʋn ˈmɛn ˈdhe dhɛsaʋn- ˈdhi: ka ˈye nʋn -ɛn?

DHƐ NƖAN ˈO Ɛ

-Bho jhibho- dhɛ -ˈyea nʋn ɛnˈ, -man muɛn -manˈ ˈkmʋn je bho -po. -ˈSʋ iˈˈtai- i ˈdhe ɲʋn -ˈnʋʋn ˈkwa.

-BHO Ɛ NƖN- MƆNˈ, KA -ˈYE NƲN -ƐN?

-Naan dɩ nɩn tɔˈ i -ˈyeɛ ˈjhe: Blayanɩn ˈjhea klainˈˈ -ɲnuun mɩɩnˈˈ ˈsɔɔn ʋa jhia ˈsʋ, ɔɔˈ -pɛɛ ɛ bhlaˈ. Ʋʋ ˈtrɔɔ ˈdhe ɔ ˈye siˈˈklai ˈnan. Ɛɛˈ kpɛ taan nɛn ka.

Dhueˈ ˈnaan:

“-Nɩɛn- dhueˈ -kenɛnˈ? -Mɔn sea bhao ˈbhle ɛ, -ˈbhɔ ˈye -ʋn bhao -tɔɔn.”

ˈSʋ ɔɔ za dhɛ dhueˈ ˈdhe ˈˈba ˈdhi ɔɔ ˈbɔn ɔ ˈye Blayanɩn ˈˈɲɩn.

ˈSʋ ɔɔ za dhɛ dhueˈ ˈdhe ˈˈba ˈdhi ɔɔ ˈbɔn ɔ ˈye Blayanɩn ˈˈɲɩn.

Ɛ siˈˈklai -nɩn ˈe ɔ ˈkwa ɔɔ ˈdhaa “bhao.” Blayanɩn ɔˈ -pɛɛ ɛ bhla -kenɛnˈ ɛ ye -jeˈˈ zi.

Ɔ ˈnaan: “ˈˈƖɩn-, -kɔn ˈgɩn, ˈɩn ˈtmʋɩnˈ see ˈɩn ˈnaan...”

Ghlu se ˈe Blayanɩn ˈŋwɔn igwɛ- -ˈmɛn -dhee -ˈnɔɔn ˈnaan: “Se ɲmau nɩn- -ae-?”

Blayanɩn poɛ ˈe -pɛɛ ɔ ˈnaan: “Ɛ se ɲmau dɩ nɩn-.”

-Dhee -ˈnɔɔn poɛ Blayanɩn sʋn -gbaˈ dhɔˈ -kpɩɩn. Ɔ ˈnaan: “-ˈˈDhuo- dhɛ ˈmʋn ˈdhe.”

-Ɔ nɩan tɛnˈˈ ˈkpaa ˈbho Blayanɩn ˈˈbun ˈˈdhe ɔ -jha ghlu jha ɔ ˈnaan: “-A -ˈsɩ ˈtmʋn- in. Ɲɔn ˈˈoo ɲɔn ˈsɩ jhibho- i.”

-Bho -nɩn Blayanɩn -dhe ɛˈ, ka -ˈye nʋn -ɛn?

 -NAAN TƆˈI KE!

Dhɛ -goaˈˈ mɩɩnˈˈ -ˈnʋn an nʋan Blayanɩn ˈˈjhrii ɛ, ʋʋ -nɛɛn tɔˈ i ˈmɛn see? Ʋʋ jhibho- dhɛ ʋaˈ ˈˈjɛ ˈyea nʋn ˈmɛn? ˈˈƖɩn-. Dhɩ ʋaˈ bhao -ˈˈwe a nʋan mɩn- ʋa bhla ˈo ˈdhe. Ʋa ˈbɔn ʋʋ ˈye ˈɲnɩn ˈghlʋ.

-Bho ɲʋn an sa -ʋn ˈdhe dhɛsaʋn- ˈdhi ˈˈtuun ɛnˈ, dhɛwɛ- -ˈbhɛɛ- -ˈye nʋn -ɛn?

 1. -ˈJHEE- DHƖ ƝAN.

  Biiblʋ ˈnaan: “[Tɔˈ ˈdhi -nɩin-] ˈje dhɛzʋn -wɛˈ ɔɔ ˈˈzidhe-, jɛɛ- nyʋ -ʋ sea dhɛwejuo ɛ, ʋa ˈklɩn oˈ -wɛˈ ʋa ˈje dɩ.”—Iiˈˈbhlaadhɩ- 22:3.

  Ɲɔn ɔnˈ ˈjhee dhɛ ɲan ˈˈdhe ɛ ˈye ˈe ɔ ˈˈjhri ˈkpa. -Bho ɲʋn an sa siˈˈklai ˈnan ˈdhe klainˈˈ -wɛeˈ -ˈjhee- ʋbʋ ɲan ˈˈdhe dhɛ -ˈyea nʋn -nɛɛn tɔˈ i ɛˈ, ɛɛ muɛn -ʋn sʋn bho -po.

 2. -NAAN TƆˈ I

  Biiblʋ ˈnaan: “Ɩn ˈbhle wwlʋˈ ˈdjɛ.”—1 Piɛɛ 3:16.

  Dee- -manˈ ˈˈjɛ i: ‘-Bho ˈɩn bhla ˈo ɲʋn ˈdhe ˈzɩan anˈ, ˈɩn ˈse -kplee i ˈdhe ɲan?’ -ˈBhɛɛˈ -ˈye ˈe -manˈ ˈˈdhai -ˈˈwe ˈˈjhri ˈdhe inmɔn- ˈdhe nɔnˈˈ kpɔ ˈdhi. ˈKlaa -man naan ˈdhe ɲan anˈ dɩ tɔˈ i ˈmɛn -ke? ˈDhe -manˈ ˈˈdhai -ˈˈwe ˈˈjhri ˈdhe inmɔɛn- ɛnˈ dɩ -ˈye -manˈ -nɩnsʋn kwa iza-?—ˈZɔnˈˈSiɛɛ ˈSɛɛ- 23:2.

 3. -ZA ˈO DHƐ -ˈYE NƲN

  Biiblʋ ˈnaan: ‘Tɔˈ ˈdhi -nɩin- ɔ tɛɛn dhɛsaʋn- bho.’—Iiˈˈbhlaadhɩ- 14:16.

  Dhɛ ˈˈoo dhɛ ɲiɔn ɔn nʋan an, ɔɔˈ se ɛɛˈ geiˈˈ ˈjhe. Ɛmɛn- dɩ Zozɛʋ -e Zɔbʋ -e Zezi, -ʋaˈ dɩ ˈtmʋan ˈdhe Biiblʋ ˈdhi ɛ, ʋʋ -za ˈo dhɛjɛɛn ɛnˈ nʋanˈ. ˈKlaa ɲʋn anˈ klɛɛ ˈse ˈan nʋn. Kaɛn -e Ezau -e Zuda -e, ʋʋ -za ˈo dhɛsaʋn- ɛnˈ nʋanˈ. Dhɛ -man mun ˈo -za -ke -ɛ?

Biiblʋ ˈnaan: “Kpʋn dhɛ -ˈsrɛa ˈˈɩ ɛˈ nʋanˈ in.” (Psaume 37:3) Dhɛ -manˈ nʋʋndhɩ ˈyea -ʋn bho -jha a, -bho ˈˈdoo- -nɛɛn tɔˈ i ɛˈ, dhɛ -ˈyea nʋn ɛnˈ ˈbho -zaaˈ ˈse ˈˈɩ-kman in. -Manˈ muɛn ˈo dhɛjɛɛn ˈjhee- -ke.

-ˈBhɔ -faan. Ɛ se -bo -dɔʋnˈ -ˈye bhla ˈdhe -manˈ ˈˈdhai -ˈˈwe bho nɩn-. -Bho nʋn ˈˈƖƖN -wɛeˈ -ˈɲɩɩɛn ghlu ˈˈkpe i ɛ, ɛ ˈdha dhɛ ˈmɛn. -ˈBhɛɛˈ -ˈye ka nʋn -ke:

 • “Aʋ ˈbhɔ aʋaˈ ˈˈjɛ -seaa!”

 • “ˈMaan nʋn dhɩ nɩan kaˈ.”

 • “Aʋaˈ ˈˈjɛ jhibhiˈ ˈmaan nʋn dhɛ nɛn!”

-Manˈ ta -mɩɔʋn ˈdhe-. -ˈˈSii- ghlu i. -Bho -man sea ˈan nʋn ɛnˈ, ʋa muɛn -ʋn ˈˈbun ˈghlʋ-!

 -BHO ƝƲN AN SA -ƲN GHWLAA ˈDHE?

-Bho -man sa dhɩ aˈ klɛɛ -manˈ bhao -ˈˈwe a ˈtmʋan nʋn ɛnˈ, -manˈ -ˈkpa ʋaˈ -kʋɔn-.

-Bho -manˈ bhao -ˈˈwe a sa -ʋn ghwlaa ˈˈdhe ʋʋ ˈnaan -faanˈ anˈ, ka -ˈye nʋn -ɛn? Ɛɛˈ dhɛ tu mɛn- ʋa -da -duuˈˈ a nʋn. Dhɩ aˈ kpɛ ˈsɔɔn -nɩn ˈo -ˈbhɛɛ -ˈye nʋn -ke.

 • -ˈBhɛɛˈ -ˈyeɛ nʋn ʋʋ ˈye ŋwɔn ˈˈmun. (“ˈKɛ nɩn- ˈjɛɛn-, ˈɩn -faanˈ!” ˈSʋ dhɛ nɩan ˈo bhla -ˈbhɛɛˈ -ˈyeɛ ˈtmʋn.)

 • -ˈBhɛɛˈ -ˈyʋbʋ ɲʋn -ghwlaa ŋwɔn imaan-. -ˈTmʋn dhɛ nɩan ˈo -wɛeˈ -manˈ nʋɛn ɛn. Nʋɛn -ke ʋʋ ˈye tɔˈinaan-. (“ˈMɔn ˈnaan aʋ -nɩɛn- tɔˈ ˈdhi aʋ se siˈˈklai naʋn- nɩn- ˈdhe- ɛ!”)

-Bho -manˈ ˈˈdhai -ˈˈwe a sa -manˈ -ghwlaa ɲan kpa, -ˈghlʋ ˈo ʋbʋ ˈˈjhibhaˈ! -Bho -man sa ˈo gwle ɛˈ, -ˈmɛn -man pʋbʋ ˈkpɩ. -ˈBho -ˈghlʋ ˈo ʋbʋ ˈˈjhibhaˈ a, -ˈmɛn -man toɛˈ -ka sea ˈbɔn ʋʋ ˈyea -manˈ -nɩnsʋn- ˈˈɩzian- an.

Ɲʋn -an -ˈˈtuan ɲʋn ˈdhe dhɛsaʋn- ˈdhi ɛ, ʋʋ -nɩɛn- -da ˈˈoo -da. Dhɛ -ˈyea nʋn ɛn, ɛmɛn- -ˈye ˈbɔn. -Bho -ˈjheɛ ɛˈ, -ˈmɛn kpʋɛn in. Dhɛ -ˈyea nʋn ɛn, ɛɛˈ dɩ -nɩɛn- ˈe- -manˈ ˈˈjɛ ˈkwa.—Josué 24:15.