Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋn -ˈmɛan an, ʋʋ ˈbhɛɛˈ jɛɛn- ʋʋ ˈye ˈkmʋn dhejhi?

Ɲʋn -ˈmɛan an, ʋʋ ˈbhɛɛˈ jɛɛn- ʋʋ ˈye ˈkmʋn dhejhi?

-ˈYe ka nʋn...

  • ɛɛn?

  • ˈˈɩɩn-?

  • ɲɔn se bho jhibho-?

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN Ɛ KA

‘Ɲʋn -ˈmɛan ʋa mʋɛn ˈkmʋn dhejhi-.’ —Nʋʋdhɩ- 24:15.

-BHO DE GHLU NƲN -GWLƖˈˈ Ɛˈ, DHƖ -ˈYEA ˈO ˈJHEE-

Dɩgwliiduɛ-, -bho -manˈ -pɛɛ zi nɛnˈ ɛnˈ.—2 Kolɛntɩ 1:3, 4.

ˈMɛan anˈ -faʋn- ˈse -ʋn -kʋɔn- kwlaˈ ˈbhle iˈ.—Eble 2:15.

-Manˈ ˈcɛ -ˈmɛan an, -man mʋɛn ʋaˈ dhejhiɛ- -pɛɛ ˈˈɩ tbha-.—Zan 5:28, 29.

DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN AN, -A -ˈBHEƐˈ -A -ˈYEƐ -GWLƖˈˈ DE ˈJƐƐN-?

Ɛɛn, dhɩ aˈ kpɛ taan nɩn anˈ dɩ:

  • Ɲɔnsoa -a -ˈˈɲɩn ɲʋn ˈkmʋnɩɛn.Biiblʋ ˈnaan -ka ˈˈnin ɛn ˈghlʋa ˈe ɛɛˈ ˈˈdhru bho ɛ, ˈka- ˈkmʋn an ˈghlʋ ˈe Ɲɔnsoa Zoova bho. (Psaume 36:9; Nʋʋdhɩ- 17:24, 25) Ɲɔn -ˈˈɲɩan dhɩ aˈ klɛɛ ˈkmʋnɩɛn- ɛn, ɔ se ɛɛˈ ˈkpɩ ˈbhle ɔ ˈyeɛ nʋn ɲʋn -ˈmɛan ˈye ˈkmʋn dhejhi?

  • Ɲɔnsoa nʋɛnˈ -wɛ -tɛnˈˈ ɲʋn yeɛ ˈjhe. Biiblʋ zroɛ ɲʋn -ˈˈmanan -ʋʋ -ˈmɛn -wɛeˈ ɔ -jha ˈkmʋn dhe: ɛ ˈɲnʋnkpaeˈ -e ɲmai -e, gɩlɩˈˈ -e -goaˈˈ -e. Ʋaˈ -ˈnʋʋn ˈmɛan an, ɛ ˈse ˈo -gwle ʋʋ ye dhejhi. ˈKlaa ʋaˈ dhueˈ nɩan ˈo ɛ, ɔ nʋɛn ˈghwɩ ɲiɛn -wɛeˈ ɔɔ ye dhejhi-.—Zan 11:39-44.

  • Ɲɔnsoa a ˈbɔn ɔ ˈyeɛ nʋn -kenɛnˈ. Ɲiɔn ɔnˈ ˈmɛan an kpʋɛn Zoova -glʋˈ. Ɛmɛn- dɩ ɔɔ mun ˈmɛan bho -vɔn. (1 Kolɛntɩ 15:26) Ɔɔ muɛn ˈmɛan iza- ˈbho ɲʋn anˈ ˈkmʋndhejhaaˈ. Ɲʋn -ˈmɛan ɔ sea bho ˈˈmae- ɛ, ɔ nɩɛn ˈˈɩn ɔ ˈyʋbʋ ˈkmʋndhejha- -wɛeˈ ɔ ˈyʋbʋ ˈjhe da ˈbhlʋa ˈˈkpe. Job 14:14, 15.

-NAAN TƆˈ I

-Ɛɛ nʋɛn -wɛeˈ ɲiɔn ɔn ˈkpa gelaˈˈ ˈˈdhe ɔɔ ˈmɛn -ɛn?

Biiblʋ a za ˈe dɩ nɩn ˈmɛn ˈdhe GBƆ I DEˈAN 3:17-19 ɛmɛn- -e WLƆM 5:12 ˈdhi.