Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -ɔ?

-Ɛ -nɩn Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ -ɔ?

-ˈYe ka nʋn...

 • ɛ dhɛ -nɩn ˈe -pɛɛ bho?

 • jhaʋn ˈdhi -glɔ?

 • ɲʋnbhleglibha- -nɩn ˈe jhaʋn ˈdhi?

 DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN Ɛ KA

‘ˈBheɔgwlɛ ɛˈ klɛɛ nɩan ˈe ˈbhlʋa ˈˈkpe ˈkpa ˈbhlei- -e ɔɔˈ Klisɩ ɔˈ ˈBheɔglɔ-.’ —Gbɔˈwlʋdhɩ- 11:15, ˈˈDuudɩ dheeˈ Sɛɛ-.

‘ˈƆɔ muɛn ɲɔnklaaˈˈ nɩn-, ʋʋ ˈyeɔ ɲɔn nɩan ˈe ˈˈjha aˈ -da tɛan anˈ ˈˈJhu ˈdhaa-, ˈˈdhe ˈBhlei- Ɲɔnsoa ˈyeɔ [...] ˈbheɔkpaa- ˈˈɲɩn.’—Lukɩ 1:32, 33.

-BHO DE GHLU NƲN -GWLƖˈˈ Ɛˈ, DHƖ -ˈYEA ˈO ˈJHEE-

 • -Glibha- -ˈsrɛa ˈˈɩ -ɔ yeaˈ -ʋn dhɩ ˈjɛɩn- -jha a, ɔmɔn- -ɔn mun -ʋn ˈbhle-. —Isaïe 48:17, 18.

 • ˈDhe ˈkmʋn -dhee -ʋan- jhia ˈdhi ɛ, kuzɔinflɔɛn- -e -bɔyaˈˈ -e, ɩmɩn- -man mun ˈjhe-.—Gbɔˈwlʋdhɩ- 21:3, 4.

DHƐ BIIBLƲ ˈTMƲAN AN, -A -ˈBHEƐˈ -A -ˈYEƐ -GWLƖˈˈ DE ˈJƐƐN-?

Ɛɛn, dhɩ aˈ kpɛ ˈsɔɔn nɩn anˈ dɩ:

 • Dhbho Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muan -nʋn ɛn, Zezi ˈtmʋn ɔɔˈ dɩ ˈmɛn. Zezi ˈnaan ɔɔˈ dhɛcɩaʋn bhae- -wɛeˈ Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ˈye jhi ˈˈdhe ɔɔˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- da ˈbhlʋa- ˈˈkpe. (Matie 6:9, 10) -Ka bhaeghlu- -ˈnʋn ˈyea ˈo ɲnin sʋn nʋn ɛn, Zezi toɛˈ.

  -Da Zezi nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe -dhe ɛ, ɔ -za ɲʋn ˈmɩɛnˈ, ɔ ˈpʋɛ- ɲʋn -anˈ dhɩ a poa, ɔ -jha -ˈnʋʋn ˈkmʋn dhe! (Matie 15:29-38; Zan 11:38-44) Dhɩ ˈdhɔɛe Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muan nʋn- ɔ ˈyea ɲʋn ɔɔ muan ˈbhle- ˈˈɲɩn ɛn, Zezi nɩan ˈBheɔglɔ- -ˈnɔnˈ ɔnˈ ˈBheɔ ɔ, ɔ nʋɛnˈ ɲʋn yɩ ŋwɔn ˈdɩn.—Gbɔˈwlʋdhɩ- 11:15.

 • Dhɛ ˈkmʋn nɩan ˈmʋn ˈzɩan an, ɛɛ toɛˈ -ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ jhi nɔnˈˈ ˈˈkwaan dhi ɛ. Zezi ˈnaan -bho ˈBheɔglɔ ˈye kupeɛideɛ- da ˈbhlʋa ˈˈkpe -jha aˈ, -bho ɛɛˈ nɔnˈˈ ɔnˈ sea i ˈˈkwaan- ˈsʋ tʋ -e ˈmɩɛn- -e ˈbhlʋa- aˈ -trɛɛ ɛ muɛn -jeˈˈ -zi.—Matie 24:3, 7.

  ˈZɩan an, -aa -ˈjhe ɩanˈ dhɩ tu ˈmɛn ˈjɛɛn-. -ˈMɛn -ka Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ- ɔ yea ˈkledɩ aˈ klɛɛ i-zaaˈ a, -a -ˈbhɛɛˈ -a yeɛ -gwlɩˈˈ de.

-NAAN TƆˈ I

Nɔnˈˈ Ɲɔnsoa aˈ ˈBheɔglɔ ɔ muan ɲʋn ˈbhle- ɛ, ka ˈkmʋn an mun nɩn- -ɛn?

Biiblʋ a za ˈe dɩ nɩn ˈmɛn ˈdhe PSAUME 37:29 -e ISAÏE 65:21-23 ˈdhi.