Dhe bhaeghlu Zezi tɔɔan ɲʋn dhi ɛ, ɔ naan Zoova a glʋdɩ e ɔɔ Bheɔglɔ a ye ɲan kɔɔn dhe aa kmʋn dhi.

6:9-13

 • Ɲɔnsoa a ɲnɩn.

  Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ.

  Ɲɔnsoa a glʋdɩ.

 • Zɔndhi dhiidhɛ.

  Dhɛsaʋn ɛn gɩn ŋwɔɔn ɛn.

  Dhɛsaʋn bho tɛn ɛn.

Dhɛ yea idee dhe man bhaeghlu dhi Bheɔglɔ ɔ dɩ mɛn nɩn:

 • Bobhladhbho ye ɲan mun.

 • Ɲɔnsoa a zuu ye ɲʋn an jhea kle sʋn bho po.

 • Ɲɔnsoa ye Bheɔglɔ ɔ gbipodhbho e bobhladhbho niman po.

 • Ɲɔnsoa a tɔ e ɔɔ ɩkmaan ye ɲʋn an nʋan dhbho duu dhe ɲɔnsoadhɛ dhi je bho po.

 • Dhɛ dhee nɛɛn.