Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 KLETIƐN ƐN KMƲN

Man du e zɔn dhe

Man du e zɔn dhe

Da Zezi ɔ bhlaa bo bho trʋ kpe dhe ɛ, ɔ naan: ‘Aʋa du e aʋa kmʋn an zɔn dhe.’ (Mt 6:25) Glɔɲiɔn sea ɩgba wɛe ɔ nɩan nɔn Satan an kmʋn dhi ɛ, bho ɔɔ sa zɔn du ɛ, ɛ se dhɛsaʋn nɩn. Klaa Zezi naan ɔɔ dhɛcɩaʋn an zii zɔnduɛ je dhe. (Ps 13:2) Dhɛɛdɩ ɛ? Bho aa sa aa zɔndhi dhiidhɛ ɛ zɔn duɛ je zii ɛ, ɛɛ muɛn nʋn bheɔglɔ ɔ ɲankɔɔɛn dhe aa kmʋn dhi ye kle nɩn. (Mt 6:33) Dhɛ Zezi tmʋan, ɛɛ poɛ aʋ sʋn bho aa yea dhɩ sea dɩkɔn ɔn zɔn du dɩ bhɔ.

  • Mt 6:26: Bho aa sa nɩmɩn jha ŋmʋn ɛn, srɩn wɛ aa cɩan dhe ɩan bo dhi ɛ? (w16.07-F 9-10 § 11-13)

  • Mt 6:27: Dhɛɛdɩ zɔnduɛ ɛ maan nɔn e kpɩ duu ɛ? (w05-F 1/11 22 § 5)

  • Mt 6:28-30: Dhɛwɛ aa cɩan dhe pei a vaɩn an bo dhi ɛ? (w16.07-F 10-11 § 15-16)

  • Mt 6:31, 32: Ɛɛ toɛ ka kletiɛn e kmʋnkpeɲʋn zela kpe i ɛ? (w16.07-F 11 § 17)

Dɩ ɩan zɔnduɛ yea bho bhɔ ɔ