• Dhʋ a 21 nʋn e Bhaeɛ e

 • Deeghlu (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.)

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

 • ‘Aʋ bɔn Ɲɔnsoa a bheɔglɔ i tɛn’: (Min. 10)

  • Mt 6:10: Dhɩ ɲʋn yea ɲnɩn si dhe ʋa bhaeghlu dhi Zezi tɔan ɔɔ dhɛcɩaʋn ɛn, Bheɔglɔ nɩn dhe ɩn klu mɛn. Ɛɛ toɛ ka ɔɔ dɩ kman. (bhs-GUR 178 § 12)

  • Mt 6:24: A se bhɛɛ a ye Ɲɔnsoa e Ghwlii a kʋʋɔn nɩn. (nwtsty-F note d’étude)

  • Mt 6:33: Zoova a dhbhonʋʋn ʋa kɔɔan ɔɔ Bheɔglɔ ɲan an, ɔɔ mubʋ dhɛ ʋa pɛɛ ɛ bɔan ɲɩn. (nwtsty-F note d’étude; w16.07-F 12 §18)

 • A bɔn ɲɔnsoaghlu a ghwlii dhi: (Min. 8)

  • Mt 7:12: Bho aa sa ghlu dhe ɲɔn bho dhe bobhlaa a, kawɛ a ye Biiblʋ a jhriɛ nɛn jhriɛ du sʋn nʋn ɛn? (w14-F 15/5 14-15 § 14:16)

  • Mt 7:28, 29: Bo Zezi bhla a, ka ɔ nɩn bho ɲʋn gwlɩ dhe ɛ, dhe dhɛɛdɩ ɛ? (nwtsty-F note d’étude)

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, dhɛ ɩn tɔɔn mʋn dhe Zoova a dɩ dhi ɛ?

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, ghwlii nɩɩn wɛ jhe dhe ɩn dhi ɛ?

 • Biiblʋ a zroa: (Min. 4, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Mt 6:1-18

CƖAN BOBHLAA

 • Ɲankɔn zɔn: (Min. 2, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Dhɛtoɛ ɛ ye o kpe dee. Dɩ ɲʋn nɩan bho aʋa kpɔ dhi ʋa tmʋan wɛe ʋʋ sea aʋa bo dhein bho po i ɛ, ɩmɩn kpɔ dhue ye e za.

 • Bho ɲɔn bho dhemuɛn: (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Dhɛtoɛ ɛ ye o kpe dee. Ɲɔn muan o bho ɛ, ɔ se o ŋmɛin nɩn, klaa jhɛɛ ɔɔ ɲɔn bho ŋmɛin.

 • Ɲɔn bho dhemuɛn ɛn 2 nɛn ɛn video: (Min. 5) Po o video, mɛn aʋ tmʋn ɔɔ dɩ.

KLETIƐN ƐN KMƲN

 • Dhʋ a 118 nʋn

 • ‘Man du e zɔn dhe’: (Min. 15) Po e za e. Po o video Tirons des leçons d’images utilisées par Jésus: Observons les oiseaux et les lis.

 • Ɲɔnsoagbu a Biiblʋ cɩaan: (Min. 30) lv-F cdhɛ. 2, kpɔ. 8-13.

 • Dhɩ nʋʋan e ɩn yea nʋʋɛn dhɔɔ ɔ jhia, tmʋn ɩan dɩ. (Min. 3)

 • Dhʋ a 132 nʋn e Bhaeɛ e