Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI | MATIE 4-5

srɩn a yea dhe Zezi ɔ bo ɔ bhla bho trʋ kpe dhi za a

srɩn a yea dhe Zezi ɔ bo ɔ bhla bho trʋ kpe dhi za a

5:3

Ka man ɲɔnsoadhɛ ɛ dɩ kman jhibhi?

Bho ɲʋn naan: “ɲʋngbaɲʋn dhe zuu mʋn ɛn”, ɛ dha, “ɲʋn an bɔan ɲʋn yʋbʋ sʋn bho po dhe ʋa ɲɔnsoadhɛ dhi ɛ.” (Mt 5:3) Bho aa sa bɔn jɛɛn Ɲɔnsoa ye aʋ sʋn bho po dhe aa ɲɔnsoadhɛ dhi ɛ, mɛn...

  • a zro Biiblʋ dhii zɔn oo zɔn.

  • a cɩan dhruigbooɛ ɛ dhɩ, a muɛn mʋn ke.

  • Bho nɔn nɩn aʋ kwa a, mɛn sɛɩ e dhɩ ɩan sia zɔn bho aa ɛntɛnɛtɩ ɛ deɩn kpe ɛ, a zroɩ dhii.

  • video ɔɔ sia zɔn cʋ oo cʋ bho jw Télédiffusion kpe ɛ, a jheɔ i ke.

Ka ye nʋn wɛe ye man ɲɔnsoadhɛ ɛ dɩ du kajɔɔnka a?