Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Kletiɛn ɛnˈ ˈkmʋn -e ɔɔˈ -bobhladhbho- ˈˈDhruigbooɛ- ɛˈ ˈsɛɛ-

  |  ˈˈCɛcʋ- 2018

 KLETIƐN ƐN KMƲN

Kawɛ bhɛɛ nɩn man dhoudhi ye dɩ kpe i zela sʋn nʋn ɛn?

Kawɛ bhɛɛ nɩn man dhoudhi ye dɩ kpe i zela sʋn nʋn ɛn?

Naan tɔ i dhɛzaan ke a. Tiɛ bho Galile, bho Zezi ɔ nɔn. Man ghlʋɛ bhoo bhli wɛe man mun Zeluzalɛmʋn, fɛti klaa yea poɛ dhemɔn ɛɛ dɩ. Ɲʋn an ɲɩan Ɲɔnsoa ke ɛ, ʋa ghlʋɛ gwlɛ dhii ʋa yea jhi. Aʋ poɛ aʋa baan kpɔ aʋ yeɔ Zoova ɲɩn. Man bhlaa yea baan nʋʋn ɛn, ɛmɛn bhle wɛe man cɛn glɔ mʋn die, man mun e ɲɔnsoagbu dhi. Ɲnian an, ɲʋn jhi e mɛn, ʋa klɛɛ ɛ bɔn ʋʋ ye o ʋa sraazadhɛ to. Sʋ man nɔn ɲnin o mɛn wɛe ye man bhlaa sraazai ɲɩn. Man bɔan yea man bhlaa to sʋ ɛ, man dhoudhi nɩn bhlea dɩ ɛ, ɔɔ dɩ kpa bhoo gwlɩ, ɛgwɛ ɔ nɩɛn dhe ɲʋn klu ae ɔ nɩɛn o glɔ nɔn dhi. Dhɛ yea nʋn ɛn, Zezi tmʋɛn. (Zro Matie 5:24.) Bho mɔn e man dhoudhi nɔn ɔn sa flɛ ibɔn ɔn, dhe aʋa sa Zezi ɔ srɩn ŋwɔn jhe ɛ, mɛn ka aʋ ye nʋn ɛn? Dhɛ srɛa ɲʋn yea nʋn ɛn, triɛ dhɛ zɔn da zɔn da.

YE...

  • e man dhoudhi bho ghlu bho jhean ka sea gɩn bhle ɛ.

  • man dhoudhi srɩn du bho jhean ka dɩ nɩn kpɔ i dhe ɔɔ sɩ ɲʋn dhee nʋʋn tmʋʋn ɛn.

  • man dhoudhi dhein bho po bho ɔɔ sa ghlu ɛ. Dhɛ ɔɔ tmʋan, bho seɛ mʋin ŋwɔn kajɔɔnka mɔn dhe ɛ, cɛn gɩn yeɔ ɲɩn.

MAN DHOUDHI YE...

  • ɲʋn an klɛɛ nɩan e ɲɔnsoagbu dhi dɩ nɩan bho aʋ ɲnɩn tmʋʋn.

  • ʋn cɛn kpa a, ɔ ye dhɩ a klɛɛ zia bho aʋ ɲnɩn tɔ kpe inaan wɛe ɔ yeɛ nʋn ye man dhɛsaʋn ɛn dɩ ŋwɔɔn.

  • jɛ jha jhaa e kpɩ poa e wɛe aʋ zela dɩ kpe i ɩjhibho dhe ɔ ye man dɩ kpe ghlʋ.

Ɛ tɔdɩ nmian an sraa zaa se e aa ɲɩnsʋn nɩan zɩan dhi nɩn, klaa ɛ nɩn o wɛe Zezi ɔ tmʋn flɛ nɩan bho abʋ e aa dhoudhi we ɲnɩn e Ɲɔnsoa a ɲɩnsʋn an dɩ ɛ?