• Dhʋ a 82 nʋn e Bhaeɛ e

 • Deeghlu (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.)

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

 • Srɩn ɲɔn ɔn za e bo Zezi bhla bho trʋ kpe dhi ɛ. (Min. 10)

  • Mt 5:3: Bho ɲɔn jhibhi ka ɔ sea dhɩ duu jhibho dhe ɲɔnsoadhɛ dhi ɛ, mʋnan ɔɔ jheea bho ɛ. (nwtsty-F note d’étude)

  • Mt 5:7: Ɲʋn an jhea ɲʋn an ghwɛe e ʋa ghlʋa ɲʋn an dhɛsaʋn kpe ɛ, mʋnan ʋa jheea bho ɛ. (nwtsty-F note d’étude)

  • Mt 5:9: Bho ɲɔn nɩn ɲʋn an sa ghlu iŋwɔɔn ɔn, mʋnan ɔɔ jheea bho ɛ. (nwtsty-F note d’étude; w07-F 1/12 17)

 • A bɔn ɲɔnsoaghlu a ghwlii dhi: (Min. 8)

  • Mt 4:9: Da Satan dɩan Zezi i ɛ, dhɛwɛ ɔɔ bɔn ɔ ye nʋn dhe ɛ? (nwtsty-F note d’étude)

  • Mt 4:23: Dhɩ a kpɛ sɔɔn wɛ kɔndɩ Zezi nʋn dhe ɛ? (nwtsty-F note d’étude)

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, dhɛ ɩn tɔɔn mʋn dhe Zoova a dɩ dhi ɛ?

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, ghwlii nɩɩn wɛ jhe dhe ɩn dhi ɛ?

 • Biiblʋ a zroa: (Min. 4, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Mt 5:31-48

CƖAN BOBHLAA

 • Ɲankɔn zɔn: (Min. 2, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Bho sɛɛ ɛ jhriɛ 1 kpe

 • Bho ɲɔn bho dhemuɛn ɛn video: (Min. 5, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Po o video, mɛn aʋ tmʋn ɔɔ dɩ.

 • Bo: (Min. 6, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) w16.03-F 31-32. Bo ɔ dhru: Da Satan dɩan Zezi i dhe ɛ, ɔ kpɔ o ɲɔnsoagbu dhru mɛn jɛɛn?

KLETIƐN ƐN KMƲN

 • Dhʋ a 130 nʋn

 • Ɲʋn an jhea kle ɩsrɛ ɛ dɩ ɛ, ʋʋ nmɔn ɩn: (Min. 9) Po o video Les Namgungs: Emprisonnés pour leur foi, bho ɛ dhe ɛ, aʋ tmʋn srɩn aʋ ŋwɔan in dhe ɛ dhi ɩan dɩ (ŋmʋn o INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES kpe).

 • Kawɛ bhɛɛ nɩn man dhoudhi ye dɩ kpe izela sʋn nʋn ɛn?”: (Min. 6) Po e za e. Dhɛ nɩan o wɛe ghlu bhɔɔa dhe nɩan ghlu jɛʋn ɛn, tmʋn ɛn dɩ.

 • Ɲɔnsoagbu a Biiblʋ cɩaan: (Min. 30) lv-F cdhɛ. 2, kpɔ 1-7.

 • Dhɩ nʋʋan e ɩn yea nʋʋɛn dhɔɔ ɔ jhia, tmʋn ɩan dɩ. (Min. 3)

 • Dhʋ a 141 nʋn e Bhaeɛ e