Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Cɛcʋ 29–Zivʋɔcʋ 4

Matie 10-11

Cɛcʋ 29–Zivʋɔcʋ 4
 • Dhʋ a 4 nʋn e Bhaeɛ e

 • Deeghlu (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.)

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

 • Zezi duɛ ɲʋn dɩgwlɩi”: (Min. 10)

  • Mt 10:29, 30: Dhɛ Zezi naan Zoova a naan aa dɩ tɔ i ɛ, ɛɛ duɛ aʋ dɩgwlɩi. (nwtsty-F note d’étude et media)

  • Mt 11:28: Zoova a dhbho ɔ nʋan an duɛ aʋ dɩgwlii. (nwtsty-F note d’étude)

  • Mt 11:29, 30: Bho aa sa Klisɩ ɔ tee e ɔɔ ɲʋnjebhopoɛ ŋwɔn jhe ɛ, aa muɛn dɩgwliiduɛ jhe. (nwtsty-F note d’étude de Mt 11:29)

 • A bɔn ɲɔnsoaghlu a ghwlii dhi: (Min. 8)

  • Mt 11:2, 3: Dhɛɛdɩ Zan Batisɩ dee dɩ nɩn in ɛn? (jy-F 96 § 2-3)

  • Mt 11:16-19: Ka aa nʋn Biiblʋ a jhriɛ nɛn iŋwɔn sʋn ɛn? (jy-F 98 § 1-2)

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, dhɛ ɩn tɔɔn mʋn dhe Zoova a dɩ dhi ɛ?

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, ghwlii nɩɩn wɛ jhe dhe ɩn dhi ɛ?

 • Biiblʋ a zroa: (Min. 4, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Mt 11:1-19

CƖAN BOBHLAA

 • Ɲɔn bho dhemuɛn ɛn 2 nɛn: (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Bho sɛɛ ɛ jhriɛ 1 kpe.

 • Ɲɔn bho dhemuɛn ɛn 3 nɛn: (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Bɔn man jɛ ɛ Biiblʋ a jhriɛ e tɔinaandɩ i.

 • Biiblʋ cɩaan: (Min. 6, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) bhs-GUR 45-46 §15-16 Dhɔ dhe dhruigbooɛ mʋn.

KLETIƐN ƐN KMƲN

 • Dhʋ a 87 nʋn

 • ‘Ɲʋn sea e ɲʋn bhlea gbɩ’ ɛ, ʋa dɩgwliiduɛ: (Min. 15) Po o video (video categorie INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES). Bho ɛ dhe ɛ, po e ideedɩ nɩn:

  • Dhɩwɛ nʋʋɛn nɔn ghwɩ sɔɔn nɩn dhi ɩn po ɲʋn e zrua dhi ɛ?

  • Ka Zoova a nʋn ɔɔ glibha ijhii sʋn wɛe ɔɔ du ɲʋn dɩgwlii ɛ?

  • Kawɛ Biiblʋ a jhri a nʋn ɲʋn dɩgwlii du sʋn ɛn?

  • Kawɛ a ye bha dɩgwlii du sʋn nʋn ɛn?

 • Ɲɔnsoagbu a Biiblʋ cɩaan: (Min. 30) lv-F cdhɛ. 3, kpɔ 1-7 e tɛʋn nɩan bho sɛɛ ɛ jhriɛ ɛ 29 kpe

 • Dhɩ nʋʋan e ɩn yea nʋʋɛn dhɔɔ ɔ jhia, tmʋn ɩan dɩ. (Min. 3)

 • Dhʋ a 138 nʋn e Bhaeɛ e