Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Kletiɛn ɛnˈ ˈkmʋn -e ɔɔˈ -bobhladhbho- ˈˈDhruigbooɛ- ɛˈ ˈsɛɛ-

  |  ˈˈCɛcʋ- 2018

Dhɛtoɛ

Dhɛtoɛ

●○○ ƝANKƆN ZƆN

Ideedɩ: Biiblʋ a srɩn dhadhɛ mɛn zɩan?

BIIBLƲ A JHRIƐ: 2Ti 3:16

Tɔinaandɩ: Bhoo gwlɩ dhee, ɛ nɩn dhe Biiblʋ dhi ɛ?

○●○ BHO ƝƆN BHO DHEMUƐN

Ideedɩ: Bhoo gwlɩ dhee, ɛ nɩn dhe Biiblʋ dhi ɛ?

Biiblʋ a jhriɛ: Mt 6:10

Tɔinaandɩ: Dhɩwɛ Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ ɔ mun nʋn ɛn?

○○● ƝƆN BHO DHEMUƐN ƐN 2 NƐN

Ideedɩ: Dhɩwɛ Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ ɔ mun nʋn ɛn?

Biiblʋ a jhriɛ: Dn 2:44

Tɔinaandɩ: Bho Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ bhle bhlʋa a, ka ɔɔ mun nɩn ɛn?